20
Yù Maribu nga Dagun nga Pammagure ni Apu Kesu Kiristu ta Dabbuno
Á kabalin na, á nasingak ku laguk yù tádday nga daroban nga mappagapagukák nga naggapu ta lángì. Á sinangngalán na yù dakal nga káwák ánna yù ánnúsi nayù kallak nayù abbû nga awán ta áddè na kálaram na. Á ginápù nayù daroban yù dakal nga kagang. Aggina galâ si Satanas, nga mangngágan gapay ta Diáblu, nga dán nga iráw nga nappasingan ngaw nga mangilogò. Á paggápù nayù daroban kuna, bináluk na, tapè ari mapalubbáng ta áddè ta pappasá na maribu nga dagun. Á kabalin nayù daroban namáluk kuna, inipayáng na sù abbû, á kinallabán na yù abbû, á initúsi na. Á naggián lâ nga nabáluk si Satanas, tapè arán nen ilogò yù ira tatolay ta ngámin nga áppatulán ta dabbuno ta áddè ta pappasá nayù maribu nga dagun. Á ta kabalin nayù maribu nga dagun, máwák nga mapalubbáng, ngam mabì lâ yù paggián na ta lawán.
Á paningak ku má, nasingak ku laguk yù ira nga nagitubang ta aru nga ággitubangán nayù ira makáwayyá, á neddán ira ta pakáwayyá ra nga mamanunnù. Á nasingak ku gapay yù ikararuá nayù ira tatolay nga napapátay megapu sù panguruk da ánna pangipakánnámmu ra sù meyannung kâ Apu Kesu ánna yù ubobuk ni Namarò. Aggira yù pinutulán nayù ira malussaw kâ Apu gapu ta ari ira makimoray sù ayám ánna yù siná-ayám nga kagittá na. Á ari ira namárkán ta márká nayù ayám ta mukâ da onu limá ra. Á maginnanolay ira, tapè mepammaguray ira kâ Apu Kesu Kiristu ta maribu nga dagun. Á yù kapaginnanole ra yù mapolu nga pamaginnanole ni Namarò sù ira tatolay nga naggapu sù ira námmatay. Ngam yù ira káruán nga námmatay, ari ira mepaginnanolay áddè ta kabalin nayù maribu nga dagun. Á yù ira ngámin nga mesipà sù mapolu nga pamaginnanole ni Namarò, aggira yù tatole na nga mangilin, á mepagayáyâ ira kâ Namarò, ta ari ira mekanâ sù mekaruá nga patay nayù ira tatolay.* Á natullà ira nga mappári nga masserbi kári Namarò kâ Apu Kesu Kiristu. Á mepammaguray ira kâ Apu Kesu Kiristu ta dabbuno ta maribu nga dagun.
Yù Kepayáng ni Satanas ta Impiernu
Á pappasá nayù maribu nga dagun nga pammagure ni Apu Kesu Kiristu ta dabbuno, á mapalubbáng laguk si Satanas sù nebalurán na. Á mallawán nga umay mangilogò sù ira tatolay ta dabbuno sù ira áppatulán nga mangngágan ta Gog ánna Magog. Á paggagammungan ni Satanas yù ira tatolay, tapè umay ira makigerrá kâ Namarò. Á kitáru yù ira suddálu ra nga umay makigerrá kâ Namarò, nga ari mebiláng nga kunnay ta dágâ ta aggik na bebay. Á mammartiá ira nga umay, á massallabád da yù dabbun, á lepuanád da yù paggianán nayù ira tatole ni Namarò ánna yù ili na nga iddukan na. Ngam mappannâ yù api nga kunnay ta magurán nga maggapu ta lángì, á matuggi ira nga matay. 10 Á si Satanas nga mangilogò nira, mepayáng sù api nga gumággáng nga asupri, nga kitáláwa nga kun na bebay yù káláwa na, nga netabbatán sù ayám gapay ánna yù mattá-ábbilinán, nga napolu nga nepayáng ta api. Á marigirigátán ira tán nga maggaráyán ta ággaw ánna gabi ta áddè ta áddè.
Yù Pamanunnù ni Namarò sù ira Námmatay
11 Á paningak ku má, nasingak ku laguk yù dakal nga puraw nga ággitubangán nayù makáwayyá. Á ajjan yù nagitubang tán nga mammaguray. Á yù dabbuno ánna lángì, limimmà ira nga kunnay ta nattálaw ta arubáng nayù mammaguray, á awánin ta paggianád da. 12 Á nasingak ku yù ngámin ira nga námmatay, yù ira ngaw makáwayyá ánna yù ira ngaw ari makáwayyá. Á nanáddak ira ngámin ta arubáng nayù mammaguray. Á nabukatán yù ira libru, ánna yù libru gapay nga netúratán ta ngágan nayù ira mesipà kâ Namarò nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè. Á mapanunnután yù ira námmatay ta meyannung sù kingnguá ra, ta ajjan netúrâ sù ira libru yù ngámin nga kingnguá ra ta keggá ra ta dabbuno. 13 Á yù ira nga nanáddak ta arubáng nayù mammaguray, ajjan nira yù ira nga nalaggabán ngaw ta bebay, ánna yù ira námmatay nga naggapu ta gián nayù ira námmatay nga mangngágan ta Kades. Á napanunnután ira ngámin nga taggitádday ta meyannung sù kingnguá na. 14 Á yù ira námmatay, nga ari netúrâ yù ngágad da sù libru nga netúratán nayù ngágan nayù ira mesipà kâ Namarò nga mepattolay kuna, nepayáng ira sù api nga kun na bebay yù káláwa na. Á yù kepayáng da ta api, yáyù mangágan ta mekaruá nga pate ra, ta mesinná ira kâ Namarò ta áddè ta áddè. 15 Aggira yù nepayáng sù kitáláwa nga api nga ari bulubugá máddà, nga ari netúrâ yù ngágad da sù libru nga netúratán nayù ngágan nayù ira mesipà kâ Namarò nga mepattolay ta áddè ta áddè.
* 20:6 Á yù kebalinán nayù mekaruá nga pate nayù ira tatolay yù kesinná ra kâ Namarò ta áddè ta áddè. Innam mu 20:14.