21
Yù Bagu nga Lángì ánna yù Bagu nga Dabbun
Kabalin na, nasingak ku laguk yù bagu nga lángì ánna yù bagu nga dabbun, ta nappasá yù napolu nga lángì ánna yù napolu nga dabbun. Á awánin gapay ta bebay. Á nasingak ku yù mangilin nga ili ni Namarò, nga mangágan ta Bagu nga Jerusalem, nga mappagukák nga naggapu kâ Namarò ta lángì. Á nakástá yù ili na nga kunnay ta nobiá nga nabbísti ta nakástá, nga naparán nga magiddak sù tappì nayù mangatáwa kuna.
Á naginnâ laguk yù nakkatol ta masikan nga naggapu ta ággitubangán nayù mammaguray, á kinagi na, “Ajjanin yù paggianán ni Namarò sù ira tatolay. Á mepaggián si Namarò nira, á aggira yù ira tatole na. Á si Namarò lápay yù mepulupulù nira. Á punatán ni Namarò yù matá nayù ira tatolay ta kaluluá ra, ta ari ira bulubugá matay onu maraddam onu makkulè, á awán ta matakì onu marigirigâ, gapu ta limimmakin yù ngaw dabbun, á nappasá ngin yù ngaw ággiád da,” kun na.
Á yù nagitubang nga mammaguray, kinagi na laguk nikán, “Innam mu! Pabbaguak ku ngámin,” kun na. Á kinagi na gapay nikán, “Itúrâ mu yawe, ta kuruk yù ira ubobuk ku nga mekatalà,” kun na. Á kinagi na paga nikán, “Netuppálin! Sikán yù mangngágan ta Alpa ánna Omega, ta sikán yù namarò ta ngámin, á sikán yù mamabbalin ta ngámin.* Á iyawâ ku sù ira mapangál yù danum nga arád da pagán, nga maggapu ta latuâ na wek nga ipakkatole nayù ira tatolay ta áddè ta áddè. Yáyù iyawâ ku sù ira tatolay nga mangappù ta narákè megapu sù panguruk da nikán. Á sikán lâ yù Yápu ra, á aggira lâ yù ánâ ku.
“Ngam yù ira manukkalak nga manguruk nikán, nga nilikuránád da yù ángnguruk da nikán gapu ta assing da sù ira malussaw nikán, á yù ira nga ari mekatalà, á yù ira ngámin nga jikkù yù akka-akkuád da ánna yù ira mamapátay, yù ira mangarallaw, yù ira minágganánitu, yù ira makimoray ta sináddios, ánna yù ira ngámin nga massiri, á metabbà ira sù api nga gumággáng nga asupri nga kitáláwa nga kun na bebay, á yáyù paggianád da ta áddè ta áddè. Yáyù kebalinán nayù mekaruá nga patay,” kun na.
Yù Bagu nga Ili na Jerusalem
Á kabalin ni Apu nagubobuk karannian, minay laguk nga jimikkì nikán yù mekapitu nga daroban, nga kabbulun nayù ira daroban nga manangngal sù ira pitu nga malukung nga napannu sù pitu nga kaporianán nga jigâ. Á kinagi nayù daroban nikán, “E ka bì nga mepulù nikán, ta ipasingak ku nikaw yù nobiá nga atáwa nayù Kígaw,” kun na. Yáyù keyarigán nayù kepattádde nayù ira tatole na kuna. 10 Á kabalin na nagubobuk, á kunnay ta sinangngalán nangà nayù Mangilin nga Ikararuá, á yù daroban, iniyánge nangà laguk ta atannáng nga puddul. Á inipasingan na nikán yù mangilin nga ili ni Namarò, nga ili na Jerusalem nga mappagukák nga naggapu kâ Namarò ta lángì. 11 Naddalingáráng yù ili megapu sù dalingáráng ni Namarò. Á nasiling gapay ta kunnay sù ássiling nayù nanginá nga batu nga jasper, nga malitáw ta kun na bidduru ánna kun na api yù kulor na. 12 Á nálitukán yù ili ta nakannak nga jijjing nga atannáng, nga egga kuna yù mapulu duá nga puertá, nga guárdián na mapulu duá nga daroban. Á netúrâ sù ira puertá yù ngágan nayù ira mapulu duá nga ánâ ni Israel. 13 Á ajjan tallu nga puertá ta állassangán, á tallu gapay yù puertá ta ammiánán, á tallu gapay ta abagátán, ánna tallu gapay ta állammarán. 14 Á mapulu duá gapay yù makkakerumá nga batu nga panáddagán nayù jijjing. Á ajjan nga netúrâ sù ira katággitádday nga batu yù ngágan nayù ira mapulu duá nga minángngilayalayâ nga sinudduán nayù Kígaw.
15 Á yù daroban nga nepagubobuk nikán, sinangngalán na yù ággukuk nga buláwán, tapè gukuran na yù ili ánna yù ira nakannak nga jijjing nga nelepuán sù ili ánna yù ira puertá na. 16 Á kunnay ta pareku nga kuadrádu yù ággián nayù ili, nga naggigittá yù ira kátannang na, yù káláwa na, ánna yù kápaddu na. Á paggukuk nayù daroban sù ili, mapulu duá nga ribu (12,000) ta ággukuk na yù káláwa na, nga mággè duáribu ta appátagatù (2,400) nga kilometro. Á kunniû gapay yù kápaddu na ánna yù kátannáng na. 17 Á ginukuk na gapay nayù daroban yù jijjing nga nelepuán sù ili, á magatù appátapulu appâ (144) nga ággukuk nayù daroban yù kátannáng na, nga mággè pitupulu duá (72) nga metro, gapu ta mággè naggittá ira nga ággukuk nayù daroban ánna yù gadduá nga metro tam nga tatolay.
18 Á yù jijjing nayù alitù, napadday ta nanginá nga batu nga jasper. Á dipuru buláwán yù ili, nga malitáw ta kun na bidduru. 19 Á yù ira mapulu duá nga panáddagán nayù jijjing, nakástá ira, nga napayyán ta makkakerumá nga batu nga nanginá nga nasiling. Á yawe yù ira mapulu duá nga batu nga makkakerumá yù kulor da, nga panáddagán nayù jijjing. Yù olu nga panáddagán yù batu nga jasper, nga malitáw ta kun na bidduru ánna kun na api yù kulor na. Á sapiro nga asul yù mekaruá. Á kalkeroni yù mekatallu, nga makkakerumá yù kulor na. Á emaral yù mekáppâ, nga malitáw nga berdi. 20 Á sardonika yù mekalímá, nga puraw ánna ujjojjin. Á karnelia yù mekánnam, nga ujjojjin. Á kirisolito yù mekapitu, nga malitáw nga ngilá. Á berilo nga malitáw nga berdi yù mekawalu. Á yù mekasiám, topasio, nga kun na malitáw nga buláwán. Á kirisoprasio yù mekamapulu, nga kun na náta nga buláwán nga malitáw yù kulor na. Á asinto yù mekamapulu tádday, nga ngisì nga asul, á amatista yù mekamapulu duá, nga malitáw nga ujjojjin nga asul.
21 Á yù mapulu duá nga puertá nayù alitù nga nelepuán ta ili, á tangaperlás yù ira taggitádday. Á yù kalsáda nayù ili, dipuru buláwán, nga malitáw ta kun na bidduru.
Yù Ággiát tam ta Bagu nga Ili na Jerusalem
22 Á awán ta nasingak ku nga kapilliá sù ili, ta arád da máwák yù kapilliá, gapu ta ajjan tán si Apu Namarò nga makáwayyá ta ngámin, ánna yù Kígaw, á aggira yù pakimorayán nayù ira ngámin nga tatolay táne ili. 23 Á arád da máwák yù nawák na bilák onu bulán sù ili, gapu ta maddalingáráng nga manawák yù ili megapu sù dalingáráng ni Namarò ánna yù nawák nayù Kígaw. 24 Á manawagán yù ira ngámin nga tatolay ta pallakák da ta dabbuno megapu sù dalingáráng nayù ili. Á yù ira ngámin nga patul ta dabbuno, ituluk da yù kapiánád da sù ili. 25 Ta maggián lâ nga nabukatán yù ira puertá nayù ili, gapu ta ari ira melitù nu ággaw, á awán ta gabi tán. 26 Á yù ngámin ira nga makkakerumá nga tatolay, ed da ituluk sù ili yù ngámin nga kukuá ra nga nakástá ánna yù kapiánán nga ajjan nira. 27 Ngam awán bulubugá ta makatallung sù ili nu ari narenu ta ánninganán ni Apu. Ari makatallung yù ira nga makála-álirák yù akka-akkuád da onu yù ira massiri. Ngam makatallung lâ sù ili yù ira tatolay nga netúrâ yù ngágad da sù libru nayù Kígaw, nga netúratán ta ngágan nayù ira tatolay nga mesipà sù Kígaw nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè.
* 21:6 Onu, “Sikán yù pamegapuán ánna yù pagáddekán na ngámin.” 21:8 Innam mu 20:6 futnot. 21:16 Ta mággè naggittá ira nga tangággukuk nayù daroban ánna límá nga kilometro, nga ággukuk tam.