22
Yù Danum nga Kepattole tam kâ Apu ta Áddè ta Áddè
Á paningak ku sù ili, inipasingan na laguk nayù daroban nikán yù danum nga ipakkatole na tolay ta áddè ta áddè. Á malitáw yù danum, nga massiling ta kun na bidduru. Á magagì yù danum nga naggapu sù ággitubangád di Namarò ánna yù Kígaw. Á magagì yù danum sù tangngá na kalsáda nayù ili, á egga nga massiddammáng yù káyu nga mabbungá ta ipakkatole tam ta áddè ta áddè. Á mamemapulu duá yù pabbungá nayù káyu ta tangaragun, ta mapulu duá nga makkakerumá nga bungá na. Á moru yù ira ngámin nga makkakerumá nga tatolay ta dabbuno megapu sù don nayù káyu, tapè mammapiá ira.
Á awán bulubugá ta igagek ni Namarò sù bagu nga ili nga kunnay sù ngaw pangigagek na ta dabbuno,* ta maggián tán di Namarò ánna yù Kígaw nga nagitubang nga mammaguray. Á yù ira ngámin nga tatolay ta ili, masserbi ira kâ Namarò ánna makimoray ira kuna. Á masingad da yù mammang na, á netúrâ yù ngágan na ta mukâ da. Á awán ta gabi sù ili. Arád da bulubugá máwák yù isingan onu nawák nayù bilák, gapu ta si Apu Namarò yù mamannawák nira. Á mepammaguray ira kâ Namarò ta áddè ta áddè.
Manoli si Apu Kesu Kiristu sangaw
Á kabalin nayù daroban mangipasingan sù ili, kinagi na laguk nikán, “Kuruk nga mekatalà ngámin danniaw nga ubobuk ni Namarò. Ta ipepúlù ni Namarò sù ira ábbilinán na yù Ikararuá na. Á si Namarò nga mangiyawâ sù Ikararuá na, aggina galâ yù maddok nikán nga daroban na, ta ek ku ipasingan nikayu nga masserbi kuna yù mesimmu sangaw nu mabì.”
Á yawe yù kinagi ni Apu Kesu, “Ginnán naw laguk yù kagiak ku. Manolingà sangaw nu mabì! Mapagayáyâ yù ira ngámin nga tatolay nga manguruk sù bilik ku nga netúrâ sawe nga meyannung sù mesimmu sangaw,” kun na.
Á sikán si Kuan, nga nakaginná ánna nakasingan sù ngámin nga initúrâ ku saw. Á kabalik ku nakaginná ánna nakasingan, á namalittúkagà ta arubáng nayù daroban nga nangipakánnámmu nikán karannian, tapè pakimorayák ku nakuan. Ngam gimmá nangà, á kinagi na nikán, “Arám mà pakimorayán, ta masserbingà kâ Namarò gapay, nga kunnay nikayu ánna yù ira wáwwagim nga ábbilinán na ánna yù ira ngámin nga manguruk sù netúrâ sawe libru. Si Namarò lâ yù pakimorayát tam!” kun na.
10 Á kinagi na paga nayù daroban nikán, “Arám mu ilímak yù inipalappâ ku nikaw nga mesimmu, nga netúrâ sawe libru, ta mabíkin yù dattál na. 11 Á dattál na ággo na, á yù ira nga mangnguá ta narákè, akka-akkuád da lâ paga yù narákè, ánna yù ira nga jikkù yù akkuád da, akka-akkuád da lággapay yù jikkù. Ngam yù ira mangilin nga tatole ni Namarò, nga napiá ánna matunung lâ yù akkuád da, á tuppálad da lâ paga yù ngámin nga napiá nga ipakuá ni Namarò nira.”
12 Á kinagi ni Apu Kesu, “Ginnán naw yù kagiak ku. Manolingà sangaw nu mabì, á mepulù nikán yù ibálà ku sù ira tatolay nga katággitádday ta mepángngà sù kingnguá na. 13 Sikán yù mangngágan ta Alpa ánna Omega, ta sikán yù napolu ánna yù maporián. Sikán yù namarò ta ngámin, á sikán gapay yù mamabbalin ta ngámin.”
14 Á yù ira tatolay nga napakarenuán, pagayáyatan ni Namarò ira gapu ta kunnay ta binábbalád den yù gámì da, nga sinniál ta napakomángin yù liwiliwâ da. Á meyawâ nira yù awayyá ra nga tullung ta puertá nayù ili ánna yù awayyá ra nga kumán ta bungá nayù káyu nga ipakkatole ra ta áddè ta áddè. 15 Ngam yù ira narákè nga tatolay, ari ira makatallung sù ili. Ngámin yù ira maganánitu, yù ira mangarallaw, yù ira mamapátay, yù ira makimoray ta sináddios, yù ira ngámin nga massiri ánna yù ira áppè pípiá, maggián ira lâ ta lawán, ta ari ira makatallung sù ili.
16 Á kinagi ni Apu Kesu Kiristu, “Sikán si Kesu! Á jinok ku yù darobak ku ta gián naw, ta en na ipakánnámmu nikayu ngámin danniaw, tapè umay kayu mangipakánnámmu sù ira ngámin nga makkakerumá nga maggagammung nga mangikatalà nikán. Sikán yù ginaká ni Patul Dabid. Sikán yù mangngágan ta Darámmagan, nga bituan nga maddalingáráng ta alippánnawák, nga keyarigák ku,” kun ni Apu Kesu.
17 Á yù Mangilin nga Ikararuá, agálán na, nga kun na, “Umay ka!” Á yù ira ngámin nga mangikatalà kâ Apu Kesu, nga meyárik sù nobiá nayù Kígaw, agálád da gapay, nga kud da, “Umay ka!” Á sikayu ngámin nga taggitádday nga magginná sù bilin na yawe libru, kagian na, “Umay ka!”
Á sikayu ngámin nga kunnay ta mapangál, umay kayu laguk mangikatalà kâ Apu Kesu! Sikayu nga makkaragâ sù danum nga ipakkatole tam ta áddè ta áddè, umay kayu makiyígù kâ Apu Kesu, tapè makálâ kayu ta inuman naw, nga awán ta pagá na!
18 Á sikán si Kuan. Á pappalának ku sikayu ngámin nga magginná sù inipalappâ ni Namarò nikán nga initúrâ ku sawe libru. Taddánat takayu ta arán naw lannapán yawe netúrâ, ta nu ajjan yù tolay nga lannapán na yawe libru, á lannapán na gapay ni Namarò yù jigirigâ nga ikáru na kuna nga kunnay sù netúrâ sawe libru. 19 Á nu ajjan yù mangari sù ubobuk nga netúrâ sawe libru nga meyannung sù mesimmu sangaw, arán na gapay iyawâ ni Namarò kuna yù balle na sù bungá nayù káyu nga ipakkatole tam ta áddè ta áddè. Á ari mesipà sù mangilin nga ili ni Namarò nga inipakánnámmu na nittam sawe libru.
20 Á si Apu Kesu yù massistígu ta kuruk yù ngámin nga netúrâ sawe libru. Á kagian na, “Á manolingà sangaw nu mabì,” kun na. “Ammán, Apu! Mabì ka lâ umay!” kut tam kuna laguk.
21 Á yawe yù ipakimállà ku kâ Apu Kesu, ta parè bì ta ikákkállà na kayu ngámin nga mangikatalà kuna. Mapalurò! Ammán! Áddè nen.
* 22:3 Genesis 3:17-19; Roma 8:20-21 22:13 Innam mu 21:6 futnot.