Yù Mekaruá nga Túrâ ni Pablo kâ Timotio
Yù Meyannung sawe Túrâ ni Pablo
Pattúrâ na ngaw ni Pablo, ajjan nga nabayák nga nebáluk ta karsel sù ili na Roma, túrin ta lugár na Italia. Á naggián si Timotio ta ili na Epeso, nga mangituddu sù ira manguruk. Á ammu ni Pablo ta matay sangaw támma gapu ta pangilayalayâ na kâ Apu Kesu Kiristu.
Á sinabarangán ni Pablo kâ Timotio ta umárayyu sù ira bábbagitolay nga narákè yù ággangnguá ra. Á ipanonò ni Pablo gapay kâ Timotio yù pappalán na sù ira mamereperang ta ubobuk ta meyannung sù panguruk da kâ Apu Kesu. Á kinagi na kuna ta mássiki nu marigirigâ, attamán na lâ, ánna talákkurugan na nga tuppálan yù pangilayalayâ na, tapè mapasigaggà yù ángngikatalà na kâ Apu.
Yù Mayán na yawe Túrâ
Yù Pamegapu nayù Túrâ (1:1-2)
Yù Pabbalabálà ni Pablo kâ Namarò megapu kâ Timotio (1:3-7)
Yù Meyannung sù Allà ni Namarò nittam (1:8-18)
Máwák nga Attamát tam yù Jigâ nu Masserbi ittam kâ Apu Kesu Kiristu (2:1-13)
Taddánán ni Pablo si Timotio ta ari Mepappeperang ta Ubobuk (2:14-26)
Yù Ággangnguá nayù ira Tatolay ta Panguriánán nga Ággaw (3:1-9)
Mábbágán ittam megapu ta Pabbibbik tam sù Libru ni Namarò (3:10-17)
Yù Maporián nga Itabarang ni Pablo (4:1-22)
1
Sikán si Pablo nga mattúrâ sawe. Sinullà nangà ni Apu Kesu Kiristu megapu sù ure ni Namarò. Á jinok nangà ni Apu Kesu ta umayà mangilayalayâ ta meyannung kuna ánna yù áttole na nga awán ta áddè na, nga initabbá ni Namarò ta iyawâ na sù ira ngámin nga mangikatalà ánna mepattatádday kâ Apu Kesu. Á itúrâ ku nikaw, Timotio, ta sikaw yù kunnay ta kuruk nga anâ ku nga iddukak ku megapu sù ángnguruk mu kári Namarò nga Yáma tam kâ Apu Kesu Kiristu nga Yápu tam. Á yawe ipakimállà ku megapu nikaw, ta iddi-iddukad da ka, ánna ikállà da ka, á iyawâ da nikaw yù napiá nga ággiám mu ánna yù napiá nga gawagawáyám mu, tapè magimammà yù nonò mu.
Yù Pabbalabálà ni Pablo kâ Namarò megapu kâ Timotio
Á pakanonò ku nikaw, Timotio, nerallà yù pabbalabálà ku kâ Namarò megapu nikaw. Ta si Namarò yù passerbiák ku, nga passerbiád da gapay nayù ira naggaká nikán, á aringà mappasirán kâ Namarò, gapu ta napiá lâ yù ásserbì kuna. Á ta ngámin nga pakimállà ku kuna ta ággaw ánna gabi, sikaw yù ipakimállà ku. Á maraddamà nikaw, ta manonò ku yù pakkulukulè mu sù pánò. Á merallà yù pakkaragâ ku nga makasingan nikaw, tapè magayáyákà.
Á dayáwak ku si Namarò ta pakanonò ku sù napiá nga ángngikatalà mu kâ Apu Kesu, nga negittá sù napiá nga ángngikatalà nayù abbò mu, si Loyda, ánna yù innò mu, si Yunis, nga nangituddu nikaw. Á yáyù nga ipanonò ku nikaw yù pakáwayyám nga iniyawâ ni Namarò nikaw, ta panámmì ku nikaw ánna pakimállà ku kâ Namarò megapu nikaw. Malláppà ka laguk, á uputam mu nga tuppálan yù pakáwayyám nga mangilayalayâ, nga iniyawâ ni Namarò nikaw. Ta iniyawâ na nittam ni Namarò yù Mangilin nga Ikararuá na. Á arán na gemma ittam ananássingan nayù Mangilin nga Ikararuá, ngam pataggatan na yù nonò tam, tapè mappelò ittam nga mamalurò sù ipakuá na nittam. Á abbágán na ittam gapay nayù Ikararuá ni Namarò, tapè iddukat tam yù ira kábulut tam, ánna gaggarát tam yù nonò tam ánna baggi tam.
Yù Meyannung sù Allà ni Namarò nittam
Ari ka laguk mappasirán nga makkagi sù ira tatolay ta meyannung kâ Apu Kesu Kiristu nga Yápu tam, mássiki nu uyoyungád da ka. Á ari ka mappasirán megapu sù kebáluk ku, ta nebálugà gemma megapu sù ángnguruk ku kâ Apu Kesu. Á mássiki nu mepajjigirigâ ka nikán, ituddum lâ yù bilin ni Namarò, ánna attamám mu yù ballem nga jigâ, megapu sù pangabbák ni Namarò.
Ta iniyígù ni Namarò ittam, á inagálán na ittam ta likuránát tam yù palliwâ tam,
tapè tatole na ittam nga masserbi kuna ánna napiá lâ yù akkuát tam.
Á nesipà ittam kâ Namarò, nga ari megapu sù akkuát tam,
nu ari galâ megapu sù ure na nga mangikállà nittam.
Ta lage na namarò ta dabbuno, sinalákkuruk ni Namarò ta ikákkállà na ittam,
ánna pakomán na ittam megapu sù kingnguá ni Apu Kesu Kiristu.
10 Á jimittálin si Apu Kesu Kiristu, nga pangipasinganán ni Namarò sù allà na nittam.
Aggina yù netapil megapu nittam, tapè iyígù na ittam.
Á yáyù nga aringin máwák nga magikáru ittam ta liwâ tam megapu ta pate tam,
gapu ta aggina yù nagikáru, nga nangappù nga naginnanolayin.
Á inipakánnámmu na ta iyawâ na yù áttole na nga awán ta áddè na
sù ira ngámin nga mangikatalà kuna megapu sù panguruk da sù napiá nga dámak nga inipalappâ na.
11 Á sinullà nangà ni Namarò ta mangilayalayâ sù napiá nga dámak, á inikatalà na nikán yù pangituddù ta ngámin nga meyannung sù ángnguruk tam. 12 Á yáyù nga marigirigákà ta ábbalurán, megapu sù pangilayalayâ ku sù napiá nga dámak. Ngam aringà mappasirán, ta ammù yù Yápù nga ikatalà ku. Á ammù gapay ta aggina yù mekatalà, nga makáwayyá nga manaron nikán ánna yù ngámin nga inikatalà na nikán ta áddè ta panoli na ta pagáddekán na ággaw.
13 Á sikaw, tángngagam mu yù kukurugán nga ubobuk ni Namarò nga inituddù nikaw, á yáyù ituddum gapay sù ira kábulum mu. Ari ka malurâ nga mangikatalà kâ Apu Kesu Kiristu nga mangabbák nikaw, tapè mapasigaggà yù ángnguruk mu kuna ánna yù ángngiddù mu sù ira kábulum mu. 14 Á ipatattam mu ta nonò mu yù kuruk nga bilin ni Namarò nga inikatalà na nikaw. Á yù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò yù mangabbák nikaw, ta aggina yù maggián nittam nga katággitádday.
15 Á narámak mu támma ngin ta sinájjiád dangà nayù ngámin ira nga manguruk nga taga Asia, mássiki di Pigilo kâ Ermogines. 16 Ngam di Onesiporo ánna yù ira nga maggián ta bale na, ipakimállà ku ira kâ Namarò, tapè ikállà na ira, gapu ta binannabannáyán nangà ni Onesiporo, ánna ari nappasirán megapu sù kebáluk ku. 17 Á labbè na sawe ili na Roma, inala-alek nangà áddè ta pakálek na nikán. 18 Á sikaw gapay, ammum gemma yù napiá nga ángngabbák na ngaw nikán ta paggiák ku paga ta Epeso. Á parè bì kâ Apu ta ikállà na si Onesiporo sangaw nu umay si Apu saw nga mamanunnù ta tatolay ta pagáddekán na ággaw.