2
Máwák nga Attamát tam yù Jigâ nu Masserbi ittam kâ Apu Kesu Kiristu
Á sikaw, Timotio, nga anâ ku, ipasigaggà mu yù ángngikatalà mu kâ Apu Kesu, ta aggina yù mangikállà nga mangabbák sù ira ngámin nga mangikatalà ánna metádday kuna. Á yù naginnám nga inilayalayâ ku ta arubáng na aru nga tatolay, yáyù gapay ituddum sù ira tatolay nga pangikatalatán, tapè makáwayyá ira gapay nga mangituddu sù ira káruán nga tatolay. Á nu marigirigâ ka, attamám mu lâ ta kun na pagattam na napiá nga suddálu. Ta meyárik ittam ta napiá nga suddálu, á si Apu Kesu Kiristu yù kapitát tam. Á arán na tángngagan na suddálu yù tanakuán nga tarabáku, nu ari lâ yù ipakuá nayù kapitán na, tapè magayáyâ yù kapitán na megapu sù akkuán na.
Á yù tádday nga keyarigát tam yù ira makipariká, nga magginná ta napiá sù tunung nayù ira maddok nira, gapu ta arád da awayyá nga mangappù nu arád da kurugan ta napiá yù tunung nga meyannung ta pakipariká ra. Á yù tádday paga nga keyarigát tam yù maláppà nga minákkomán. Á mepángngà ta aggina yù mapolu nga mangâ ta balle na, gapu ta kaláppà na nga mattarabáku. Á nonopam mu ngámin yawe nga kinagì nikaw, tapè ipakánnámmu ni Apu nikaw yù ngámin nga kebalinán na.
Á nonopam mu gapay si Apu Kesu Kiristu ánna yù napiá nga dámak nga meyannung kuna. Aggina yù ginaká ni Patul Dabid, á aggina yù naginnanolayin. Yane yù napiá nga dámak nga ilayalayâ ku. Á gapu ta pangilayalayâ ku sawe bilin ni Namarò, attamák ku yù jigâ ku, nepatalugáring ta maggiánà lâ paga nga nebáluk, nga kunnay ta tulisán. Á mássiki nu nebálugà, megapu sù pangilayalayâ ku, á massamâ yù ubobuk ni Namarò. 10 Á yáyù nga attamák ku ngámin, tapè ipakánnámmù si Apu Kesu Kiristu sù ngámin ira nga piníli ni Namarò, tapè manguruk ira gapay, á mepatattádday ira kâ Apu Kesu, ánna meyígù ira nga mesipà nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè. 11 Kuruk yawe bilin nga netuddu nittam:
“Nu ibiláng ni Namarò ta nepappatay ittam kâ Apu Kesu,
á gapu ta paginnanole na, maginnanolay ittam gapay,
ánna mesipà ittam nga mepattolay kuna.
12 Á nu arát tam malurâ nga magattam
ta jigâ nga duttál nittam kunangan,
ánna ipasigaggà tam lâ yù ángnguruk tam kâ Apu Kesu,
á mepammaguray ittam kuna ta pammagure na sangaw ta dabbuno.
Ngam nu táttájjiát tam,
á táttájjián na ittam gapay.
13 Á mássiki nu ari ittam mekatalà,
ngam mekatalà si Apu Kesu nga mamalurò sù ngámin nga kagian na,
ta ari manguli yù nonò na.”
Taddánán ni Pablo si Timotio ta ari Mappereperang ta Ubobuk
14 Ipanonò mu sù ira manguruk dannian nga kinagì. Á ta ánninganán ni Namarò, tabarangám mu ira ta ari ira makkakápereperang ta ubobuk nga meyannung ta makkakerumá nga kagian nayù ira tatolay. Ta awán ta napiá nga pabbalinán nayù ubobugad da. Á yù ira tatolay nga makaginná ta pereperang da, mabbábáng ira nga mekáttuay ta pangikatalà da kâ Apu. 15 Á malláppà ka laguk nga mangilayalayâ sù kukurugán nga ubobuk ni Namarò, tapè awán ta ipasirám mu, ánna magayáyâ si Namarò gapu ta napiá ánna matunung yù ángngituddum sù kuruk nga bilin na.
16 Á mallillì ka sù ira magubobuk sù awán ta serbi na. Ta narákè yù pabbalinán nayù ubobugad da, á mappanà yù narákè nga akkuán nayù ira tatolay nga makaginná sù kagiad da. 17 Á massamâ yù ubobuk da sù ira tatolay, ta kunnay sù passamâ na lutu ta baggi na tolay áddè ta pate na. Ajjan garè yù duá nga mangituddu karannian, di Imenio kâ Pileto. 18 Á talamánad da yù ángnguruk nayù ira káruán nga tatolay, gapu ta arád da ituddu yù kuruk nga bilin ni Namarò. Ta kagiad da garè ta nappasá ngin yù paginnanole nayù ira námmatay, nga ari gemma kuruk. Á ajjan garè yù ira nga nanguruk nga mabbábángin sù ángnguruk da kâ Apu Kesu megapu sù pangituddu ra.
19 Ngam sittam nga napasigaggà yù ángnguruk na, ari ittam mabbábáng, ta maggián nga mannanáyun yù ubobuk ni Namarò, nga kunnay ta maláddá nga batu, nga panáddagán nayù ángnguruk tam. Á ajjan yù kinagi na nga netúrâ nga kunniaw:
“Ammu ni Apu yù ira nga kukurugán nga tatole na.”
Á kinagi na gapay,
“Á yù ira ngámin nga makimállà kâ Apu Namarò,
nga makkagi ta aggina yù pakiyápuád da,
máwák nga pallikuránád da laguk yù narákè nga ággangnguá ra.”
20 Á ta ángngarigán nu ajjan yù maríku nga maggián ta dakal nga balay, á aru yù aruátan na, nga buláwán, pinaláta, ánna káyu ánna dabbun. Á iyaruâ na yù napadday ta buláwán ánna pinaláta nu ajjan yù álliuk na nga kamotunán. Ngam yù napadday ta káyu ánna dabbun, maguray lâ yù pangiyaruâ na nira. 21 Á dannian yù keyarigát tam, sittam nga manguruk. Ta nu tukkatat tam yù ággangnguá tam nga narákè, mangáppípiá ittam, nga mepárik sù aruátan nga buláwán. Á dán nga naparán ittam nga mepángngà ta pangiyaruâ nayù Yápu tam ta ngámin nga napiá nga ipakuá na nittam.
22 Ari ka laguk dukkì sù ira bábbagitolay nga mangapà nikaw ta mangnguá ka ta narákè nga karagatád da nga akkuán. Á akkuám mu lâ yù napiá nga ikáyâ ni Apu. Ipasigaggà mu yù ángngikatalà mu kâ Apu, á iddi-iddukam mu yù ira kábulum mu. Á máwák nga masippà ka nga mepagimammà sù ira ngámin nga kuruk nga manguruk kâ Apu. 23 Á ari ka mepappeperang ta ubobuk sù ira nga awán ta serbi nayù ubobugad da. Ta ammum gemma ta maddaráma ira sangaw, ta yáyù lâ pabbalinán nayù pakkakápereperang da ta ubobuk.
24 Ta sittam nga masserbi kâ Apu, máwák nga ari ittam maddaráma ánna ari ittam mepappeperang ta ubobuk, ngam mangikállà ittam sù ira ngámin nga tatolay. Á gigiámmuat tam yù ubobuk ni Namarò ta napiá, tapè dán nga naparán ittam nga mangituddu sù ira tatolay, ánna napiá yù ángngituddu tam. Á attamát tam lâ yù mesimmu nittam. 25 Á pangituddu tam, arát tam papporayán yù ira tatolay nga mattutubbák. Ngam masippà ittam ánna napiá lâ yù ággubobuk tam nira, abernu iddán na ira ni Namarò ta awayyá ra nga mabbabáwi ta liwâ da, tapè kánnámmuád da yù kuruk nga bilin ni Namarò. 26 Á pakánnámmu ra sù kuruk nga bilin ni Namarò, makemmunaw ira, á tákkilalád da ta nelogò ira kâ Satanas nga namuersá nira. Á abbágán na ira laguk ni Namarò, tapè mattálaw ira kâ Satanas, á alawatan ni Namarò ira.