3
Yù Ággangnguá nayù ira Tatolay ta Panguriánán nga Ággaw
Á máwák nga kánnámmuám mu yaw, ta sangaw nu maddaggunin yù pagáddekán na ággaw, aru yù jigirigâ nayù ira tatolay ta dabbuno. Ta yù ira tatolay nga ari manguruk, ayatad da lâ yù baggi ra ánna yù pirâ da. Mappeggung ira ánna mappeddaráyaw ira. Á pakkakagiád da yù ira kábulud da. Potuád da yù ira darakal da. Ari ira mabbalabálà sù ira mangikállà nira. Á ari ira makimoray kâ Namarò. Awán ira ta ayâ. Ari ira mamakomá. Mallillíbâ ira sù ira kábulud da. Ari ira magammá, ta ari ira natudduán. Á kitaporay ira ánna malussaw ira ta ngámin nga napiá. Ari ira mekatalà. Daliborok ira, nga arád da garè nonopan yù pabbalinán nayù akka-akkuád da. Á motun yù nonò da, ta kagiad da ta aggira lâ yù makánnámmu. Á alerad da lâ yù ipagayáyâ da, ngam awán ta ayâ da kâ Namarò. Á mepaggammung ira sù ira manguruk, ngam awán ta kebalinán nayù pakikultu ra gapu ta arád da likuránán yù narákè nga ággangnguá ra. Ari ka dukkurukkì karannian nga tatolay.
Á ajjan yù ira lálláki nga umay makikopun ta tatolay, tapè makatallung ira ta bale ra, á kagumánad da yù ira bábbay. Á ilímak da yù nonò da, tapè ilogò da yù ira bábbay nga mattá-iki-ikáyâ megapu sù liwiliwâ da, nga ari magammá nga magalek ta karagatád da. Á maguray lâ yù umay mangituddu nira, á ginnád da lâ ginnán, ngam arád da bulubugá kánnámmuán yù kuruk. Á yù ira lálláki nga mangilogò nira, kunnay ira kári Jannes kâ Jambares, nga yù ngaw ira makikontará kâ Lákay Moyses. Á kunnay nira, ituddu ra gapay yù ari kuruk, á narákè yù nonò da, ánna áppè pípiá ira, nga ari kuruk nga mangikatalà kâ Apu Kesu. Ngam arád da mabalin yù akkuád da, ta tákkilalán nayù ira ngámin nga tatolay yù kolapá ra, sangaw nu mepalappâ yù liwâ da nga kunnay sù nesimmu ngaw kári Jannes kâ Jambares.
Mábbágán ittam megapu ta Pabbibbik tam sù Libru ni Namarò
10 Ngam sikaw, Timotio, ammum yù ituddù ánna yù ággangnguâ. Á ammum yù ikáyâ ku nga palurotan, ánna yù ángngikatalà ku kâ Namarò. Á nasingam mu ta attamák ku lâ yù akkuán nayù ira tatolay nikán, ánna yù ángngiddù ku nira, ta aringà bulubugá malurâ nga mangituddu nira. 11 Á ammum gapay yù panigirigâ da nikán megapu sù pangilayalayâ ku, á inattamák ku lâ yù kingnguá ra nikán ta ili na Antokia, ánna yù ili na Ikonium, ánna yù ili na Listara. Jinigirigâ dangà sù ira ili, ngam iniyígù nangà ni Namarò. 12 Á ari lâ sikán yù marigirigâ, ta marigirigâ gapay yù ngámin ira nga mepattatádday kâ Apu Kesu Kiristu, nga makkaragâ nga tumuttul kuna. 13 Ngam yù ira tatolay nga narákè, ánna yù ira mangilogò, mappanà lâ mappanà ira nga mangnguá ta narákè, ta ilogò da yù ira kábulud da, á aggira lápay, melogò ira.
14 Ngam sikaw, ari ka malurâ nga manguruk sù ginigiámmum, nga ammum ta kuruk nga pangikatalakám mu, ta ammum yù ira nangituddu nikaw. 15 Ta natudduán ken sù netúrâ nga bilin ni Namarò áddè ngaw sù kabaddì mu. Á yù bilin ni Namarò yù gapu na nga kánnámmuám mu yù ángngiddù ni Namarò, ánna yù awayyám nga makiyígù kuna. Á yáyù nga inalawâ mu yù mannanáyun nga áttolem nga iniyawâ ni Namarò nikaw megapu sù pangikatalà mu kâ Apu Kesu Kiristu. 16 Á ngámin yù netúrâ nga bilin ni Namarò, inipetúrâ ni Namarò sù ira ábbilinán na, tapè mábbágán ittam nu bibbirat tam ánna nu ginnát tam. Á megapu sù ubobuk ni Namarò, kánnámmuát tam yù meyannung kuna ánna yù ikáyâ na nga akkuát tam, ánna magammá ittam sù akkuát tam nga narákè, ánna matabarangán ittam sù napiá nga ipakuá ni Namarò nittam. 17 Á sittam nga tatole ni Namarò, nu kuruk nga manguruk ittam sù ubobuk na, á naparán ittam nga masserbi kuna, nga mamalurò sù ngámin nga napiá nga ipakuá na nittam.