4
Yù Maporián nga Itabarang ni Pablo
Á sangaw nu manoli si Apu Kesu ta dabbuno nga mammaguray, aggina yù mamanunnù sù ira tatolay nga matolay paga ta dabbuno ánna yù ira námmatay. Á yáyù nga tabarangát taka laguk ta ánninganán ni Namarò ánna ánninganán ni Apu Kesu Kiristu, ta mangilayalayâ ka sù ubobuk ni Namarò! Maggián ka lâ nga naparán nga mangilayalayâ, mássiki nu arád da ikáyâ nayù ira tatolay, ánna mássiki nu marigirigâ ka. Gammám mu yù ira tatolay nga minálliwâ, á tudduám mu ira ta máwák nga mabbabáwi ira ánna likuránád da yù palliwâ da. Á tabarangám mu ira, tapè mapasigaggà yù ángngikatalà da kâ Apu Kesu. Á attamám mu yù ira tudduám mu, á ari ka malurâ nga mangituddu nira. Ta duttál yù ággaw, nga molang nayù ira tatolay nga ginnán yù kuruk nga meyannung kâ Apu. Ta mattá-iki-ikáyâ ira, á apatad da lâ yù ira ikáyâ da, aggira nga mangituddu ta gustu ra nga ginnán. Á paguráyád da yù kuruk nga bilin ni Namarò, tapè ginniginnád da yù makkakerumá nga ubobugan nayù ira tatolay, nga awán ta serbi na. Ngam sikaw, Timotio, gaggarám mu lâ yù nonò mu, á attamám mu lâ yù jigâ mu nga mesimmu nikaw. Mangilayalayâ ka sù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu, á palurotam mu yù ngámin nga napiá nga ipakuá ni Namarò nikaw.
Á sikán, duttál sangaw yù ággaw nga pánò ta dabbuno. Ta maddaggunakin matay, á melabbekà sangaw kâ Namarò, gapu ta aggina yù Yápù nga pakimorayák ku. Napiá yù kingnguâ, á pinatuppál kin yù ngámin nga inipakuá ni Namarò nikán. Á mássiki nu marigirigákà ta pangilayalayâ ku, napasigaggà yù ángngikatalà ku kâ Apu Kesu Kiristu, ánna arák ku bulubugá inuli yù kuruk nga bilin ni Namarò. Á yáyù nga iddi-iddagák ku yù meyawâ nikán nga piâ ánna katunung ku, nga meyárik ta maráyaw nga kuroná nga napakappiánin ta lángì, nga iyawâ na nikán ni Apu Kesu Kiristu sangaw nu ággaw nga panoli na. Ta si Apu Kesu yù mamanunnù nga matunung. Á ari lâ sikán yù pangiyawatán na, nu ari gapay yù ira ngámin nga magayáyâ nga magiddak ta panoli na.
Á Timotio, umay ka lâ umay saw giák ku! 10 Ta sinájjián nangà ni Demas, á gustu na lâ nga ala-aleran yù ipagayáyâ nayù ira tatolay ta dabbuno. Á yáyù nga nánawán nangà, nga minay ta Tessalonika. Á si Karesenti, minay ta Galasia. Á minay si Titò ta Dalmasia. 11 Si Lukas lâ yù kabbuluk ku saw.
Á si Markus, dagatam mu bì ta ipulù mu nga umay saw, ta dakal yù ángngabbák na nikán. 12 Á si Tikiko, jinok ku ta Epeso.
13 Á sangaw nu umay ka saw, dagatam mu yù ulà ku nga inibattáng ku ta gián ni Karpo ta Tarowas, ánna yù ira libru gapay, nepatalugáring sù ira túrâ, á arám mu ira káttamán.
14 Á si Alekanduru nga minábbattál ta baronsi, kitarákè yù kingnguá na nga pangontará na nikán. Ngam si Namarò yù mamanunnù, á iyawâ na kuna yù bálà nayù kingnguá na nikán. 15 Mappalán ka lápay kâ Alekanduru, ta masikan yù pangontará na sù bilin ni Namarò nga ilayalayâ tam.
16 Á sù ngaw olu nga pamestigá ra nikán ta ili na Roma ta arubáng nayù kues, awán bulubugá ta mangabbák nikán, nga massistígu nakuan sù kinagì. Ngámin nga kábuluk ku, sinájjiád dangà. Ngam makimállakà kâ Namarò ta arán na ipekáru nira yù panájji ra nikán, ngam pakomán na ira lâ. 17 Á mássiki nu awán nira ta mangabbák nikán, si Apu Kesu yù mangabbák nikán, á inabbágán nangà ta keyarubáng ku sù ira mangikeká nga mangigagángay nikán. Á pinatattam ni Apu Kesu yù nonò ku ánna pinasikan na yù baggì nga mangilayalayâ sù napiá nga dámak nga meyannung kuna, tapè makaginná yù ira ngámin nga makkakerumá nga tatolay nga ari Kudio. Á iniyígù nangà, tapè arád dangà ipamakán sù ira simaron nga ayám nga layon. 18 Á sigídá nga iyígù nangà ni Apu Kesu, nga Yápù, maguray lâ yù narákè nga mesimmu nikán. Á apan nangà ta mesipà kuna ta lángì sù pammagurayán na. Parè bì ta meparáyaw si Namarò ta áddè ta áddè. Ammán!
19 Á manonò ku di Persila kâ Akila, á iyabbû ku nu kunnasi ira. Á kunnasi gapay di Onesiporo ánna yù ira nga maggián ta bale na. 20 Á si Erasto, naggián ta Korinto. Á bittáng ku si Taropimo ta Mileto gapu ta matakì. 21 Á sikaw, umay ka lâ umay saw giák ku lage na ammián. Á di Ebulo kári Pudento, kâ Lino, ánna si Kalodia gapay, iyabbû da nu kunnasi ka. Á kunnian gapay sù ira ngámin nga wáwwagi tam ta ángnguruk tam kâ Apu Kesu, iyabbû da gapay nu kunnasi ka.
22 Á parè bì ta mepulupulù nikaw si Apu Kesu Kiristu, ánna ikákkállà na sikayu ngámin. Áddè na yû.