12
Aneya, Deniyel wara iwonavereni
+Wasina bi aneya iwonegu bo, “Muriye nokodi raghanidiye na aneya maragata kirakiina kana waghawagha Maikel, iiyabo yam wawaya Isrel damdi yabaabaredi na inarumaghatara. Wasina bi nama noko raghanine na nuwapoya da sinivisi ghamanakidi, geware nuwapoya mududi naboni, nokona raghanina kami dam itubughana gabudarine bi patana da kata. Bi noko raghanine, tami wawaya tupami iiyawogha kami waghawagha God yana buka kamone na yawa konakabi. Wawaya korotodi iiyawogha nada sirabobo bi karawage sidogudi na sinayawamagha, mududi na yawa makewaghawaghasina sininuwamiiseyeni, bi mududi na sinimayagha da kitakayobara makewaghawaghasina sinakabi. Bi wawaya nuwanuwagiuridi, nokodi iiyawogha sageghomiiri da wawaya mududi siyevevedi da metagha God matane sinarotomana na toudi damdi na kiniwa makewaghawaghasina sinakabi, bi kadikita na mata konakonana ware gabudara, abama yagigiri na raghanine naboni bo ware kewokewo nubabasuve.”
+ 12:1 Mrk 13:19