Deniyel
Wonawiiakowa
Isrel damdi God sivisinighiighiiyeni da tarabiibiisaka siyapeepetedi. Toudi nonowa berona God matane siyaberabera na metagha naghove ivikatayidina naboni da kadi aviya iviporadi da tounama aro iveredi na siyageiwayidi bi siyakabidi siyanagho yadi kubure naboni biwa kabikabi wawayidi. Babilon kana kiiwawo maragata kirakiina Nebukednesa igogona Jerusalemma da Isrel damdi korotodi ikoupatupatumidi.
Wawaya tana iiyabo sikabi sinagho Babilonma na tomogha yaragina kana waghawagha Deniyel. Bi bada turaturana mududi yawata sirutayinidi. Bodu aroba na Babilon damdi yadi gamo da nuwagiura miisedi sigirumeyana bi muriye da kiiwawo naghone sirumaghatara. Deniyel waghawagha wouna sivereni, sikwatuveni Beltesaja bi touna ivitamudu badana. Deniyel turaturana teya gegha Babilon damdi yadi god siyapepetenina, bi patana God sivitumaghanena waghawaghasi bi touna biidi siyarurupari. God, Babilon damdi beroberodima ibabaredi iiyawogha sikayoveni da siyikasunughanedi.
Na God, Deniyel mimeu ivereni nokona iyiyeveveni da raghani muriye na God wiibadana kedana wouna initubuyi bi kana kiiwawo na maragata inakabi da inikiiwawo waghata. Piropiro da kabikwarakwara raghanidi muridiye, na wawaya tupadi iiyawogha kadi waghawagha God yana buka kamone na yawa sinakabi. God mmko yana sisiyina Isrel damdi ikabiwiitoratoradi raghani murina kiiravine.
7
Deniyel wawaya iiyabo inibada waghata na ikita
13  +Yagu wiiguba kitakita nubabasu kamone, na awaki akita da ware wawaya wota iyapiipiika, touna uuwa sigwagwara wiikenavivireni, bi sikabi siyanono Iiyabo Makewaghawaghasina biidi. 14 Noko Iiyabo Makewaghawaghasina igeghomiiri da wiibada, bi kabikarawagha da maragata ivereni da iyibada, bi wawaya kubura tupane, mayiyi bogaebogae, da gamo bogaebogae tupadi touna siyabagibagiyeni. Yana maragata na inamakewaghata, bi yana wiibadana gegha siniberona.
+ 7:13 Mrk 13:26, 14:62