Esra
Wonawiiakowa
Buka sakwatuveni Esra yawonawona da metagha Jiuda damdi mududi Babilonne siyamakamake bi metagha da siveramagha yadi kubura waghate da Jerusalem kwanatuna kamone Yawe God yana bare kabikabikuwayina sinayoghana mayeni.
3
Suwara gabugabuna gawarina yoghana mayenina
Isrel damdi* noko raghanine nawaravi 7 kamone na yadi kwanatuve, kwanatuve siyamakamake, na tupadi nuwanuwadi tanagha bi Jerusalem kwanatune sivitaghomidi. Wasina bi Josadak natuna Jesuwa da prist mududi yawata bi Sieltiel natuna Zerubabel, da yana rakaraka teya, Isrel kana God yana suwara gabugabuna gawarina yoghana mayenina sidaguni, da debane suwara siyagabuna ware sira nunune, God yana peroveta Mosis yana gwara kamone na naboni. Isrel damdi na wawaya mududi iiyawogha nama noko kuburine makamakedi siyanaghanagharedi, bi gegha da suwara gabugabuna gawarina kana gharauve siyoghana mayeni. Wasina bi sigeghomiiri da suwara gabugabuna gawarina debane didibara da ravidi puyodi siyagabugabuna da naboni suwara Yawe God biidi.
Wawaya sidagu Bare Kabikabikuwayina sinayoghana mayeni
Wasina bi Isrel damdi sigeghomiiri da akima tarapapi damdi da yoghayoghana damdi sigimonidi, bi kate kam, wain da oliv Saidon da Taya damdi siveredi da Lebinon kuburama sida kiidi kiiravidiye, kiidi na Lebinon kubure sagogogo bi siyayowoyedi kikire bi yegiigha siyadeudi siyanagho Jopa kawakedane, metagha Pesiya yadi kiiwawo Sairus iwona na naboni.
Wasina bi sipiika God yana bare Jerusalem kwanatuna kamone, boduna ikovi murine bi bodu tane nawaravi wiibatane na yoghana bagibagina sidaguni.
Wawaya bagibagi sidaguna mayeni, Yawe God yana bare siyayoghayoghani patana da bodu 21 sikovi, wasina bi bagibagina sivikovi.
* 3:1 Isrel damdi-dam bata Isrel da Jiuda sikovi na katana sivikapu mayedi da tanagha kiiravine giruma wawayina damdi ikwatuvedi da Isrel damdi. 3:7 Jopa touna yana rabaraba 58 kilomitas kayetanawagha da Jerusalem kwanatuna.