2 Kronikols
Wonawiiakowa
Buka sakwatuveni 1 da 2 Kronikols na waragututudi mayimayiyidi ware 1 da 2 Samwel bukadi da Kiiwawo yadi buka Dagudaguna da Kiiwawo yadi buka Wiibatana bukadi yisisiyedina. 1 Kronikols na kiiwawo Deivid waragututuna yisisiyeni da Deivid yana nuwagiura Jerusalem kwanatuna kamone Yawe God yana bare kabikabikuwayina kiiravine. Deivid sisiya miimiisedi prist iveredi. Bi yana wiina da wawaya tupadi God siyabagibagiyena wiimasiyeni.
2 Kronikols na Isrel kana kiikiiwawo waragututudi yisisisyeni. Yawonawona da metagha Solomon yana bagibagi damdi Jerusalem kamone Yawe God yana bare kabikabikuwayina siyoghani. Solomon irabobo murine na yana kubura iyarayi da kubura bata situbugha. 2 Kronikols na mmkodi kubura bata kadi kiikiiwawo da bagibagi yisisiyedi. Mmkodi kiikiiwawo mududi na kiikiiwawo miimiisedi, toudi Yawe God siyakabikabisisireni. Bi gegha, kiikiiwawo tupanakidi na siberokirakii. Bi Yawe God yana gwara gegha siyakabisisirenina, bi god wiiwiiyaba siyakivikivina. Mmkodi kiikiiwawo vita ghamadi wawaya siyavereveredi na kiiravine Yawe God aviya iviwaghasinedi da mmkodi kubura bata wawayidi biiyadi sigogona kuridi da siviaviyedi. Aviya sigeghomiiri da mmkodi kubura bata siviberodi.
36
Jerusalem yana bekuna
14  Prist babadidi tupadi da wawaya na yadi wiisuwona maragasina Yawe God biidi sibera na gesiyakivinina bi sigeghomiirii da bera berona ghamana sibera da wawaya wiibata yadi kiki beradi siyaberabera da tarabiibiisaka siyapeepetedi na Yawe God yana bare, meko itoreireni da kabikabikuwayina Jerusalem kamone, na sividadabu kirakiiyeni.
15 Wasina bi Jiuda damdi nosinosidinakim yadi God, Yawe na ivinuwapoya kirakii yana wawaya da yana Bare kiiravidiye, na sawariyonayona idarudi da yana wawaya siyikatagha wiitaratawatawanedi, 16 bi gegha da, wawaya sigeghomiiri God yana sawariyonayona sivinamayedi da yana wiiyoyowana gesiyakabikarawayenina, bi yana peroperoveta simanivedi. Na Yawe God yana nuwapughu iragata kirakii, da gerubana awaki iyagudu bodenina.
Babilon damdi Jerusalem kwanatuna sivibero
17 Na Yawe God, Babilon damdi yadi kiiwawo Nebukednesa idaru da iyagogona Jerusalem kwanatuna biidi da iyiaviyeni. Babilon iyo damdi sigeghomiiri da Jiuda kana tomotomogha woudi sivikasunughana bi bada iiyawogha Bare Kabikabikuwayina kamone na sirukwavina da nama sivikasunughana. Babilon iyo damdi getana Jiuda wawaya siyanuwaghanedina, toudi tomotomogha woudi da wasiwasike woudi sivikasunughana bi bada wawaya moramorabidi da wawaya gubagubagidi yawata. Yawe God, Jiuda damdi tupadi na kiiwawo Nebukednesa yana maragata rogune itoredi. 18 Na sawara tupadi ghamadi da gisigisidi God yana bare kamone siyamakamake, na kiiwawo yana iyo tomotomogha sikawara siveramagha sinagho yadi kwanatu ghamana Babilonma. Bi kate Yawe God yana bare kana gararaba teya sikawara sinagho da kate kiiwawo da yana babada yawata yadi gararaba. Mmkodi sawara tupadi sikawara siveramagha Babilonma. 19 Bi God yana bare kabikabikuwayina sigabuni bi Jerusalem kwanatuna akimama sigari na sikwouwiiririyi da kate bare ghamanakidi sigibu. Bi moura sawaridi nama siviberodi. 20 Babilon kana kiiwawo yana iyo tomotomogha, Jiuda damdi iiyawogha yawayawiidi siyamakamakena sikabidi bi siberadi da biwa kabikabi wawayidi bi sinavedi Babilon kwanatune. Noko raghanine Jiuda damdi name siyamakamake na toudi sivibagubagurana da kiiwawo Nebukednesa da natunatuna teya siyabagibagiyedi patana da Pesiya kubura wiibada maragasina ikabi. 21 Wasina bi Yawe God wonana peroveta Jerimaiya kawanama siyakanikanibu na irumaghatara: Da tanawa yana wiiyawiitaveyana gabudaridi na iviyawiitaveyana patana da bodu 70 sikovi.*
22 Wasina bi Pesiya kubura kana kiiwawo Sairus yana wiikiiwawo boduna dagudagune na, noko warana Yawe God peroveta Jerimaiya iyaverevereni na itubugha. Yawe God ibera da Sairus nuwanuwana irukawari na sisiya igiruma bi ivipora kubura tupadi yana wiibana rogune da wawaya akovina siyakabi.
23 Mmkona metagha Pesiya kana kiiwawo Sairus iwona:
Abama kana God, Yawe kubura tumtumpipinina tupana kana wiibadana iveregu. Bi bagibagi iveregu na yana Bare Kabikabikuwayina Jerusalem kwanatune anayoghani Jiuda kubura kamone. Yawe God yana wawaya iiyawogha sawiiwiini veramagha na rubana nabo sinaveramagha, bi Yawe yami God na tami yawata gwabimiye.
* 36:21 Peroveta Jerimaiya kawanama sisiya sikanibu da bodu 70 kamone, na geiiyabo tana tanawa inarove da kwabu inaberana (Jerimaiya 25:11 kokita).