18
Hesekaiya na Jiuda kana kiiwawo
Bodu wiiarobine Ela natuna Hoseiya, Isrel kana kiiwawo iyiibada raghanine, na Ahes natuna Hesekaiya ivikiiwawo da Jiuda kiiravidiye wiibada idaguni. Bi kana bodu 25 na ivikiiwawo bi Jerusalem kamone bodu yadi 29 ivibada. Sinananaki na Abija, touna Jakaraiya natuna. Bi yana berabera na rotomanidi Yawe God matane ware nosinanaki Deivid ibera, na naboni. Hesekaiya kabepepa berodi gawaridi ivikouririghana, akima kabikabikuwayidi ivikasigiiyana bi Asera* kabepepina kiitupodi ivikasiyaraghana. Bi kate naghove waghata Mosis bronsma mota iberana ikasigiigiini, basuna Isrel damdi noko motana noghosine, na insense siyagabugabuna. Motana sikwatuveni da Nehusten. Na Hesekaiya, motana ikasigiigiini da pinipinimidi.
Hesekaiya, Yawe Isrel kana God ivitumaghanena kirakiiyeni. Getana meko Jiuda kiiwawona naghone bo kiiwawona murine da God iyitumaghaneni ware Hesekaiya ibera na naboni. Bi Yawe God metagha iwona, na nonowa iyaberabera. Touna, Yawe God yana gwara Mosis iverenina ikabisisiredi. Noko kiiravine na Yawe God, Hesekaiya iyagwabigwabiyeni bi yana bagibagi na wasina kawakawa. Bi Asiriya yadi kiiwawo igebodeni da isinighii bagibagiyenina. Hesekaiya, Pilistain damdi igeiwaiyidi, nokona Jiuda kubure da inagho Gasa kwanatune bi kate kubura ririnagha kwanatudigha, meyagii gisigisidi da inagho kwanatu ghamaghamadi akimama sigari wiikenaviviredina.
Raghanine Hesekaiya irabobo, na natuna Manasa kana gawara ikabi da ivikiiwawo.
* 18:4 Asera na Kenen damdi wasikena kana waghawagha. Wawaya na Asera kiitupove sikabiguba na tounae siyapeepeteni. 18:4 Noko raghanine Isrel damdi mayabe siyamakamake bi meboda mota inakanidi na sinakayogagawa noko gubana sinakita na sinayawa, bi katana toudi bera berona siyaberabera, da motana gubana siyapeepeteni ware god naboni. 18:4 Mmko waragututuna na Nambas 21:9 kamone kunakabiyavi.