17
Hoseya, Isrel kana kiiwawo tughurina
Wasina bi Asiriya yadi kiiwawo yana wiiyogha tomotomoyidi sipiika Isrel kubure da Isrel damdi siyageiwaiyidi. Toudi bodu aroba kamone Sameriya kwanatuna siyamiimiiri gwagwari bi mmko berane na wawaya iyagudugudu da gesiyakanikanibu bo siyarughurughuna, na wawaya Sameriya kwanatuna kamone kadi kam siyakovikovi, na siyaverevere mayedi kadi aviya biiyadi. Kiiwawo Hoseya yana wiibada boduna nine bi kamone, na Asiriya yadi kiiwawo Sameriya kwanatuna ikabi, bi Isrel damdi siberadi da biwa kabikabi wawayidi na sikabidi sinagho Asiriya kubure. Da mududi Hala kwanatune itore wiipikapikadi, mududi Gosan kubure Habo rarimina ririne bi mududi na Midiya kubura kwanatudiye itoredi.
Yawe God, Isrel damdi iviporatavedi sinagho
Mmko itubugha basuna Isrel damdi tamumu sibera Yawe yadi God biidi, iiyabo Ijipt kana kiiwawo yana maragatama iviyawiidi da Ijipt kuburinama ikabidi sikanibutaveyana. Bi god mududi siya peepetedi da dam mekodi Yawe God, Kenen kuburama irukwavina sikanibutaveyana na yadi kiki beradi siyakivikivina bi kate kiki mekodi Isrel kana kiikiiwawo sivitubutubugha, na siyakivikivina. Isrel damdi bada wiikowoye bera peyaridi sibera mekodi Yawe yadi God geiyakayovedina. Bi god mududi kadi kabepepa gawaridi yadi kwanatu tupadiye siyoghana, meyagii gisigisidi da igae inagho kwanatu ghamanakidiye. 10 Bi akima kabikabikuwayidi* da Asera kabepepina kiitupodi koya tupadi debadiye da kii tupadi rogu miisedi savereyana, na rogudiye sikabiwiimiimiiridi.
Asiriya damdi Isrel kubure sitourawiipikapika
24 Wasina bi Asiriya damdi yadi kiiwawo, kwanatu ghamaghamadi Babilon, Kuta, Ava, Hamat da Separwaimma wawaya ikabidi da Sameriya kubura kwanatudiye itoredi siyamake Isrel kaditupataveyana. Bi Sameriya kubura sikabi sivirapeneni da kana kwanatu nunudigha simakae. 25 Raghanina mmkodi kubura wiibata damdi sitourawiipikapika ghuyoghuyone, na Yawe God gesiyakabekabepepina. Noko kiiravine na God, laiyon iviporadi da kubura wiibata damdi viya siyitarunughana.
26 Na wawaya, Asiriya yadi kiiwawo siwoneni bo, “Wawaya mekodi kuviporadi da Sameriya kubura kwanatudigha samakamake, na noko kuburina kana god yana gwara gesiyakovina, noko kiiravine God, laiyon iviporadi toudi biiyadi, da wawaya sitarunughana.”
27 Wasina bi Asiriya yadi kiiwawo iwona bo, “Prist tana tapiikedi naboni biwa kabikabi wawayidi, na kovipora inaveramagha Sameriyama name inamake, da noko kuburina kana god yana gwara, dam wiibata wawayidi nama samakamakena iniyevevedi.” 28 Na prist tana naghove Sameriya kuburama sirutayini, na iveramagha da Betelne imakae bi dam wiibata wawayidi nama makamakedi iviyevevedi da Yawe God siyakabepepi.
29 Bi gegha, kubura wiibata damdi na kwanatu meghamegha siyamakamake, na kamodiye toudimani yadi god rapediye siyaberabera, bi Isrel damdi yadi god mududi kadi kabepepa gawaridi§ naghove sibera, na kamodiye siyatutoura.
* 17:10 Akima kabikabikuwayidi toudina madasoru wiiwiiakimidi, kenen damdi siyapeepetedi yadi kabepepa kamodiye. Toudi kenen damdi yadi god ghamana Baal yimatakireni. 17:10 Asera kabepepina kiitupodi. Asera na Kenen damdi yadi god wasikena. Wawaya meme kabepepina kiiravine na gawaridiye kiitupo siyakabikabiwiimiimiiridi. 17:24 Babilon kwanatuna, Cutha kwanatuna, Avva kwanatuna, Hamat kwanatuna da Separvaim kwanatuna na tupadi Asiriya kiiwawo kana wiibadana kamone. § 17:29 Mmkodi na kabepepa gawaridi meme Isrel damdi yadi god wiiwiiyaba sakabekabepepidina.