5
Elaisa, Naaman iviyawiini
Naaman na, Siriya damdi yadi kiiwawo yana wiiyogha tomotomogha kadi bada ghamana. Yawe God, Naaman iviwiiteni na Siriya damdi sigeghomiiri da kadi aviya sigeiwaiyidi. Na Siriya damdi yadi kiiwawo iyanoghonoghosi da Naaman na tomogha ghamana, na ikabikarawayeni. Naaman na wiiyogha tomoyina ghamana tana, bi gegha da gubaga berona kana waghawagha korekore* ikabi.
Naghove Siriya damdi yadi gogona tane Isrel damdi biiyadi. Na wiiyogha tomotomoyidi Isrel wasike wabuwabuna tana siburavi. Bi wasikena na Naaman wavinena ikabi da yana wiitamariyana. Gabudara tana kana bada wasikena iwoneni bo, “Tagu akayokayoveni da yagu bada Naaman iyanagho da God yana peroveta Sameriya kubure yamakamake na iyakita. Bi kana gubaga korekore iyiyawiini.”
 
Na Naaman yana hosi da seriyot teya sinagho Sameriya kubure, da Elaisa yana bare matamketane ivituramiiriyeni. 10 Bi Elaisa sawariyonayona tana idaru inagho da Naaman iyawoneni bo, “Kunagho da Jodan rarimine raghani yadi 7 kuniyeka. Na sinim inanoveramagha da kam korekorema kunayawa da kunamiise.”
11 Bi gegha Naaman nuwanuwana ipughu, na itouya inaghotaveyana bi iwona bo, “Yagu noghota maragasina, na ware peroveta yana barema iyakanibu tagu biidi da iyamiiri bi yana God, Yawe biidi iyarupari bi gubaga wowone imana inarutapitapi da kagu korekore iyayawa! 12 Bi Damaskas kwanatuna rarimidi Abana da Parpar na simiise kirakii bi Isrel kubura rarimidi na gegha miisedina. Rubana da tagu nokodi rarima Siriya kubure ayiyeka na ayayawa.” Na Naaman nuwanuwana ipughu kirakii bi imiiri wamira da itouya inaghotaveyana.
13 Bi Naaman yana wiitamatamariyana sipiika da siwoneni bo, “Tomogha ghamam, memeda peroveta iyawonem da awaki sawarina ghamana kuyabera, na imiise da kunabera. Na rubana kuyakabisisireni da kuyiyeka raghanina iwona bo, ‘Kunagho kuniyeka da kunayawa!’ ” 14 Na Naaman inagho Jodan rarimine bi ivikipukipu da raghani yadi 7 metagha Elaisa iwonenina naboni, na sinina inoveramagha da iyawa ware tomogha gisina sinina naboni da touna imiise.
15 Wasina bi Naaman yana wawaya tupadi yawata siveramagha peroveta Elaisa biidi da naghone ivituramiiriyeni bi iwona bo, “Kata akovi da parapa Isrel kana God, na God waghata kubura tupane! Na kata, rubana bo gegha da puyo gwabiguma kuyakabi, tagu yam wiitamariyana.”
16 Bi Elaisa iwona bo, “Wiisuwona, Yawe God yamakamake, iiyabo yana wiitamariyana na tagu bi kana waghawaghaye awonawona da puyona geanakabina.” Naaman, Elaisa ivibaba tupetupeni da puyona iyakabi, bi gegha da, touna isinighii na geiyakabina.
17 Wasina bi Naaman iwona bo, “Meboda yagu puyo gekunakabi, na rubana kuyiwaghasinegu da mule yadi batama mmko kuburinama tanawa ayuwana, bi sinakawara kanaveramagha yagu kubure.§ Basuna kata da nabo inagho, na puyo bo suwara gabugabunidi gegha meko godna biidi anavereyana da Yawe God biidi kawagha anabera. 18 Na anoghonoghosi Yawe God rubana inanoghotatavegu raghanina yagu kiiwawo animataturaneni kananagho Siriya damdi yadi god, Rimon yana kabepepa barene,** da name kanakabepepi bi imagu debane inirukekewana da tagu, touna yawata nama kanapepeta. Wiisuwona Yawe God rubana inanoghotatavegu!”
19 Elaisa, Naaman iwoneni bo, “Nuwaruriri kamone kunagho.”†† Wasina bi Naaman itouya da inagho.
Isrel kana kiiwawo Aheb na 851 BC kamone irabobo. Noko murine na Isrel kana kiikiiwawo bada mududi, na bada Sameriya kwanatune siyamakamake patana da Hoseya ivikiiwawo. Bi muriye 724 BC kamone, na Asiriya damdi yadi wiiyogha tomotomogha, Isrel damdi sigogona kuridi.
* 5:1 Beka gubagina sakwatuveni korekore bi Baibol kamone na gubagina na ibero kirakii. Touna genonowa naboni metagha kata touda takwatukwatuveni da korekore. 5:10 Mosis yana gwara iwona da mmko gubagina, na inabera da wawaya inadadabu (wiiyawiitaveyana Livitikas 13:3 kokita). 5:17 Mules na toudi sawara kadi kawakawara. Bi toudi na donki tomoyina da horse wasike simumura na yatubugha. § 5:17 Memeda Naaman inoghosi da Isrel yadi god na Isrel kubure kawagha sinapepetedi. Na wawaya sinoghosi da tanawa Isrel kubure na kabikabikuwayina. Naaman ikayoveni da suwara gabugabuna inabera God kiiravine bi muriye inaveramagha inagaye mmko tanavine Isrel kubure. ** 5:18 Rimon na Siriya damdi yadi god tana kana waghawagha. †† 5:19 Elaisa ivitumaghana da Yawe, Naaman inanoghota taveni na yana wiimiiseyana Naaman biidi ivisisiyeni.