12
Neitan yana wiimiiba sisiyina
+Wasina bi Yawe God, peroveta Neitan idaru inagho Deivid biidi. Raghanina ipiika Deivid biidi na iviwaragututu iwona bo, “Kwanatu tana kamone tomotomogha yadi bata siyamakamake. Tomogha tana kiikiiwawona bi tana na moyamoyakina. Tomogha kiikiiwawona yana sip da kau sipeyara kirakii. Bi tomogha moyamoyakina na getana da awaki wasina sip wouna yagarina igimoni na touna kawagha bi touna da natunatuna teya gwabidiye iragata da iyamakamake. Kam siyikamvereyana, yana reduve iyaniniuna bi kate imadebane iyakenakena. Touna nigenige na iyabiyi da ware natuna wasike naboni. Gabudara tana kiiwaga iverakanibu tomogha kiikiiwawona yana bareye, na tomogha kiikiiwawona geiyakayoveni da yana sip bo kau tana iyakasunuyi bi iyitawoyi da kiiwaga iyakam. Bi gegha tomogha moumourina, tomogha moyamoyakina yana sip wouna yagarina ikabi da ikasunuyi bi ivitawoyi da kiiwaga ipiika yana bareye na ivereni ikam.”
Noko raghanine na Deivid nuwanuwana ipughu kirakii noko tomoyina biidi na Neitan iwoneni bo, “Wiisuwona, Yawe God yamakamake bi kana waghawaghae awonawona da noko tomoyina mmko berana ibera na imiise da inarabobo. Bi mmko ibera na geiyinuwanuwaghaneni, noko kiiravine touna sip woudi yadi ruwamaruwa tomogha moyamoyakina inaveremayeni da inimiisana.”
Wasina bi peroveta Neitan, Deivid iwoneni bo, “Tomoyina na tam! Mmko na metagha Yawe, Isrel kana God iwona, ‘Tagu avituborom da Isrel tupana kana kiiwawo, bi Sol yana maragatama aviyawiim. Bi yam bada yana bare averem, bi kate natuwavinena imamve atoura. Bi atorem da Isrel bi Jiuda kadi kiiwawo. Bi mmkodi bera meboda matamve siyagisikirakii, na memeda ayavere kirakiiyem. Awaki kiiravine Yawe God gamona kuvisinighiighiiyeni da matane bera berona kubera? Gamomve na Ammon damdi, dam Hitti tomogha Uraiya sikasunuyi bi wavinena kukabi da kuvirapeneni. 10 Na noko kiiravine yam rakaraka kate genuwaruririye sinamakena, basuna gamogu gekuyakabisisireni bi Uraiya wavinena kukabi da kiiravimve.’
11 Mmko na metagha Yawe God yawonawona, ‘Anabera da tam wosina yam rakaraka kamonama na wawaya tana makepiropiro inapiikeni tam biidi. Da matakamomve bi natuwavinem anayouna da tomogha tana ririmve na anavereni, da yawata gabudara moramoraye sinimumurana. 12 Tam wiikowoye tamumu kubera bi gegha da tagu gabudara moramoraye Isrel damdi tupadi naghodiye bi mmko berana anabera da inatubugha na matadima sinakita.’ ”
13 Wasina bi Deivid, Neitan iwoneni bo, “Tagu tamumu abera Yawe God biidi.”
Na Neitan iwona bo, “Yawe God yam tamumu inoghotataveni. Kate gekunarabobona. 14 Bi tam, wonawaghata Yawe God gekuyakabikarawayeni bi mmko berana bero kirakiina kubera, na natum tomogha meko itubugha na inarabobo.”
15 Neitan iveramagha yana bareye bi murine, na Yawe God, ibera da Deivid natuna meko Uraiya wavinena ivituvenina igubaga kirakii. 16 Na Deivid noko raghanine, Yawe God biidi irupari simirina kiiravine. Bi iviiya da geiyakamkamna bi Irughu yana bare kamove bi nubabasuve na geyanagawara debane iyakenana, bi dobodobo debane iyakenakena. 17 Yana bare wadubo kana dogadogara sinagho da simiiritawani bi sivimatipo da siyawona wiitoratorani iyageghomiiri, bi gegha Deivid isinighii da geyawata siyakamna.
18 Taparoro tana ikovi murine, na simirina irabobo. Bi Deivid yana wiitamariyana sinaghara na gesiyawoneni da simira irabobo, kiiravine toudimani sivisisiya kabivivirana bo, “Raghanina simira yawayawiine iyamakamake, na Deivid biidi tayi sisiya bi geiyawaiyaneda. Na metagha tana woneni da simira irabobo? Kate bi bera tana inabera da tounamani iniberoni.”
19 Raghanina Deivid ikita bi yana wiitamariyana siyikawaghamgham, na iyakovi da awaki itubugha, na ivitarakiiyanedi bo, “Da simira irabobo?”
Na siwona bo, “E-ee, irabobo.”
20 Wasina bi Deivid dobodoboma ikena geghomiiri da iviyeka, bi wane ghabughabuma sinina ikwamira da ivigararutaveyana. Bi inagho Kiregoru Kabikabikuwayine da Yawe God iyakabepepi. Noko murine, na iveramagha yana bareye bi kam kiiravine ivibaba na sepa da ikam.
21 Bi yana wiitamariyana sivitarakiiyana bo, “Awaki kiiravine mmko naboni kwaberabera? Raghanina simira yawayawiine iyamakamake na kam kuvi iya da kudou, bi irabobo murine na kata kugeghomiiri da kukam.”
22 Na Deivid iwona bo, “Simira yawayawiine iyamakamake na aviiya da adou, kiiravine anoghosi da Yawe God iyinuwanuwaghanegu bi simira iyakuyoveni iyamake. 23 Bi kata irabobo, na awaki kiiravine aniiya? Da simira anakabiwiiveramayi inayawamagha? Gabudara tana kate ananagho touna biidi, bi touna geinaveramagha tagu biidina.”
Solomon itubugha
24 Wasina bi Deivid wavinena Betsiba ivinuwapikepikeni, na inagho da yawata sikena. Bi iropeya da ivituwa natuna tomogha na Deivid iviwaghawaghayeni Solomon. Yawe God, Solomon ivinuwayuyuneni kiiravine, 25 na peroveta Neitan idaruni inagho da Deivid iyawoneni da simirina waghawagha ivereni Jedidiya.*
+ 12:1 Psa 51 * 12:25 Hibru yadi gamoma waghawagha Jedidiya yana basuna na Yawe God yinuwayuyuneni.