11
Deivid utuwiiyogho Betsiba teya sibera
Roro, raghanine kiikiiwawo nonowa siyakanikanibu siyanono wiiaviya kiiravine, na kwamra tane noko gabudarina ikabi na Deivid, Joab bi wiirouwa babadidi da kate Isrel wiiyogha tomotomogha iviporadi sikanibu da Ammon damdi teya siyirouwa. Noko raghanine sinagho da Ammon wiiyogha tomotomoyidi siviberotuwanonoyidi bi Raba kwanatuna simiiri gwagwara wiikenavivireni,* bi Deivid na Jerusalem kwanatune imakae.
2-4 Gabudara tana ravidi gabudare, Deivid yana kenama igeghomiiri bi yana kiiwawo bare debane iyapeepewa. Bi ikitarorona da wasike iyiyeka na ikita, noko raghanine wasikena ivikubuwiipum na iyiyekayeka, da iyiimiiseyena mayeni nawaravi dadabuna iyakoghakoghataveni. Bi wasikena ivikepamara kirakii, na Deivid wawaya tana idaru da akowa iyakabi. Tomoyina iveramagha da iwona bo, “Noko Betsiba, Eliyam natuna, bi dam Hitti tomogha Uraiya wavinena.” Na Deivid sawariyonayona idarudi da wasikena siyakabi siyapiika, na wasikena ipiika Deivid biidi da yawata sikena bi muriye da iveramagha yana bareye. Muriye raghanina wasikena ikabibanani da imake na sisiya idaru iveramagha Deivid biidi iwona bo, “Tagu aropeya.”
Wasina bi Deivid wara idaru Joab biidi iwona bo, “Dam Hitti tomogha Uraiya kuvipora inapiika tagu biidi.” Na Joab, ivipora ipiika Deivid biidi. Bi ipiika na Deivid ivitarakiiyaneni bo, “Joab da wiiyogha tomotomogha wasina bo gegha? Bi wiirouwa metagha yanono?” Wasina bi Deivid iwona bo, “Uraiya, kunagho yam bareye da kuniyawiitaveyana.” Raghanina kiiwawo barena ikuyoveni bi murine, na Deivid puyo ivipora inagho Uraiya biidi yana bareye. Bi geiyanagho yana bareyena, touna nama kiiwawo barena matamketane ikena, Deivid yana wiitamariyana damdi yawata.
10 Na wawaya Deivid siwoneni bo, “Uraiya gegha iyanagho yana bareyena.”
Na ivitarakiiyaneni bo, “Tam kubura rabarabama kupiika. Awaki kiiravine gekuyanagho yam bareyena?”
11 Bi Uraiya iwona bo, “Wiiwaghasina Maragasina Dedewagina, bi Isrel da Jiuda damdi na kiregoru kamodiye samakamake. Yagu wiiyogha badana Joab da yana iyo damdi na warereye sitaki. Touna kiiravine na gerubana ayanagho yagu bareye bi ayakam da ayaniuna da wavinegu teya kayakena, gegha gerubana naboni ayaberana!”
12 Na Deivid, Uraiya iwoneni bo, “Kata mma kumake, bi maram aniporam kunaveramagha.” Na noko gabudarine da wowonama na Uraiya, Jerusalemne imakae. 13 Na Deivid, iviyoneni da yawata sikam da siniuna patapata, bi ibera da Uraiya iniuna neghanegha. Bi gegha, ravidiye na geiyanagho yana bareye bi ikanibu da yana gaware ikena Deivid yana wiitamariyana damdi yawata.
14 Bi didibare na Deivid pepa igirumi bi Uraiya ivereni da iyakawari iyanagho Joab iyavereni. 15 Pepa kamone na mma naboni iwona, “Uraiya wiirouwa matane kutore meme wiirouwa yaworaworana bi wiiyogha tomotomoyidi kuberadi da sinimuritayina touna gwabinama da inasirage bi inarabobo.” 16 Joab na Raba kwanatuna iyaruruwiitete na iyakovi da aviya damdi yadi wiiyogha tomotomoyidi miisedi meme, na Uraiya noko gawarine ivipora inagho. 17 Bi kwanatu kana tomotomogha sikanibu da Joab yana tomotomogha teya sivirouwa na Deivid yana wiiyogha tomotomoyidi viya da kate Uraiya dam Hitti tomogha yawata sivikasunughana.
 
26 Raghanina Betsiba iwaiyana da moghanena Uraiya irabobo, na kiiravine idou. 27 Bi duu raghanina ikovi murine, na Deivid wara idaru da wawaya tana iyakabi iyapiika yana bareye da wavinena tana. Wasina bi ivituveni da natuna tomogha. Bi gegha da Deivid naboni ibera na Yawe God geiyinuwamiiseyenina.
* 11:1 Mmko yigesa da wawaya gegha sinarughu bo sinakanibu, na wawaya Raba kwanatuna kamone rubana da kadi kam sinakovi.