7
God yana Wiiwaghasina Maragasina Deivid biidi
Wasina bi Yawe God, Deivid kana aviyama ivitarababareni bi maragata ivereni da aviya tupadi igeiwayidi. Bi yana kiiwawo barene nuwaruririye iyamakamake, na Deivid, peroveta Neitan iwoneni bo, “Kata tagu mma, bare waratetena bi kii miisena sidama siyoghanina kamone amakamake, bi God yana Wiiwaghasina Maragasina Dedewagina na kiregoru kamone yamakamake.”
Bi Neitan iwonabodeni bo, “Yawe God na gwabimve, na kunagho da awaki kwanoghonoghosi na kubera.”
Bi gegha da noko nubabasune Yawe God, Neitan iwoneni bo,
 
“Kunagho yagu wiitamariyana Deivid kunawoneni bo, ‘Yawe God mma naboni iwona: Gegha tam kiiraviguve bare kunayoghani da kamone anamakena.’
 
Bi katana yagu wiitamariyana Deivid kuwoneni bo, ‘Yawe God Maragata Kirakiina mma naboni iwona: Naghove na tam wawaya wota wawa kuburidigha sip kuyakoyakoyagha, bi gegha da avineyim bi atoregeeyem da yagu wawaya Isrel damdi yadi bada. Meghamegha kuyanono, na tagu nama gwabimve, da matamve bi kamaviya ageiwayidi. Na kata kam waghawagha anabera da inaragata kirakii, ware wawaya kadi waghawagha ghamaghamadi mmko kuburine naboni. 10-11 Bi yagu wawaya Isrel damdi tanawa anaveredi sinirapeneni, bi gawara tana avineyina name anatore wiipikapikadi meme nuwaruririye sinamake da gemuriye sinitainairiredina. Bi wawaya kawakeekeedi gemuriye sinikayotaketowanedina, ware dagudagune siberana naboni nokona babada avinegha da Isrel siyibadenina raghanine sibera. Tagu, Yawe God awonewonem da tam bi nosinosim yawata anaberami da kiikiiwawo.
12  +Bi nosinosim tana anavineyi, tam wosina natunatum tana da inikiiwawo raghanina yam yawa damona inapiika da kunanagho kayekikim biiyadina. Tagu anabera da yana wiikiiwawo inimaragata, 13 da getana iiyabo rubana da yana wiibadana gwabinama inakabitavenina. Touna wosina kiiraviguve bare inayoghani. 14 Tagu na touna tamananaki, bi touna na tagu natugu. Raghanina bera berona inabera, na aro anavereni ware tamada natuna aro yavereverenina naboni. 15 Bi gerubana da yagu nuwayuyuna gwabinama anakabitavenina, ware Sol aberana naboni da yagu nuwayuyuna gwabinama akabitaveni bi tam kanagaware atorem da kunikiiwawo. 16 Kam dam inatuwa wiiwoneni da inamake nonowa bi anabera da nosinosim sinikiiwawo waghata.’ ”
17 Wasina bi Neitan, awaki sisiyidi mimeu kamone Yawe God ividebedi touna biidi, na tupadi Deivid biidi ivimaghamaghatara.
+ 7:12 Acts 2:30