13
Abramkät Lotkät matäke kukumäläk
Abramdä Isip teke, mängätnä, hängä täpänä yang päke, hipdunä Negep kopgut. Notnäle wawaxu Lotkät using kopgumäläk. Abramu moningä silwa, gol, kälawu äminsak yangu meyä hikngä tiwäyä, päke kopgut. Täko yiwihika, Negep teke, womduwomduhim yiwitäke, Betel kukut. Täku Betelkät Aixätde bänäkän yiwikut, tupä selyotnä tapike yiwike, alta gwenu Yawele tahakut womune. Une päku yiwike, hipdu Yawele tumuk takahut.
Tixawän Lotkäyä sipsipnä, towiyä gämänä, äminu ixät kukin yangu meyä. Abramkät Lotkätdäne kälapnä meyä hikngä tiwän, kewu uwomunekänu yiwitnangäsä dolikut. Äminu Abramde kälap daying yiwixakin äwä äminu Lotde kälap daying yiwixakin yanggä yanganikin. Tixawän uwomkätanu Kenan nanä Peres nanä yangu uwomunekän yiwäxakin.
Puyä äminätä yanganiwä, Abramdä Lolu using inikut. “Puyä äminilu amäk wam yawä, täke dolinggak. Nilu u notnäxäluninggän. Ge amäk wamu teta. Kayo. Kewu inulung. Ge inäinä matäke kuhim. Gä hiyä käwut kuwiläkge natäpi, nä kwänä käwut kuwit. Tike gä kwänä käwut kuwiläkge natäpi, nä hiyä käwut kuwit,” yang inikut.
10 Iniwän Lotdä Jodan kupi ku Soar kewu uwom kawänu, yanggänä käyä tikut, Yawele puyä bimä,* äwä Isipde kupi bimä. (Yawetä Sodom Gomora yangu dosipmäxawän kakut.) 11 Kewu unin kake, Lotdä kupi undä gwen inäle tuwänguke, womduwomduhim yiwitäke, gusitdä akonggak käwulunele kukut. Tiwänä Abramkät Lotkälu matäke kukumäläk. 12 Abramu Kenan yiwixawän, Lolu kupi unggwenune yolu gäpangguyi bänäkängän päku, selyotnä Sodomu kwayimune tapike yiwikut. 13 Äminu Sodom nanä gutongä ämin. Yawele kayine wäyi hikngä pahakakin.
14 Lotdä Abramu teke kuwänä, Yawetä Abramu using inikut. “Anetä yiwike, kewu undä dayipso. Gusitdä akonggak käwut, gusitdä pukunggak käwut, not käwut, äwä saut käwut yangu dayipso. 15 Kewu undä undayixaläxu nätä gäxät bapukaxätde gihäle tupäkände äpme damit. 16 Nätä tahawa, bapuka naxälä hikngä tike, haluhalu bimä tining. Äminu täpätutä haluhalu kendekengä, bapukaxäyä kendewik. Tiwän bapuka naxalä hikngä tiwän, kendetnangäsä doliwik. 17 Kuke, kewu awomdäne belakngänä däpinä yangu undä dayipso, inale gäle gamit,” yang inikut.
18 Iniwän Abramdä selyotnä wäsipäke, Hebron täku Mamrele pa takwän däkändäkäne selyotnä tapike, uwomune yiwikut. Une täku yiwike, alta gwenu Yawele tahakut.
* 13:10 Puyä Yawetä Idenkätanu pahakut wom. Yakap 2:8-10 kayo. 13:10 Yakap 19:1-29