14
Abramdä Lot gatängämikut
Täpduxu uwomune kingu malä nanä täpäyaläxät täpäyaläxätdä amäk äminä päpä, Kenan apä, amgin. Elamde king Kedorlaomer, Babiloniale king Amrapel, Elasarde king Ariok, äwä Goimde king Tidal, yanggä apä, kingu Kenan nanäxät amgin. Kingu Kenan nanä using: Sodomde king Bera, Gomorale king Birsa, Atmale king Sinab, Seboimde king Semeber, äwä Belale king. Bela äpmanu Soar yang inikaying. Kenande kingu uläkwäxu amäk äminä päke, Sidim Kupi kukin, Sol Yanggä Gwende kwayimune.
Using tupä Kenan nanä Kedolaomerde gepbine yiwixawä, krismasu 12 apuxuwän, krismasu 13 täpäne mähe natäke, wamnä donggwälamikin. Ile tiwän krismasu 14 täpäne Kedolaomerxät king notnäxät amäk äminä päpä, Astoret Karnaim apu Repa nanä sipmäke, Ham apu Sus nanä sipmäke, Sawe Kiriataim apu Em nanä sipmäke, Seir täwal däkändäkäne apu Hor nanä sipmäke, Elparan nanä apu sipgin. Elparanu kepdän däkäle inälängändän. Unetä täpä täkwämbän, Enmispat, äpmanu Kades yang inikayingune ku, Amalek nanä sipmäke, kepnä unda päke, Amori nanä Hasason Tamar yiwäxakinkäyä sipmäke, kepnä unda päkin.
Unin sipä, kingu Sodom nanä, Gomora nanä, Atma nanä, Seboim nanä äwä Bela nanä yanggä amäk äminä päpä, Sidim kupine päku ämningge tändäkngakin. Elamde King Kedolaomer, Babiloniale King Amrapel, Elasarde King Ariok, äwä Goimde king Tidal, yanggä apä, ixät amgin. Amäk äminu 4 täkwäkgänetä apä, amäk äminu 5 täkwäkgänexät amgin.
10 Sidim Kupi Gwenune, gänangä däkändäkä koltatäne käyä. Tiwän amänggawä täke doliwän, Sodomde amäk äminäxät Gomorale amäk äminäxät andatäkuningge tahake, notnä kolta gäpmane päpu sipän, notnä täwal däkändäkäne datäkukin. 11 Datäkuwä iwalnätä päku, Sodomdäne Gomoratäne yang hängälapänä nakngä yang päkin. 12 Tixawän Abramde notnäle wawaxu Lot Sodom yiwäxakutde, amäk ämindä hängä täpänä Lot yang päke kukin.
13 Tiwänä äminu andatäkukinu täpätutä apu, Abram Hibru uläpä inikut. Äminu Amor nanä täpätu umanä Mamre, panä takwän däkändäkä käyä. Tiwän Abrahamu pa undäkändäkäle kwayimune yiwixakut. Eskol, Aner yangu Mamrele epänepän notnä. Tupä Abram, Mamre, Eskol, Aner yang gatäkgatäk tahaningge wamu aläkakut. 14 Abramu wawakngä täkinde natäke, amäk äminä Abramde yolune alakinu 318 ämin yangyäwämbän, päku iwalnä yäwatäke kuhika, Dan yot gäpangune kukin. 15 Kupiläne Abramdä amäk äminä uhike pewän, iwälnä sipä datäkuxawä, yäwatäke kuhika, Hoba kukin, Damaskusde not käwutkätan. 16 Kuke hängäläpä iwalnätä päkinu, wawakngä Lot, Lotdäne hängäläpä äwä wäwi mängälä yang päkapgin.
Melkisedekgä Abramu wam gwaläng inikut
17 Abramdä King Kedolaomerxät king notnäxät sipmäke, hipdunä Sawe Kupi bä Kingge Kupi yang inikayingune apuxawän, Sodomde kingu Abramkät yiwik yähimäläkge apgut.
18 Tiwänä Melkisedexu Salemde kingkäyä Abramde apgut. Täkapu bretkät wainkät imikut. Melkisedexu Anätu Enetängä Nanä Täpäle prisde yiwikut. 19 Itä apu wam gwalängu using imikut. “Abram, Anätu Enetängä Nanä kepkät yekäpkät pahakut täpätä, gäle bänip kwikwixu äpme gamik. 20 Tiwän Anätu Enetängä Nanä Täpäle uman yatängenatnim, inale itä iwalda kätakgane pewän sipguläk,” yang inikut. Iniwän Abramdä hängäläpä upuke, 9-u inäle pexäwik, 1-u Melkisedekge imikut.
21 Tiwänä Sodomde kingu Beratä Abramu using inikut. “Hängä täpä gikale pexäwik, äminakän namiyo,” yang inikut.
22 Tiwändeyä Abramdä using inikut. “Kätaknga tängenake, Yawe, Anätu Enetängä Nanä, kepkät yekäpkät pahakut täpäle umande wamu hiyäkän hikngä yänggat. 23 Hängä täpätu gätäne dohikngä täpit. Täwikge tret bä bälängyayikge kätak yangu mätekngä. Tiwändeyä dowäpit. Using päpitnä, gätä ‘Nätä tahawa, Abramu hängänämbamgän tikin,’ yang yeyä. 24 Hängä täpätu ninale doläpit. Tike hängä amäk äminatä anayingu unin. Tike Aner, Eskol, Mamre yangu näxat kukumäng. Ge hängä mätekngä itäkän päning,” yang inikut.