16
Hagartä Abramde wawaxu Ismael dukngikut
Sarai, Abramde mängälu, engangu dondukngikut. Tiwändeyä mängälä täpätu Isip nanä puyä äminäle yiwikulu umanä Hagar. Ge Saraitä Abram inikut. “Yawetä bänipna umumbän, engangu dondukngit. Ge kuyo. Tiwän puyä äminaxät däpmunu pesimäläk. Dasingga? Itä enganga äpmembä betangamik?” yang inikut.
Iniwän Abramu täke natäpgut, Saraitä yawänun. Abramu Kenan täku krismasu 10 yiwikut. Tiwänä, Saraitä puyä äminä Hagaru Abramde imikut.
Tiwän Hagarxät yiwät, tängene käyä tikut. Tiwän kake, Hagaru inäle natäpänu axopgut. Tiwän towikngä* Saraile natäpänu aepgut. Tiwänä Saraitä Abramu using inikut. “Gätä tahawi, nä meyä pänggat. Puyä ämina uläpä nina gäle kätaxune tekum. Tiwändeyä Hagaru tängene käyä tiwän kake, itä nandupänu, kwakwakngä tinggak. Ge Yawetä gäxät näxälu äpme uhinggiwik,” yang inikut, Saraitä Abramun.
Yawän yäkwäle Abramdä using inikut. “Täke. Gika puyä ämin. Gika dasingga tahawiläkge natäläxu, gika tängäne yiwixak,” yang inikut. Yawänä Saraitä mähemähe kaxäwik tahanggawän, Hagaru datäkukut.
Yawele angelätä kepgän gomune, Hagaru yanggä akondokayingune kakut. Yanggä akondokayingu unggwäxu Surde kähit kwayimune yiwixak. Tiwän ängelatä using inikut. “Hagar, Saraile puyä ämin, sänetä apuläkngä, säne kunggaläk?” yang inikut.
Iniwän “Nä towiknga Saraile naxälake datängapunggat,” yang inikut.
Iniwän Yawele ängelatä inikut. “Hipdu päku towikga Saraile gepbine yiwiyo,” yang inikengä, 10 unetäkänu using inikut. “Nätä tahawa, ayika sakngälawä meyä tiwän, kendetnangäsä doliwik. 11 Gä äpmanu tängakane käyä. Ge engangu wäwi täpä dukngiwiläk. Tikengä umanä Ismael yang iniyo, inale kwänämu tiläxu, Yawetä anatäk. 12 Wawakga uläpä donggi tuk bimä däkngake, äminbamde iwalnä däkngawik. Däkngawän yäkwäle iwalnä däkngawä, tahake yiwitning. Tikengä notnämbamkälu gupsängu doyiwitning,” yang inikut.
13 Yawetä Hagaru wam inikutde, “Ananduxak Täpä axat,” yake, umanä täkngatu using inikut. “Anätu Ananduxaläk Täpänin” yang inikut. 14 Ile tiwän yanggä akondokayingu unggwäxu umanä “Käluk Yiwäxäwik Nanduxak Täpäle Yanggä” yang inikin. Yanggä akondokayingu unggwäxu Kadeskät Beretkätde bänäkängän yiwäxak.
15 Tiwänä Hagardä Abramde wawak dukngiwän, Abramdä umanä Ismael yang inikut. 16 Abramu krismasnä 86 yiwixawän, Hagardä Ismaelu une dukngikut.
* 16:4 Hängä täpä uhike towikngä däkngakaying usinggän, hängänämbamgän ämindä äminu puyänä pahangyäminingge uhike, towikngä däkngakakin. 16:11 Hibru wamune ‘Ismael’ yangu yäpuli Anätutä anatäxak.