17
Wamu gupnä matäkindäne
Abramu krismasnä 99 yiwixawän, Yawetä apu inikut. “Nä Anätu Kitokngäna Käyä Täpä. Näxät gatäke yiwixäwik, nomängän pahayo. Kontraknga gäxät tahakumäxu aläpa kitokawän, tahawa bapuka meyä hikngä tiwik,” yang iniwän, Abramdä sopäsopä puke, kuhilä kewune täpu temgut.
Tiwän Anätutä using inikut. “Näle kontraxu using. Mahande kantri yiwitäke kuninggäne bapunä däkngawiläk. Ile tiwän umanda Abram* yangu dongganikaning. Tike umanda Abraham yang ganikaning, inale nätä pahawa, bapuka meyä sakngälake, kantrinä inäinä päke yiwitning. Nätä tahawa, bapuka meyä dukngixäwik, kantri däkngake yiwitäke kuning. Tiwän bapuka täpätuyi kingge yiwitning. Kontraknga hipdu täpa kitokawän, iwikge using yiwik, bapuka mahande alätninggexät. Nä gäle Anätuka, tiwän bapuka mahande alätningge Anätunä. Gä Kenande kewune apuyiwitde päkapu yiwixaläk. Tiwändeyä kewu Kenandäne awomu undä gäxät bapuka mahande alätningkätde gihäle tupäkände damike, Anätunäle yiwit,” yang yakut.
Tikengä unetäkänu using inikut. “Gäxät bapuka mahande alätningkälu näle kontrak tawake yiwitnong. 10 Kontraknga uläknga using. Wäwi undä gität yiwixayingu, yämunäle gup matänong. 11 Kontrakngitde tuwängge gupnä matäkaningu uläkngatä yiwik. 12 Wäwi gität yiwitning, engangu wäwi alake täpduxu 8 yiwitning, äwä malä nanä puyä äminsäle moninggä uhining yangu, undä gupnä matänong. Usäkän bapuka mahande alätningkäyä usinggän tahanong. 13 Yotsäne alätning bä moninggä uhining yangu undä gupnä amatänong. Uläkngatä tuwängge yiwän, kontraknga iwikge yiwixäwik. 14 Tike wäwi täpätu iminda gupnä domatäwixu, näle kontraxu doläwämbik. Ge aläwämbä epuxuyok,” yang inikut.
15 Täkngatu using inikut. “Mängätda Sarai yang inikakinu aleke, Sara yang ininong. 16 Nätä bänip kwikwik ima, wawakga dukngiwik. Unetäkänu nätä bänip kwikwik ima, yotyotde hawanä däkngawik. Tiwän ayinä täpätuyi kingge yiwitning,” yang inikut.
17 Iniwän Abrahamdä sopäsopä puke, kuhilä kewune täpu temäke, using natäpgut. “Wäwi krismasnä 100 tiwänu, engangu äpme towimbik? Saraxäyä krismasnä 90. Ge engangu äpme dukngiwik?” yang natäpän, kwakwakngä tiwän mikut. 18 Tikengä Anätu using inikut. “Wamu yaläxu, Ismaelde täkembä imiläk?” yang inikut.
19 Tiwänä Anätutä inikut. “Ile donatäke yat. Tike mängätda hikngä, Saratä wäwi täpätu äpme dukngiwik. Tiwän umanä Aisak yang iniyo. Tiwänä kontraknga ixät tahake, täpa kitokawän, iwikge using yiwik, bapunä mahande alätninggexät. 20 Ismaelde yaläxu anatät. Ge ixäyä bänip kwikwixu äpme ima, engangu meyä towimbik. Wawakngä 12 towimbän, uläkwäxu kuhiläle yiwike, kantrinä täke yiwitning. 21 Tiwändeyä kontraknga uläknga Aisakät tahahim. Äminu uläpä krismasu ende gwenuneyä Saratä kake täpik, täpduxu asawomune,” yang inikut. 22 Wamu Abraham iniwän puluwänu, Anätu axukut.
23 Täpduxu inä unggwenunekän Abrahamdä Ismael, wäwi inäxät yiwixakin, moninggä uhikut yangu wäwi undä gupnä Anätutä inikut using matäkut. 24 Abrahamu krismasnä 99 tixawän, gupnä matäkin. 25 Tike wawakngä Ismaelu krismasnä 13. 26 Täpduxu inä unggwenunekän Abrahamkät Ismaelkätde guwu matäkin. 27 Abraham, wäwi inäxät yiwixakin, moninggä malä nanä uhikut yangu wäwi undä gupnä matäkin.
* 17:5 Abram yangu yäpuli ‘nanä umanä käyä täpä’. 17:5 Abraham yangu yäpuli ‘äminu meyäle nanä’.