22
Anätutä Abrahamde bänip yake kakut
Berseba yiwixawängän Anätutä Abrahamde bänip yake kakut. “Abraham,” yawän, Abrahamdä “We!” yang inikut.
Tiwänä Anätutä using inikut. “Abraham, wawakga Aisaxu buläkän hikngä uläpä bänipda yangu anatät. Tiwändeyä täpi Moria kewu uwomune kuhon. Tiwänä nätä täwalu däkätu yäwa kakengä, täku undäkäne tänguwi kupän, Aisaxu ofa näle hawi ihikuyok,” yang inikut.
Abrahamu kwepdätä gwäsi hikngä enake, hängäläpä donggi tängäne päko peke, puyä äminä täpäyalä äwä wawakngä yang päke kukut. Ku däki ofa häwikge wehike päke, kewu Anätutä inikut womune kukut. Axuxawän täpduxu gwenalä gwendu apän, kwayiwän enawänu, kep womu malätä kakut. Kake puyä äminä uläpäyalu using yänikut. “Gilu donggixät ane yiwixätnong. Tixawän Aisakät nitdäkän täku, Anätule sopäsopä puke, tumuk wamu inikengä, hipdunit apsim,” yang yänikut.
Tikengä däki ofa hänangge päkulu, wawakngäle imän gwälamikut. Tiwänä inä däkixwäm äwä musuk yang päpän kukumäläk. Äxuxäwik Aisakgä “Nan” yawän, nanätä “Ina?” yakut.
Tiwänä Aisakgä “Ngä, däkixät däkixwämkälu awämäk. Tiwändeyä sipsip mätexu ina tänguke hahim?” yawän, nanätä using inikut. “Anätutä inä äpme nimik,” yang inikut. Tiwän kukumäläk.
Kuhika täwalu Anätutä inikutdäkäne kondoke, alta tahake, däki päko pekut. Peke wawakngä napdä wamäke, tako alta tängäne däki pekulune, enetängä tekut. 10 Teke musuk täke, wawakngäle guläk matäwikge tändäkngakut.
11 Tiwändeyä Yawele ängelatä yekäwunetä using inikut. “Abraham, Abraham,” yawän, Abrahamdä “We! Nä ane,” yakut.
Tiwänä ängelatä using inikut. 12 “Wawakga malänguyo. Tike hängä täkngatu ile malahayo. Gä Anätule naxälake, wamnä gwälamikgaläk yangu anatät, inale wawakga täpätukänu uläpä Anätule imiläkge doxotnaläk,” yang inikut.
13 Tiwänä Abrahamdä kwayiwän enawän tahakengu, sipsiwu wäwi gwendu songä gitnä tupätuhimune apän, komnäne tapiwän yiwixäwän kakut. Kake, wawakngäle tangge ku täkapu, unggwenunin tänguke, häwän ihikukut. 14 Tiwän Abrahamdä kewu uwomu umanä “Yawetä äpme nimik,” yang inikut. Ile tiwän äpmasimkäyä “Yawele täwal däkäne äpme nimik” yang using yäkaying.
15 Hipdu Yawele ängelatä yekäwunetä “Abraham” yake, using inikut. 16 “Abraham, Yawetä gäle using yak. ‘Wawakga täpätukän tiwändeyä doxotnaläkge, nina umande hiyäkände using yänggat.* 17 Nätä bänip kwikwik gama, bapuka kuminamu yekäwune nanä äwä haluhalu yanggäne nanä yang bimä meyä hikngä äpme tike, iwalnä sipmäke, iwalnäle taunu towikngä däkngake, päke, yiwitning. 18 Gätä näle wam gwälamiläkge, bapukale tiwän, kantri kewune nanä undä bänip kwikwixu äpme päning,’ yang yak, Yawetän,” yang inikut.
19 Tiwänä Abrahamu Aisak täpän, hipdu puyä äminäle kuwät, hipdunä Berseba kukin. Täku une yiwikut.
Nahorde wawak
20 Womdu yiwixawänä, Abrahamu using inikin. “Ulapda Naholkät mängätnä Milkaxälu engangu andukngikumäläk. 21 Yakap täpä Us. Tiwänä ulapnä Bus, Kemuel, 22 Kesed, Haso, Pildas, Jidla, äwä Betuel yang dukngikut,” yang inikin. Kemuelu Aramde nanä. 23 Tiwänä Betuelu Rebekale nanä. Milka Naholde mängälu engangu using 8 dukngikut. 24 Tiwän puyä äminä mängätnäle täkulu umanä Reuma. Ile wawaxu umanä Teba, Gaham, Tahas, äwä Maka yang.
* 22:16 Äminu tupä nanä wamnä päpä kitokaningge natäkengu, äminu bulämbam täpäläpäle uman yake, “Ile umande yänggat,” yakakin. Tiwändeyä Anätutä inä wam täpän kitokawikge natäkengu, äminu täpätule umande yänangäsändo, inale Anätu enen hikngä, tiwän ämimbamu ayapmikut. Ile tiwän, “Nina umande yänggat,” yangu yakut.