23
Saratä kupän, Abrahamu kep uhikut
Sara krismasnä 127 yiwike kumgut. Kenankätanu taunu womdu Hebron*, uwomune kupän, Abrahamu butayä natäke, kwänäm tixäwik, gwäyäm yiwikut.
Gwämyämde yiwikulunetä ku Hit nanä Hebron yiwixayingu using yänikut. “Nä apuyiwit bä malä nanä. Ge kewu womduhimu täkembä namining, tiwän uhike mängätna une kwayiwit?” yang yänikut.
Tiwän Hit nanätä yäkwäle using inikin. “Abraham bulämbam täpä, gä nin bänäkänkätanu umanda käyä. Ge ninde mätmälu gwälam hikngä däkätu gika kake yawi, doxotnanim. Tiwän axungäk täpä mätmälu undäkäne kwayiyo,” yang inikin.
Tiwän Abrahamu enake, “Ginde natäpa konggak,” yang natäke, Hit nanä u yiwikinde kayine guläk puke, using yänikut. “Mängätna kwayiwitde täke natäkengu, näle map päke, Efron Soharde wawaxu gindä täkembä inining? Tiwän Makpela Hupgänangu Efronde kep kwayimune yiwixak däkäle moning namba naniwän, mätmätnale uhiwit,” yang yänikut.
10 Efronu Hit nanä uläpä notnäle bänäkänkätan yiwikutnä, notnä taunde yämä däkäne u päkapu yiwikinde kayine, Abrahamu using inikut. 11 “Bulämbam täpä, natäxayo. Notnambamde kayine using ganinanggenggat. Hupgänanggänu donggamit; tike kewu inä uwomkät gamit. Tiwän axungäk täpä kwayiyo,” yang inikut.
12 Tiwän Abrahamu hipdu yot towixu u yiwikinde kayine guläk puke, 13 Efronu using inikut. “Gätä täke natäkengu, moningge namba naniwi gama awäyo. Tiwän axungäk täpä une tewit,” yang inikut.
14 Efrondä Abrahamu using inikut. 15 “Abraham bulämbam täpä, natäxayo. Moning namba kewu uwomdäne silwa meyänä 400 sekel§ usinggä uhinangäsä. Tiwändeyä nit bimäsäle moning namba undäkä bulämbamundo. Ge axungäk täpä täke kwayiwiläk,” yang inikut.
16 Unin yawän natäpän take tiwän, Abrahamdä silwa Efrondä Hit nanäle kayine yakut using, bisnis ämindä uhikakindäkäne meyänä 400 sekeldä uhikut. 17-18 Uhiwän, Hit nanä taunde yämäne päkapu yiwikinde kayine, Efrondä kepnä Makpela nanä uwosimu Abrahamde imikut. Kep, hupgänang, äwä pa uwomune nanä yangu undä inäle imikut. 19 Imän mängätnä hupgänangu Makpela nanä undäkäne täku tekut. Makpelaxät Mamrexälu wäkngäsim wäkngäsim, tiwän Hebronkätan. Tiwänä Hebronu Kenankätan. 20 Hit nanätä kewu uwom äwä hupgänangu undäkä yangu mätmätnäle tupäkände inäle imikin.
* 23:2 Hebronde umanu täkngatu Kiriat Arba. 23:7 Äminu uwomune nanä notnäle “Gäle natäpa konggak,” yäningge natäkengu, ile kayine guläk pukakin. 23:9 Äminu axupä, hupgänangune päko pekakin. § 23:15 Hibru wamune 400 sekel yangu 4.5 kilogram.