26
Aisakät Abimelekät
Kewu uwomkätanu gusit täpduk tiwän, naxu wenä hikngä tikut. Gusit täpduxu Abrahamdä yiwixawän tikut usinggän tikut. Tiwän Aisaxu kantri Filistiale kewune, taunu Gerar unggäpangune päku yiwikut. Täpduxu uwomune Fisilitia nanäle kingge Abimelekgä yiwikut.
Tiwänä Yawetä apu Aisaxu using inikut. “Isiwu mawäpu yiwiyo. Tike kewu nätä ganiwit womune yiwiyo. Täpduxu womduhimu kewu awomune yiwixayo. Tixawän nä gäxät gatäke yiwixäwik, bänip kwikwik gamit. Wamu nina umande Abrahamu kitokngä inikumde, gä bapuka mahande alatning yangge kewu awopwomu undä äpme damit 4-5 Abrahamdä wamu imikum, mämä wamna imikum yangu undä hikngä täwakut. Ge ile natäke, nätä pahawa, bapuka kuminamu yekäwune nanä bimä meyä hikngä tiwä, kewu awopwomu undä damit. Tiwän bapuka mahande alatningge tiwänu, kantri kewune nanä undä bänip kwikwik päning,” yang iniwän, Asaixu Gerar yiwikut.
Tiwän äminu uwomune nanätä Rebeka kake, “Mängälä aläpä däsäka?” yang iniwä, Asaixu using natäpgut. “Rebeka gwälam hikngä. Ge ‘mängätna’ yäwa, Rebekale tahakengu, wäwi ane nanätä änuwä kungäxäwa täningunin,” yang natäke, “Hamina,” yang yänikut.
Tikengä Aisaxu uwomune belakngä womsim yiwikut. Ge gwendune Filistia nanäle kingu Abimelekgä winduane hapäpu kaxawänu, Aisakgä mängätnä Rebeka tänggäwän kakut.
Kake Abimelekgä Aisaxu yatäwämbän apän, “Mängälä uläpä mängätda tiwändeyä ‘Hamina’ yangu kemu inale yakuläk?’ yang inikut.
Iniwän Aisakgä, “ ‘Rebekale tahake nutnäng,’ yake yakum,” yang inikut.
10 Iniwän “Gä ninde usingu dasingge tahakuläk? Wäwi täpätutä mängätdaxälu äyiwikin gämu, gätä tahake meyä nimim,” yang inikut.
11 Tikengä Abimelekgä äminbamde mämä wamu using yatewän kukut. “Äminu täpätutä wäwi aläpä bä mängätnä meyä imänu, uläpä kupsäle tängutning,” yakut.
12 Kewu uwomune Aisakgä nak puyä pahakut.* Tiwän Yawetä bänip kwikwik imän, krismasu unggwenu naxu meyä hikngä alakin. 13 Tiwän Aisaxu hängänämbamgän tiwä, hängänä meyä tinggäwä, hängänämbämgän hikngä tikut. 14 Aisakge towiyä gämän, sipsip, äwä puyä ämin yangu meyä hikngä tiwä, äminu Filistia nanätä “Hängä uläpäläpä nihä pänangäsä,” yang natäke, Aisaxu mähe natängämikin. 15 Mähe natängämixäwik, yanggä gäpma undä nanä Abrahamde täpduxune puyä äminätä kwayikin däkändäkä, Filistia nanätä kepdä kwayipänguhikin.
16 Tiwän Abimelekgä Aisaxu using inikut. “Gä kitokngäka inulung hikngä alik. Ge nipmake kunggayo,” yang inikut.
17 Tiwän Aisaxu uwomu teke, Gerar Kupi päku selyotnä täpike yiwikut. 18 Tikengä yanggä gäpma nanä Abrahamde täpduxune kwayikinä, Abrahamdä kungäxawän, Filistia nanätä kwayipänguhikinu, Aisakgä hipdu kwayipäpän täkawä, umanä inäinä nanätä yänikut using yänikut.
19 Tiwänä kupi unggwenune Aisakge puyä ämindä kep kwayike, yanggä akondokayingu däkätu kakin. 20 Tiwändeyä äminu Gerar nanä kälap daying yiwixaying äwä äminu Aisakge kälap daying yiwixaying yanggä yanganike, Gerar nanätä “Yanggä gäpma undäkä nindäne,” yang yakin. Ge Aisakgä yanggä gäpma undäkä umanä Esek yang inikut, inale ile tahake yanganikin.
21 Tiwänä hipdu yanggä gäpma däkätu kwayiwä teyä ilexäyä äyanganikin. Tiwän umanä Sitna yang inikut. 22 Tikengä uwomu teke päku womdune yiwike, hipdu yanggä gäpma däkätu kwayiwä, undäkäle doyanganikin. Tiwän Aisakgä “Yawetä kewu wangga womdu animinggakngä, engangu meyä dukngitna sakngälatning,” yake, umanä Rehobot§ yang inikut.
23 Tiwänä uwomunetä Berseba kopgut. 24 Tiwän Yawetä kupilä unggwenune apu inikut. “Nä nangga Abrahamde Anätu. Manaxälayo, inale nä gäxät yiwixamäk. Puyä ämina Abrahamde tiwän, äpme bänip kwikwik gama, bapuka meyä yiwitning,” yawän, 25 Aisakgä alta tahake, Yawele tumuk inikut. Inikengä selyotnä une tapikut. Tiwän puyä äminätä yanggä gäpma däkätu une kwayikin.
26 Tixawänu King Abimelek, Ahusat inä kingge natändetdet iminggaxu uläpä, äwä Fikol amäk äminäle kuhiläle yiwixaxu uläpä yangu Gerar teke, Aisakge apgin. 27 Apä Aisakgä “Näle mähe natäke, nawämbä apgum. Tiwändeyä näle inale apukaying?” yang yänikut.
28 Yäniwän, using yakin. “Yawe gäxat gatäke yiwimäläxu alänggämän hikngä kamäng. Ge using yamäng. Anätule umande hiyäkän wamu kitokngä yänim, nitkät, gäxälun. Kontrak tahana, 29 gindä ninu manihipnong. Nindäxäyä gä donggukumäng. Tike gäle täkekän tahake, bänip kwikwixune tena apguläk. Tiwän äpmanu Yawetä bänip kwikwik gaminggaxunin,” yang inikin.
30 Tiwänä Aisakgä naxu meyä hängyämän, naxu naxäwik, wainkät tängopgin.
31 Kwepdätä gwäsi hikngä, Abimelek Aisak yanggä “Amäxu dolahakahim” yangu Anätule umande yawät kitokakut. Tiwänä Aisakgä bänip kwikwixune pewän kukin.
32 Täpduxu unggwenunekän, Aisaxu puyä äminätä apu yanggä gäpma kwayikindäne using inikin. “Gäpma kwayike yanggä axamäng,” yang iniwä, 33 umanä Siba yang inikut. Tiwän äpmasimkäyä taunu unggäpangu umanä Berseba.**
Aisakge wawaxu Iso mängätnä malä nanä päkut
34 Iso krismasnä 40 yiwixäwixu, mängälä Hit nanä täpäyalä päkut. Beerile yäpa Judit äwä Elonde yäpa Basemat yang päkut. 35 Mängälä uläpäyatde tahake, Aisakät Rebekaxälu tokngä natäpgumäläk.
* 26:12 Naxu tämbäm salin bimäle salinu mumbän kukin. 26:20 Esek yangu yäpuli ayanganiying. 26:21 Sitna yangu yäpuli iwaliwal. § 26:22 Rehobot yangu yäpuli wanggä wom. ** 26:33 Siba yangu yäpuli wamu kitokngä, tiwän Berseba yangu yäpuli wamu kitokngäle yanggä gäpma.