27
Wam gwalängu Isotä tänangäsä, Jekopdä kukäle täkut
Aisaxu äminäläke hikngä tiwän, kayi kupilakin. Tiwän, wawakngä yakap täpä Iso yatäwakut. Yatäwambän apän, “Wawaknga,” yang iniwän, Isotä “Nan, nä äna an. Inale yänggaläk?” yang inikut.
Tiwän Aisakgä “Natäpso. Nä äminäläke alit. Unggwenune kupit yangu donatät. Ge kwälemdaxät käsimakaxälu päke, songäne ku, kälaptuk tängutäkapu namiyo. Alänguke täkapungu, naxu käxälä hikngä nätä näpitde natäxat using häke, päkapu nami näpit. Tikengä wam gwaläng gamikengä, kupit,” yang inikut.
Wamu Aisakgä wawakngä Iso inikulu Rebeka änatäng yiwixawän inikut. Ge Iso kälaptuk ku sipmäpäkapikge songäne kuhinggäwänä, Rebekatä wawakngä Jekowu using inikut. “Natäpso. Nanggatä notda Iso using inihiwän kat. ‘Kälaptuk tänguke, naxu käxälä hikngä nätä näpitde häke, päkapu namiyo. Tiwän Yawele kayine wam gwaläng gämäk gamikengä kupit,’ yang inik,” yang inikut.
Tikengä unetäkänu using inikut. “Wawaknga, kätak hikngä natäke, wamu angganiwit using hikngä tahayo. Meme dämänune ku, meme mätexu nomän hikngä gwenalä päkapu namiyo. Tiwän naxu käxälä hikngä nanggatä näpikge natäxak using hikngä hängämit. 10 Tiwänä nanggatä näpikge täku imiyo. Tiwän wam gwalängu gamikengä, kupik,” yang inikut.
11 Iniwändeyä Jekopdä mingä Rebeka using inikut. “Notna Iso dänggämnämbamgän, tike nä usä wenä. 12 Nanatä gupna täpän tiwän, ‘Kem tahanggak,’ yake, wam gwaläng namikge pahawit deyä, wam wäyi namiyäk,” yang iniwän, 13 mingätä using inikut. “Wawaknga, meyä using täknga apänu, nätä täke täpit. Gä manaxälayo. Tike wamu ungganinggat using hikngä täwayo. Meme ku päkapu namiyo,” yang inikut.
14 Tiwänä Jekopdä ku päkapu mingäle imän, itä naxu käxälä hikngä Aisakgä näpikge natäxak using hikngä hakut. 15 Tikengä Rebekatä wawakngä yakap täpäle täwixu nomän hikngä kwämbälu yolune yiwikulu täke, wawakngä Jekopde pahangämikut. 16 Pahangämike, Jekopde kätak guläkngä yangu meme gup päke, wamäng umukut. 17 Tikengä naxu käxälänä käyä häkut äwä brelu häkut yangu Jekopde kätaxune pekut.
18 Tiwän Jekopdä nanäle ku “Nan,” yang iniwän, nanätä “Wawaknga, apunggaläk. Gä imin?” yang inikut.
19 Tiwän Jekopdä “Nä Iso, wawakga yakap täpänin,” yang inikut. “Wamu naniläxu awahat. Gwaxu ahake päkapulu enake nayo. Tikengä wam gwalängu namiläk,” yang inikut.
20 Iniwän “Wawaknga, yupsäng hikngä sipmäläk,” yang iniwän, “Anätuka, Yawetä gatängamän sipmät,” yang inikut.
21 Tiwänä Aisakgä using inikut. “Wawaknga, wäkngasim apso. Gä wawaknga Iso hikngämbä? Ge gupda tapa tiwik,” yang inikut.
22 Tiwän Jekowu nanäle inälängän kuwän, nanätä kätakngä päke, “Guläkngä natäpa, Jekopde guläk tik. Tiwändeyä kätakngä päpa, Isole kätak tikaying,” yakut. 23 Jekopde kätaxu dänggämnämbamgänu payänä Isole kätak bimä tiwä, nanätä “Wawaknga aläpä Jekop,” yangu doxatäpgut. Tixäwik wam gwalängu imikut. 24 Wam gwalängu doimixäwixu yawänyaxu hipdu using inikut. “Wawaknga Iso, gika hikngä?” yang iniwän, Jekopdä “Nä unin,” yang inikut.
25 Tiwänä Aisakgä inikut. “Wawaknga, kälawu usipmäläxu käwutdu päkapu namiyo. Tiwän nake, wam gwalängu gamit,” yang yawän, päkapu imän nakut. Tixawän wainkät päkapän tängopgut. 26 Nakengä inikut. “Wawaknga, wäkngasim apu kis tahangamiyo,” yang iniwän, 27 Jekopdä apu kis tahangämikut.
Tixawän Aisakgä täwixu Jekopdä tahakutde käpäng natäxäwik, wam gwalängu using imikut.
“Hiyäkän. Wawakngale käpängu
kewu Yawetä bänip kwikwik imikut womde käpäng bimä tinggak.
28 Anätutä kepda yekäpiot imän,
naxu meyä alatning.
Tämbäm salin bimä äwä wainu käluk yangu meyä hikgnä gamik.
29 Äminu kantri womduyine nanä puyä ämindale yiwitning.
Äminbamdä sopäsopä gäle puke, kuhilä kep däkäne päpu yamning.
Notdale bulämbam täpäle yiwi,
minggale äyinätä sopäsopä gäle puke, kuhilä kep däkäne päpu yamning.
Imin ämindäka tokngä däkä gaminingu, inäxäyä tokngä däkä päning.
Tike äminu bänip kwikwik gaminingu, inäxäyä bänip kwikwik päning,”
yang imikut, Aisakgä, wam gwalängun.
30 Aisakgä wam gwalängu imipuluwänä, Jekowu nanä teke epuxukut. Tixawänu päyänä Iso kälapde kukulu apgut. 31 Täkapu ixäyä naxu käxälä hikngä nanäle tändäkngake päkapgut. Päkapuke nanä using inikut. “Nan, gwaxu asipmäke hake päkapunggalu enake nayo. Tikengä wam gwalängu namiläk,” yang inikut.
32 Tiwän nanätä “Gä imin?” yang iniwän, “Nä Iso, wawakga yakap täpänin,” yang inikut.
33 Iniwän natäke, Aisaxu änaxäläxawän, kwätäläkwätälä duksäng yamuxawä, using inikut. “Kälawu imindä sipmäke päkapu namik? Gä ane doapuxawi nake, wam gwalängu äimit. Tiwän hiyäkände, hängä wam gwalängu imilu Anätutä pahawän bulä alawik,” yang inikut.
34 Tiwänä Iso nanätä unin yawän natäke, butayä hikngä natäke, kwänämu bulämbam hikngä yangotikut. Yangotixäwik “Nana, näxäyä wam gwalängu änamiyo,” yang inikut.
35 Iniwän nanätä “Wenä. Notdatä kem yake, wam gwalängu gäle gamitde natälu awäk,” yang inikut.
36 Tiwän Isotä using yakut. “Umanä Jekop* yangu hiyäkände inikayingunin. Täpduxu gwenalä kem tahake, näle tängge yiwike, hängä nätäne päk. Nä wawaxu yakap täpänin, tiwändeyä kem tahake, wawaxu yakap täpä däkngakut. Ge hängä nätä pänangäsa, itä päpik. Ge äpmankäyä hipdu kem tahake, wam gwalängu nätäne itäkän päk. Nana, wam gwalängu täkngatu äleläkngä naminangge tinggaläk?” yang inikut.
37 Iniwän Aisakgä wawakngä Iso using inikut. “Gäle bulämbam täpäle yiwän, notnämbamkäyä ile puyä ämin däknganingge ainit. Tiwän tämbam salin bimä wain yangu meyä päpikge wam gwalängu ile aimit. Ge wawaknga, gäle inaka gamit? Täkngatu wenä,” yang inikut.
38 Iniwän Isotä using inikut. “Nana, wam gwalängu täkngatu käyä? Nälexäyä nam,” yang inike, kwänämu hipdu bulämbam tikut.
39 Tiwän nanätä using inikut.
40 “Kewu naxu meyä alakaying womune doyiwiläk.
Kewu yekäpiyot epukaying womune doyiwiläk.
Amäk tahakengä, naxu näpiläk.
Notdale puyä äminde yiwiläk.
Tiwändeyä mähe natäkengu, wamnä upukengä,
gika kitoxune yiwike, ile gepbine doyiwiläk,” yang inikut.
Jekowu okngä Labande datäkukut
41 Nanätä wam gwalängu Jekopde imikutde, Isotä notnä mähemähe kakut. Kake bäniyäne using yakut. “Nandä kupikge däpi alinggak. Ge kupän gwäyäm yiwitdäkngakengä, notna Jekowu älänguwa kupik,” yang yakut.
42 Tiwänä wamu wawakngä yakap täpä Isotä yakulu iniwä natäke, Rebekatä wawakngä Jekowu yatäwämbän apän, using inikut. “Notda Isotä gä kupsäle guwikge natäk. 43 Ge wamu angganiwit using pahayo. Yupsäng enake, hamina Labande Haran kunggayo. 44 Kuwi womduhimu ixät yiwixawät, notda bäniptoxu u natäxaxu bäniyä kwikawän, 45 gätä ile u pahaläkge bulämdawik. Tiwän wamu tewa kuwänä apiläk. Tike notdatä guwän kupi, täpduxu inä gwenunekänu täpäyale natäpitde mähe,” yang inikut.
46 Tikengä Rebekatä Aisaxu using inikut. “Mängälä Hit nanä Isotä päkulu uläpäyatde mähe hikngä natäke, käluk yiwitdexäyä mähe natäxat. Tiwän Jekopkäyä mängälä Hit nanä ane yiwixayingu täpätu täpänu, yiwikyiwiknga wäyi hikngä tiwixunin,” yang inikut.
* 27:36 Gätakgätak wamu 25:26-une temginu kendeyo.