28
Tiwänä Aisakgä Jekowu yatäwämbän apän, wam gwaläng imike, mämä wamu using inikut. “Mängälä Kenan nanä mahikngä tayo. Tike Mesopotemia minggale nanä Betuelde yolune kunggayo. Ku okga Labande yäpa täpätu mängätdale tayo. Anätu Kitokngänä Käyä Täpätä bänip kwikwik gamän, engangga naxälä towimbi, sakngälake, kantrinä inätä täke yiwitnong. Anätutä wam gwalängu Abrahamde imikulu, gä bapuka yangge damän, äminde kewu awom yiwixaläxu, gihäle täning. Kewu awomu Anätutä Abrahamde imikut. Ge unin täning,” yang inikut. Inikengä Aisakgä Jekowu Labankät yiwisimäläkge Mesopotemia iningyäpiwän kukut. Labanu Aram nanä tiwän Betuelde wawak, tiwän Jekop, Iso yangge okngä.
Isotä mängätnä täpätu hipdu täkut
Jekowu kuxawänä, Iso using inikin. “Nansätä Jekowu wam gwaläng imike, mängätnä Mesopotemia nanä täpätu täpikge iniwän kuk. Tiwän wam gwaläng imixäwik, mämä wamu ‘Mängälä Kenan nanä malayo,’ yang inik. Tiwän Jekowu mingänanäle wam gwälamike, Mesopotemia axuk,” yang inikin, Ison.
Unin iniwä Isotä “Nanu mängälä Kenan nanäle mähe hikngä natäxakngä tinggak” yang natäpgut. Tikengä Isotä ku, Abrahamde wawaxu Ismaelde yäpa Mahalatkäyä, mängätnäle täkut. Mahalalu Nebaiotde hamin.
Jekopdä dambu tike, ängela dayipgut
10 Aisakgä Jekowu Mesopotemia kuwikge iniwän, Jekowu Berseba teke, Haran kuwikge kukut. 11 Kuhika, kewu womdune kundoke, gusilu awukukutde, une pewikge yiwikut. Tikengä petnä pewikge, huwu uwomune nanä gwendu täke, uwänenatnäle kuhiläne teke pekut. 12 Peke dambu tike kaxawänu, bäläng yayixu kewunetä gäkngälunekänu kwämbätdune, Anätule ängelatä epuxäwik kopä kakut.
13 Tixawän Yawetä enetängä* yiwike, using yakut. “Nä Yawe. Nä bapuka Abraham, nangga Aisak yangge Anätu. Nätä kewu awekgaläxu awomu, gikaxät bapukaxätde äpme damit. 14 Bapuka naxälä hikngä haluhalu bimä tining. Tixäwik uhike, gusitdä akonggak käwut, gusitdä pukunggak käwut, not käwut, äwä saut käwut yang päku yiwitning. Gäxät bapuxätde tiwän, yotyolu kewune nanä undä bänip kwikwik päning. 15 Natäpso. Nä gäxät yiwike, sawomuneka kuwiläxu, anggandung yiwit. Tikengä kewu awomune gä hipdu täkapit. Gä donggäpmakuwit. Tike hiyäkän wamu ängganit usingu äpme pahawit,” yang inikut.
16 Tiwänä Jekowu petnä pekulu enake, using natäpgut. “Hiyäkände, Yawe ane yiwixak. Tiwändeya nä usingbä yangu donatät,” yake, 17 anaxälake, “Kewu awomu inätä hikngä. Awomu Anätule yot, gäkngätde yämä hikngä,” yakut.
18 Kwepdätä gwäsi hikngä, huwu kupiläne uwänenatnäle kuhiläne tekut gwenu täke, mahande kaxäwik natäpningge däm täpän enawän, olip yanggätä huwu unggwenu pingyapmikut. 19 Tikengä kewu uwomu umanä Betel yang inikut. Tupä taunu ile wäkngäsim yiwixaxu unggäpangu Lus yang inikakin.
20 Tikengä Jekopdä Anätule umande hiyäkän wamu using inikut. “Anätu, gä näxät yiwike, kahilu belakngä aläpä kuwilu, nandung yiwike, naxu änäpitde äwä täwixu äwahawitde yang namixawi, 21 nä meyä dowäke, nanale yolune hipdu apitnä kakengu, Yawe, Anätunale gätä yiwiläk. 22 Tiwän huwu däm tängenake texalu anggwenu yotdale yiwik. Tiwän hängäläpä gätä namiläxu, nätä upuke 9-u ninale pexäwik, 1-u gäle gamit,” yang yakut.
* 28:13 enetanga bä ‘Jekopde inälängän’ 28:18 ‘Olip’ yangu pa uman. Hängä täpätu olip yanggätä pingyapmimbä, Anätule hängä hikngä däkngakakin. 28:19 Hibru wamune ‘Betel’ yangu yäpuli Anätule yot.