34
Jekopde wawakgä Dainale tahake, äminu sipgin
Gwendune Jekopkät Leaxätde yäpa Daina mängälä kewu uwomune nanä dayipikge kukut. Hamoru, Hiwi nanä uläpä kewu uwomune nanäle kuhiläle yiwixakut. Ile wawaxu Sekem. Uläpätä Daina kambutake, tänggänggänuke tahawän malikut. Tiwän Dainale natänggämätake, wamu ilakngäkän inikut. Tikengä Sekemdä nanä Hamoru using inikut. “Mängälä aläpä näle yängamiyo. Tiwän mängätnale täpit,” yang inikut.
Jekopde wawaxu kälawu äminsak daying yiwitningge songäne päku yiwikin. Tixawän Jekowu “Sekemdä yäpaka Daina tahawän malikut,” yawä natäpgut. Tikengu wamu täkngatu doyakut. Tike wawakngäle yiwixakut.
Tixawän Hamor äwä wawakngä Sekem yangu Jekopkät wam yäningge, taun teke, Jekopde kukumäläk.
“Hängä womdu using tahakin,” yangu yawä natäkengä, Jekopde wawaxu kewu uwom kukinu teke, hipdu yolune apgin. Sekemdä Daina tänggänggänuke tahawän malikulu, Israel* yänggwätde kayine gutongä hikngä. Hängä dolahanangäsa täknga tahakut. Ge haminätä haminäle butayä natäke, Sekemde tokngä hikngä natäxäwik apgin.
Ge yolune apä, Hamordä Jekowu using inikut. “Wawaknga Sekemu yäpakale hikngä natäxak. Täkembä mängätnäle imining? Tiwän mängälä ninkätan nanä damixätna, yäkwäle nimining? 10 Tiwän ninkät gatäke using yiwitnim. Kewu sawomuneka yiwitningge natäkengu, gihä kake, kewu uwomune yiwitnong. Tixäwik kewu awomkätanu täkekän tihikuning. Tixäwik kewu nindäne womduyi täke päning,” yang inikut.
11 Tiwänä Sekemdä Dainale nanä äwä häminä yangu using yänikut. “Gindä wamu u yäwilu ‘Täke’ yaningä kakengu, inaleka naniningu äpme damit. 12 Mängälä uläpäle moningu dasingdasingga damitde natäkengu, täke tuwängutning. Hängä gwälamu dasäka damitde natakengu, täke yäning, tiwänu äpme damit. Inale mängälä uläpä ahikngä naminingge natäxat,” yang yänikut.
13 Haminä tahawän malikutde natäke, Jekopde wawakgä Sekemkät nanä Hamorkälu yäkwäle wamu kem yäniningge natäke, using yakin. 14 “Usingu dolahanim. Hamininu gupnä domatäkin äminde yäminangäsändo. Using tahakengu, mäyäkngä hikngä natäpnimunin. 15 Tike hängä täkngatukän alahangäsän. Nindä gupnin matäkumäng usinggän, ginkäyä wäwi undä gupsä matänong. Tiwänä ‘Täke,’ yangu daninim. 16 Tikengä mängälä mätexu damixätna, yäkwälexäyä nimining. Tiwän ninkät ginkälu u äminuninggän däkngake yiwitnim. 17 Tike gupsä matäningge ‘Täke’ yangu doyawä, hamininu äläke kunim,” yang yänikin.
18 Tiwän Hamorkät Sekemkätdä natäpälu, wamu uläknga täke tikut. 19 Tiwän wäwi mätexu uläpä Jekopde yäpale hikngä natäpgutde, wamu yänikin using yupsäng pahakut. Äminu taunune nanätä kawä, äminu Hamorde yolune yiwixayingkätanu, Sekemu bulämbam täpä tikakut. 20 Ge Hamorkät wawakngä Sekemkät taun yiwixaying notnä wam yänihimäläkge, taunde yämä däkäne kukumäläk.
21 Ku using yänikumäläk. “Äminu uläkwäxu notnin däkngäningge tahakaying. Kewu awomu inulung. Ge täke pena, ane tihikuxäwik yiwitning. Tixawän mängälä itäne nanä päxätna, yäkwäle nindäne päning. 22 Tiwändeyä using niniying. ‘Nindä gupnin matäkumäng usinggän, ginkäyä wäwi undä gupsä matänong. Using tahawäyä, ninkät ginkälu u äminuninggän däkngake yiwitnim,’ yang niniying. 23 Ge using tahakengä, ile kälap äwä hängäläpä itäne yangu, ninkäyä towikngä däknganim. Ge ‘Täke’ yangu yänina. Tiwän ixät ninkät yiwitnim,” yang yänikumäläk.
24 Yawät äminu undä yämä däkäne yiwikinu ‘Täke’ yake, wäwi taunune nanä undä gupnä matäkin.
25 Täpduxu 3 gwendä apän, wäwi undä tokngä däkä päke, ‘Ämindä ämbänihipning?’ yangu donatäke yiwixawä, Jekopde wawaxu, haminä Dainale natäke, Simeonkät, Livaixätdä sänggwanä päke, taunune ko, wäwi undä sipät kumgin. 26 Hamor, wawakngä Sekem yangkäyä sänggwatä matäwät kungäxawät, ko Daina Sekemde yolunetä täke, epuxukumäläk.
27 Tiwänä Jekopde wawakgä using natäpgin. “Sekemdä hamininde gutongä täknga taunu anggäpangune tahakut,” yake, ko äminu axumginä dayike, taunune nanäle hängälapä undä päkin. 28 Sipsipnä, memenä, towiyä gämänä, dongginä äwä hängä undä taunune yiwikin, äwä songäne yiwikin yang päkin. 29 Tixäwik hängä nomän täpäläpä, mängälä, engang, äwä hängä yotkätan yiwikinunin yangu undä päkin.
30 Tiwänä Jekopdä wawakngä Simeonkät Livaixälu using yänikut. “Gitdä meyä täknga namikamäläk. Peres nanä, Kenan nanä yangu kewu awomune yiwixayinggä nandupä, nä wäyi ämin tinanggenggak. Ninu äminu meyändo. Undätä anihipningge yanggatäke apungu, ninu undä nihipä kumnimunin,” yang yänikut.
31 Tiwän yäkwäle using inikumäläk. “Haminilu Sekemdä kukäle täke tihikukulu täke?” yang inikumäläk.
* 34:7 Jekopde umanu käluk täknga Israel.