35
Jekowu hipdu Betel kukut
Anätutä Jekowu using inikut. “Gä payäka Iso teke datäkuxawi, nä Anätu Betel apuke gandupgum. Ge awomu teke, une päko yiwixäwik, alta gwendu näle tahayo,” yang inikut.
Tiwänä Jekopdä inäxät nana äwä ixät yiwixaying yangu undä using yänikut. “Hängä womdune nanätä ‘anätunin’ yake, ämindäkän kwätälukinä päkinu uläpäläpä amumbä kunong. Tiwän gutongä täkngaläknga teke, käluk däkngake, u tahaningge tuwängge, täwiksä käluk pahanong. Tiwänä Betel kopnim. Ko alta Anätule tahawit. Sänesäneka tihikukumune, meyä päkum gwenggwenune yangu Anätu näxät tihikuxäwik, gatängamikut,” yang yänikut.
Ge hängä womdune nanätä “anätunin” yake ämindäkän kwätälukinä päkinu uläpäläpä äwä mäläkäpä mäläkngäne pekin yangu undä, Jekopde imikin. Imä, Jekopdä pa kupäha bimä Sekemde wäkngäsim yiwixaxu undäkäle kematde kwayipekut.
Tikengä kewu uwomu teke kukin. Kuxawä Anätutä pahawän, äminbamu yotyolu uwomune nanä naxäla hikngä natäke, doxu yäwakin. Tixawän Jekop äwä äminu undä ixät kukin yangu kuhika, taunu Lus kondopgin. Lus taunu unggäpangu Kenankätan yiwikut. Äpmanu unggäpangu Betel yang inikaying. Lus taun kondoke, Jekopdä alta gwenu tahake, kewu uwomu umanä El-Betel*, yang inikut, inale payänä teke datäkuxawänu, Anätu uwomune apän kakut.
Tiwänä Jekopde mingä Rebekale puyä äminu Debora une kupän, pa kupäha bimä Betelde amusikäwut yiwixak däkäne kwayikin. Kwayike pa undäkä umanä “Alon-Bakut” yang inikin.
Anätutä Jekopde wam gwalängu hipdu imikut
Jekowu Mesopotemia teke apänä, Anätutä hipdu apu, wam gwalängu using imikut. 10 “Gä umanda Jekop. Tiwändeyä äpmanu Jekop yangu dongganikaning. Tike Israel yang ganikaning,” yang inikut. Using yake, umanä Israel yang inikut.
11 Tikengä unetäkänu using inikut. “Nä Anätu Kitokngäna Käyä Täpä. Nätä äpme tahawa, gäle bapuka meyä sakngälake, kantri inäinä päke yiwitning. Tixäwik bapuka täpätuyi kingge yiwitning. 12 Tixawän kewu Abrahamkät Aisakätde yämitde yänikumu, gäle äpme gamit. Tikengä bapukalexäyä uwomuningänu äpme yämit,” yang inikut. 13 Inike, Jekowu wam inikulu uwomune yiwixawän, teke kukut.
14 Tiwän kewu Anätutä wam inikulu uwomune, Jekopdä huwu belakngä gwendu täke, mahande kaxäwik natäpningge, däm täpän enakut. Täpän enawän, huwu unggwenu ofale wain yanggätä pingyapmike, olip yanggätäxäyä hipdu pingyapmikut. 15 Kewu Anätutä wam inikulu uwomu, Jekopdä umanä Betel yang inikut.
Reselu Bensamin dukngixäwik kumgut
16 Tiwänä Betel teke kuhika, taunu Eprat kuningge kukin. Kuxäwik Reselu engang kake täpikge tahawän malixawän, tokngä däkä päkut. 17 Tinggawän mängälä anggatängämikge yiwixak täpätä using inikut. “Manaxälayo. Wawakga täpätu dukngikgaläk,” yang inikut. 18 Tiwän Reselu axupikge tixäwik, mepme wäsekngä pexäwik, umanä Benoni yang inikut. Tiwändeyä nanätä umanä Bensamin yang inikut.
19 Reselu axupän, Epratde kahit kwayimune kwayikin. (Eprat yangu Betlehemde umanu tupä nanä täknganin.) 20 Tiwän Reselde mätmälune, Jekopdä huwu gwendu däm täpän enakut. Huwu unggwenu Reselde mätmatde tuwängge äpmankäyä ayiwixak.
21 Israelu§ hipdu kuhika, Migdal-Eder ku yapmike täku, selyotnä tapike, une yiwikut. 22 Kewu uwomune yiwihika, Rubendä nanäle puyä äminu mängälä Bilha uläpäxät kopän yiwikumäläk. Tiwänä Israelu yawä natäpgut.
Jekopde wawak
Jekopde wawaxu unekänu 12. 23 Leale wawaxu Ruben, Simeon, Livai, Juda, Isakar, äwä Sebulun yang. Jekopde wawaxu yakap täpä Ruben. 24 Tiwän Reselde wawaxu Josepkät Bensaminkät. 25 Tiwän Bilha, Reselde puyä äminde yiwikut täpäle wawaxu Dankät Naptalixät. 26 Tiwän Silpa, Leale puyä äminde yiwikut täpäle wawaxu Gatkät Aserkät. Wawaxu aläkwäxu undä, Jekopdäne, Jekowu Mesopotemia yiwixäwik towikulunin.
Jekopde nanä Aisakgä kumgut
27 Jekowu nanä Aisakge Mamre kukut, Abrahamkät Aisakät tupä yiwikumäläk womune. Mamre Kiriat Arba taunde wäkngäsim. (Kiriat Arba yangu taunu Hebronde umanu tupä nanä täknganin.) 28 Aisaxu krismasnä 180 yiwikut. 29 Äminäläke hikngä tikengä kungäke, bapunä tupä kungäke päku yiwixakinunekän kukut. Tiwän wawakngä Isoxät Jekopkätdä kwayikumäläk.
* 35:7 Hibru wamune ‘El’ yangu yäpuli Anätu. Tiwän ‘Betel’ yangu yäpuli Anätule yot. 35:8 Alon-Bakut yangu yäpuli pa kwänäm tikin däkänin. 35:18 Benoni yangu yäpuli wawaknga meyä namik. Tiwän Bensamin yangu yäpuli wawaknga aläpä bänipna. § 35:21 Israel yangu Jekopde umanu käluk täknganin.