39
Josepkät Potipale mängätkätdäne wam
Josewu Ismaelde bapunätä Isip täke pukukin. Tiwän Isipde kingge kulanä äminde kuhiläle yiwäxaxu Potipa uläpätä Ismaelde bapunäle kätaxune uhikut.
Josewu Yawetä gatängämixawän, puyä towikngäle yolune pahaxawänu, nomängän tikin. Potipatä kaxawänu, Yawe Josepkät yiwixäwik gatängämixawän, puyä nomängän pahakut. Tiwän Potipatä Josewu ilakngä hikngä kake, gatäkgatäkngäle tuwänguke, puyä äminä äwä hängälapänä yangge kuhiläle yiwikge inikut.
Täpduxu Potipatä Josepde puyä imikut gwenunetä, Yawetä Josepde natäke, Potipale hängäläpä bänip kwikwik yämikut. Potipale hängäläpä yolune nanä awä puyäne nanä yangu undä bänip kwikwik yämikut. Tiwän hängä täpänä undä Josepdä daying yiwikge inikengu, Potipa dasingga donatäpgut. Tike teyä “Naxu gätä hangamiyo,” yangu doinikut.
Josewu tänge täpä, nomnä yangu ilakngä hikngä yiwikut. Womsim yiwihikangä, Potipale mängätdä Josep kambutake, “Ai, api pekata,” yang inikut.
Iniwän Josepdä “U. Usingu dolahawit,” yake using inikut. “Natäpso. Kuhitnale yiwixakgä nandupän, nä ämin nomän, tiwän hängänä nätä undä daying yiwitde nanikut. Tikengä hängä täpänäle meyä dowänggaxunin. Yolu anggwende kuhiläle yiwitde näkän tuwängukut. Tikengu “Hängä täkekän päke pahayo,” yake teyä, gäle usingu donanikut, inale gä mängätnä. Anätule kayine gutongä hikngä uläknga, dasing tahawitde yanggaläk?” yang inikut.
10 Tiwändeyä mängälä uläpätä kwep äpman iniinilikut. Tiwän Josewu ‘Täke,’ yangu doyake, ile wäkngasimkäyä doxukut.
11 Gwendune puyä äminu okopi doxoxawä, Josewu puyä pahawikge kopgut. 12 Tiwän Potipale mängätdä apu, täwikngäne tänggänggänuke, “Api pekata,” yang inikut. Inike, täwikngäkän täxawän, Josewu epu datäkukut.
13 Täwikngäkän täxawän epu datäkuwän kakengä, 14 puyä äminä une pahakayingu yang yawämbän apä, kem wamu using yänikut. “Täwixu axwämbälu känong. Potipatä Hibru nanä ane täpä täkapu tekutdä tängänane wahike, mayakngä täknga nimikge tahawän, yangot. 15 Anggatängaminingge yangopa natäke, täwikgnä nätä yiwilune teke, epu datäkuk,” yang yänikut, kemun.
16 Yake Josepde täwixu teng yiwixawän, ayä une apän, 17 using inikut. “Puyä äminu Hibru nanä täpä täkapu tekuläkgä mayäkngä namikge tahak. 18 Tiwändeyä anggatängaminingge yangopa, täwikngä nätä yiwilune teke, epu datäkuk,” yang inikut.
19 “Puyä ämindatä näle using tahak,” yang iniwän, ayä tokngä hikngä natäpgut. 20 Natäke, Potipatä Josewu kalabus yolu kingge puyä ämindä gutongä pahawä pexaying gwenune täku tekut.
Tiwändeyä Josewu kalabusune yiwixawänu, 21 Yawe ixät gatäke yiwixäwik, ile nomän hikngä tahakut. Yawetä pahawän, kalabus ämin daying yiwixak täpätä Josewu ilakngä kakut. 22 Kake Josewu kalabus äminde kuhiläle tuwängukut. Tiwän kalabuskätanu inaka pahakinu, itä yäxawän pahakin. 23 Yawe Josepkät yiwike gatängämixawän, kalabuskätanu ina puyäka pahakulu nomängän tikin. Tiwän kalabus daying yiwixak täpätä puyä Josepde imikengu, meyä dowäkut.