40
Josepdä dambu tikindäne yäpulinä yakut
Josewu kalabusune yiwixawängän, täpduxu gwendune Isipde kingge wain pahake iminggak täpä äwä bret hängäminggak täpä yangu kingge kayine gutongä pahakumäläk. Pahawät, Isipde kingu uläpäyatde tokngä hikngä natäpgut. Tikengä kalabus yolu Josepdä yiwixak gwenunekän päku, kalabus daying yiwixaying äminde kuhiläle yolune pekin. Tiwän kuhiläle yiwixak täpätä Josepde imän, daying yiwikut.
Kalabusune belakngä womdu yiwihikangä, wain pahakakut täpä äwa bret hakakut täpä yangu dambu täpduxu inä unggwenunekän inäinä tikumäläk. Dambu ulikumäläxu yäpulinä inäinä.
Kwepdätä tembänä Josepdä apungu, anatänatälike yiwixawät dayipgut. Dayike “Gilu inale natänatälikamäläk?” yang yänikut.
Yäniwän, “Nilu dambu inäinä dayimäk. Tiwändeyä dambu ulimäkge yäpuli nininangäsä äminu wenä,” yang inikumäläk.
Tiwän Josepdä “Dambule yäpuli Anätutäkän yäminggaxunin. Ge dambuhä undan yähon,” yang yänikut.
Tiwän kingge wain pahakakut täpätä Josewu using inikut. “Dambu tängäne wainu täkngatu kat. 10 Wainu uläknga kätakngä täkngayalä täkngatu. Tiwän gwäkgwäkngäne salinä yupsänggän alaxäwik galaying. 11 Tiwän kingge käwu nätä tätnä, unggalayingunin päke sasapa, kingge käwune pukuwä, inäle imit,” yang inikut.
12 Tiwän Josepdä “Dambu uläknga yäpuli using,” yake using inikut. “Katakngä täkngayalä täkngatu dayiläxu täpduxu gwenalä gwendu. 13 Täpduxu gwenalä gwendu yiwikengu, gä kalabusde yiwiläxu, kinggä yawän epuxuwiläk. Tiwän puyä yakap pahakakuläk täknga hipdu äpme gamän, wainu pahaxäwik, kingge imiläk.
14 “Gäle using tahawän kakengu, gätä näle butayä natäpso. Natäke, kingu ainiyo. Tiwän kalabusunetä napmämbän epuxuwit. 15 Nä Hibrule kewunetä ämindäkän nanitäkapgin. Ngä anexäyä gutongä täkngatu dolahakum. Tiwändeyä kalabusde yumdekän täkapu napmambä yiwixat,” yang inikut, Josepdän.
16 Wain pahakakut täpäle dambu yawän natäke, Josepdä yäpuli nomän hikngä iniwän kake, bret hakakut täpäxäyä Josewu using inikut. “Näxäyä dambu täkngatu using tit. Baskelu bretnänäxäyä gwenalä gwendu kuhitnane gwäpit. 17 Enetängä gwenune brelu inäinä kingge pät. Tiwändeyä anggwäpilune kwäwitdä apu päku naying,” yang yakut.
18 Yawänä Josepdä natäke “Dambu uläknga tiläxu yäpuli using. Baskelu gwenalä gwendu dayiläxu täpduxu gwenalä gwendu. 19 Täpduxu 3 gwenune kinggä yawän, kalabusunetä epuxuwi, guläkga pahandäkngake, däki täpäne täko mapä wukuwi, kwäwitdä gupda näning,” yang inikut.
20 Täpduxu 3 ungggwenu kinggä alakutde täpduk. Ge kinggä naxu puyä äminäle kuhiläle inulung hängyämikut. Tikengä wain pahakakut täpä äwä bret hakakut täpä yangu kalabusunetä pewän epuxuke, puyä äminu uläkwäkge kayine kukumäläk. 21 Tiwän wain pahakakut täpä puyä tupä pahakakut using imän, kingge käwu hipdunä täke imikut. 22 Tiwänu bret hakakut täpä kinggä yawän, puyä äminätä täku, däki däkäne mapä pukukut. Hängä ulikulu inä dambu tike yawät, Josepdä yänikut using tikut.
23 Tiwändeyä wain pahakakut täpä puyänä hipdu täkengu, Josepdä iniwän kakutde bulämnä hikngä natäpgut.