9
Anätutä kontraxu Noale tahakut
Anätutä Noa, wawakngä yangu wam gwalängu using yämikut. “Ginu engangu meyä dukngitnong. Tiwän unetä sakngälake, kewune yiwitäke kuwä dopsok. Tiwän kälawu undä kep däkäne nanä, kwäwilu enetängä nanä, äwä pisu yanggäne nanä yangu ginde kätaxune pexat. Ge gindä kuhiläle yiwä, itä dandung naxälatning.
“Naxu puyäne nanä tupä damikum usinggän, kälapkäyä using näningge daminggat. Tiwändeyä gwaxu dakngäxälu manänong, inale käluk yiwitnangäsä täknga daxune yiwixak. Tike äminu täpätutä ämin notnä tänguwän kupänu, yäkwäle ile dakge nätä tokngä däkä imit. Tike kälawu täpätutä äminu täpätu tänguwän kupänu, ixäyä kupsäle tänguwit, inale Anätutä äminu inä bimä pahakut. Ge imindäka äminu täpätu tänguwän kupänu, äminu uläpä ämin notnätä tänguwä kupik.
“Ginu, engangu meyä dukngitnong. Tiwän kewune äminu meyä yiwitning,” yang yänikut.
Tikengä Anätutä Noa wawakngä yangu hipdu using yänikut. 9-10 “Nätä kontraknga gin, bapuhä mahande yiwitning, hängä undä ginkät yiwike siwunetä epuxuying, äwä kewune nanä undä mahande yiwitning yangge tahanggat. 11 Kontraknga using tahanggat. Hipdu hängä käluk yiwixayingu undä yanggätä doyäwa pahawän hopining. Tiwän kewu anggomkäyä yanggätä doyäwa tahawän maliwik,” yang yänikut.
12 Yänike, unetäkänu using yänikut. “Kontraxu gin äwä hängäläpä käluk yiwixaying yangge tahake, tuwängu täkngatu texat. Ge kontraxu aläknga iwikge yiwixäwik. 13 Kontraxu kewune nanäle tahanggalu uläkngale tuwängge, sawilakwäna mingädäkäne texat. 14 Yekawune mingändäkä pewa umumbä, sawilakwändä une alawänu, 15 kontrakngale natäpit. Tikengä hängäläpä käluk yiwixayingu undä yanggätä hipdu dowahawa malining. 16 Sawilakwänu mingändäkäne alawän kakengu, kontraxu iwikiwik yiwikge, ginu kep däkäne nanä undäle tahanggalu uläkngale natäpit. 17 Kontraxu kep däkäne nanä undäle tahat täkngale tuwängu uläknga texat,” yang yänikut.
Noaxät wawakngäxät
18 Noale wawaxu siwunetä epuxukinu, Sem, Ham, Jafet yang. Tiwänä Hamu wawakngä täpätu umanä Kenan. 19 Noale wawaxu aläkwäkgä äminu undä kep däkäne yiwixayingge bapunä däkngakin.
20 Noa nak puyä pahakakut. Pahake yakapde itä wain puyä pahakut. 21 Gwendune Noa wain tängoke datdawuke, täwikngä päpän epä, selyotnäne belum pekut. 22 Tixawän Hamu Kenande nanä, selyolune ko, nanä belum pekgawän kake, epuxu notnä täpäyalu yänikut. 23 Yäniwän Semkät Jafetkätdä täwixu kwämbätdu täke, gwälamnäne mehe käwut mapät epgut. “Nanit kähäm,” yake, mahatä täko, nanä omikngämikumäläk.
24 Noa andatdawukulu wenä tiwä enake, wawakngä wasekngä täpätä u tahakulunin natäke, using inikut. 25 “Kenanu tokngä däkä päpik. Notnäle gepbine yiwixäwik, ile puyä däkä pahangyämik,” yang inike, 26 unetäkänu using yakut. “Yawe, Semde Anätunä, ile uman yatängenatnim. Tiwän Kenanu Semde gepbine yiwixäwik, ile puyä däkä pahangämik. 27 Anätutä tahawän, Jafelu bapunä meyä tiwä, kewune yiwitäke kuning. Tiwän Jafetde bapunäxät Semde bapunäxälu unekän gatäke yiwitning. Tiwändeyä Kenanu Jafetde gepbine yiwixäwik, ile puyä däkäxäyä pahangämik,” yang yakut, Noatän.
28 Yanggä gwendä yiwikdoke pänguhiwän, Noa krismasu 350 yiwikut. 29 Unekänu krismasnä 950 yiwike kumgut.