8
Yanggä gwenu yiwikulu aleke pukukut
Tixawän Anätutä Noa äwä hängäläpä ixät sipkätan yiwikinde natäke, kwämanu tewän puyäpän, yanggä teke pukukut. Tiwän kep gomu gänanggänangä tiwä, yanggä akopginu gwätnakin. Tixawän yekäpde yämäxayä wangga tikinu apu umumbä, hopä däkngakut. Yanggä wepdäwepdä teke pukuxawängän, täpduxu 150 apgut. Tiwän yekäwu 7 gwende täpduxu 17 gwenune siwu täku, täwalu Alalatkätanu däkätune yiwikut. Tixawän yanggä hipdu teke pukuxawän, yekäwu 10 gwende täpduxu 1 gwenune täwalde nomnä alanggämän tikin.
Ge täpduxu 40 apänä, Noa sipde windua sike, käpämu gwendu* tatewän kungu, yanggä doleke pukukutnä kake, enetängä wepmähikuxawän, yanggä gwenu teke pukukut.
Tiwän Noa yiwän maliwän, yanggä ambä teke pukuk yake, kombunanangu gwendu tatewän, wepmäke kukut. Yanggätäkän yiwikutde, kombunanangu unggwenu ayiwitnangäsä wenä tiwän kake, hipdu wepmäke apän, tätekut.
10 Tikengä täpduxu 7 yiwike, kombunanangu unggwenu hipdu tatewän kukut. 11 Ku tihikuhika tukwatdeyä, pa “oliwu” däkätule tämu käluxu handu mayätä ihinggänggänuke, täkapän kakut. Unin kakengä, Noa “Yanggä gwenu aleke pukukngä tinggak,” yangu natäpgut.
12 Tikengä hipdu täpduxu 7 yiwike, kombunanangu tätewän kukengu, doapgut.
13 Noa krismasnä 601 tixawän, yekäwu 1 gwende täpduxu 1 gwenune yanggä gwenu teke pukukut. Tiwän sip gwen tahangumukulunin wäsike, unetä kewu koxolä bimä alikutnä kakut. 14 Tixawänä yekäwu 2 gwende täpduxu 27 gwenune kep gomu koxolä hikngä tikut.
15 Tiwän koxotawänä, Anätutä Noa inikut. 16 “Gika, mängätda, wawakga, äwä wawakgale mängät yangu teke epuxuxut, sip gwenun. 17 Hängä undä gäxät yiwixayingu, kewune sakngälake yiwitäke kuwä dopikge, päke epuxuyo,” yang inikut.
18 Tiwän Noa, mängätnä, wawakngä, äwä wawakngäle mängät yangu siwu teke epuxukin. 19 Tixawän kälap, kwäwit, gwakgwak, undä uläpäläpähimkäyä teke epuxukin.
20 Tiwän Noatä alta tahake, gwaxu nomän äwä kwäwilu nomän yangu gwendu gwendu päke sipmäke, däkine Yawele hakut. 21 Häwän, Yawetä ile käpängu gwälam tiwän natäke, bäniyäne using natäpgut. “Äpmanu ämindä yiwikmaliwä, kewu andäka tokngä wamu hipdu dohikngä yake tahawa maliwik. Engangunetä äminbamu wäyi täkngaläknga pahaninggekän natänggämätäkaying. Tiwändeyä mahande u pahawa malikin usingu, hängäläpä undä käluk yiwixayingu dowahawa malining. 22 Ge unin. Kewu anggomu using yiwixawängän, puyä dändän, bulä nak pänangäsä dändän, o gusit dändän, hopä dändän, kwakäpä bä kupilä yanggäkän apukaning,” yang yakut, Yawetän.
* 8:7 Kwäwilu käpäm bimä, kwayit wamune kotkot yang yänikaying.