7
Kewu anggwenu yanggätäkän yiwikdoke pänguhikut
Täpdukngätä apän, Yawetä Noa inikut. “Äminu ayiwixayingkätanu, nätä gandupa, äminomänu gäkän. Ge gin yänggwälu undä sip gwenkätan kopnong. 2-3 Gwaxu nomänu* inäinä, äwä kwäwilu inäinä, mängälä 7, wäwi 7 yang päyo. Tikengu gwaxu nomänundo täpäläpä, mängälä gwendu, wäwi gwendu yanggän pätäke kuyo. Ge uläkwäkgäyä kewune sakngälawik. Anggwenunetä täpduxu 7 yiwikengä, hopä tewa, kwakäpäne kupiläne yang takuhixawän, ku täpduxu 40 apuxuwik. Tiwän hängäläpä kewu anggomune nina pekumu, undä pahawa hopining,” yang inikut. Tiwän Yawetä u yakut using tawake pahakut.
Noa krismasnä 600 yiwixawän, yanggätä kep gomu yiwikdoke pänguhikut. Noa, mängätnä, wawakngä, äwä wawakngäle mängät yang, “Yanggätä nihipsäk,” yake, sip gwenune kopgin. Gwaxu nomän, gwaxu nomänundo, äwä kwäwit yangu ayä mängätnä yang sip gwenune kopgin, Anätutä Noa inikut using. 10 Täpduxu Anätutä yakut using 7 gwendä apän, yanggä une sipgin.
11 Noa krismasnä 600 tixawän, yekäwu 2 gwende täpduxu 17 gwenune kep gomu gänanggänangäkän tixawä, yanggä undandä akopgin. Tixawän yekäpde yämäxäyä wangga tixawä, 12 hopä takuhixawän, ku täpduxu 40 apuxukut.
13 Inä täpduxu unggwenunekänu, Noa, mängätnä, wawakngä äwä wawakngä uläkwäkge mängät yang siwune kopgin. 14 Tiwän hängä kewune alihikuke yiwixaying, awepmäke tihikukaying, inulung, mätekngä yang undä kopgin. 15 Hängä undä mepme pexayingu gwenalänänäxäyä apä, sipkätan Noaxät using kopgin. 16 Anätutä Noa inikut using, hängä undä u kopginu, mangätnä ayä yang kopgin. Tiwänä Yawetä yämä däkä tahakuhikut.
17 Tiwänä yanggä kepkätandä akoxawä, hopä alakuhixawän, täpduxu 40 apuxukut. Yanggätä yiwikdoke, sip gwenu enen hikngä tängenakut. 18 Yanggätä inulung hikngä yiwitexäwik, sip gwenu täpän tayikut. 19 Tiwän unetäkän yanggä inulung hikngä yiwitexäwik, täwalu belakngä däkändäkä undä pänguhikut. 20 Pänguhike, täwalu 7 mita ko yapmikut.
21 Tikengä hängä kewune tihikukaying, kwäwit, hängä inulung, mätekngä äwä ämin yangu undä pänguhiwän kumgin. 22 Hängä täpä mepme pexäwik, kep däkäne tihikuke yiwixayingu, undä hikngä kumgin. 23 Tiwän hängäläpä kep däkäne nanä undä pahawän hopikin. Tike Noaxät siwune yiwikindäkän käluxu yiwikin.
24 Tiwän yanggä ayiwikut täkngane using yiwixawän, ku täpduxu 150 apgut.
* 7:2-3 Gwaxu Anätule kayine nomänu, ofäle bä anananggengu täke.