6
Äminu yiwiyiwikngä gutongä yiwikin
Äminu kewune yupsänggän sakngälaxäwik, yäpanä dukngikin. Tixawän Anätule wawak täpäläpätä äminde yäpa dayipä, gwälam hikngä tixawä, daying butaxäwik, mängätnäle päkin. Tiwän Yawetä using yakut. “Äminu kitokngänä wenä. Ge käluk iwikiwixu dowewa yiwitning, kewunen. Tike krismasu 120-kän yiwixäwik kumning,” yang yakut.
Tiwän täpduxu uwomkätan äwä mahande yiwikin yangu Anätule wawakgä äminde yäpa päpä, ixät yiwike, engangä dukngikinu äminu äyapmike, inulung hikngä täpäläpä täkake, kitokngänä käyä tikin. Tiwän umanä käyä tikin.
Tiwän Yawetä dayipänu, äminbamu yiwiyiwikngä kekem hikngä tiwän, bäniyäne wäyi pahaninggekän natänggämätakin. Tiwän äminu kewune pahakutde, meyä hikngä natäpgut. Natäke yakut. “Äminu pahakumde, meyä natäxat. Ge äminu undä pahawa hopining. Hängä kewune yiwixaying äwä awepmäke tihikukaying yangu awahawa hopining,” yang yakut. Tiwändeyä Noale bänip gwaläng natäpgut.
Noale wam. Noa äminomän täpä. Äminu kewu anggomune yiwikinkätanu Anätule kayine Noatäkän gutongänä wenä yiwikut, inale Anätuxät gatäke yiwikumäläk. 10 Noale wawaxu täpäyalä täpätu. Umanä Sem, Ham, Jafet yang.
11 Anätule kayine äminbamu notnä sipmäxäwik, wäyi hikngä yiwixakin. 12 Tiwän Anätutä dayipänu, kewune nanä äminu gutongä hikngä yiwikin. 13 Tinggawän Anätutä Noa using inikut. “Äminbamu äminsipmäk täknga tahake yiwixaying. Ge hängä undä käluk yiwixayingu awahawa hopining. Hängä undä äwä kep gom yang pahawa hopining.
14 “Ge gä siwu gwendu pa nomän päke tahayo. Tikengä okopixätanu ämindä yiwitningge äwä kälapdä yiwitningge, inäinä matäke peyo. Tikengä yanggätä kopnäng yakengu, okopi käwut kepmän käwut yangu koltatä pahayo.
15 “Sip gwenu using tahayo. Belakngänä 140 mita, kwalangänä 23 mita, tiwän dämnä 13.5 mita tahayo. 16 Tiwänä nomnäne gänangä mätekngä hap mita tewi kungapsok. Tiwän yolu gwenalä gwendu pahayo; yäpuline gwendu, bänäkänu gwendu, äwä nomnäne gwendu yang. Tikengä yämä däkä teyo.
17 “Nätä yanggä inulung tewa, kewu anggomu yiwikdoke pänguhiwik. Tiwän hängä kewune nanä käluk yiwixayingu undä pahawa hopining. Tiwän hängä undä käluk yiwixayingu axumning.
18 “Tiwändeyä nätä kontraknga gäle tahawa, sip gwenune kopiläk. Gä, wawakga, ile mängätnä, äwä gika mängät yang kopning. 19 Gikaxät käluk yiwitningge, hängä haxalike tihikuke yiwixayingu ayä mängätnä yang päko peyo. 20 Hängä kewune tihikukaying, awepmäke tihikukaying yangu ayä mängätnä yang gäle apning, käluk yiwitninggen. 21 Ge naxu gika äwä hängä uläkwäk yanggä naningge, inäinäne peyo,” yang inikut.
22 Tiwän Noa Anätutä yakut using tawake pahakut.