2
Condui Cristo na ivꞌa jon jaa tonnon Tyoꞌtsꞌon
ꞌOꞌ ntyjë na conduihoꞌ ntsinda na viꞌntyjihoꞌ, macüji jñꞌoonnmin na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ chaꞌ quitejndeihanꞌ ꞌoꞌ na tavinanꞌtjahoꞌ nnon Tyoꞌtsꞌon. Majoꞌ xjen na aa conanꞌtjahoꞌ nnon jon, mꞌaan ncüii jon na ivꞌa jaa tonnon nquii Tyoꞌtsꞌon, manquii Jesucristo na jndyoyu conduihin Chaꞌ ntjo nchjii Tyoꞌtsꞌon na jndë tonanꞌtja jaa nnon jon, tcanhanꞌ na cueꞌ ncüiichen ntyja njanhan. Nquii Jesucristo tinonhin na siquindë jon juu tsꞌianꞌñeen. Ndoꞌ chito xiaꞌntyi na tueꞌ jon ntyja ꞌnaan jnan njanhan, mantyi ivꞌahanꞌ nnꞌan na ninvaa tsonnangue.
Ndëë ntjiꞌ jaa cüenta na cotaꞌjnꞌaan Tyoꞌtsꞌon xe na aa cotaꞌncꞌuë juu jñꞌoonꞌ jon na icoꞌxenhanꞌ. Majoꞌ minninchen tsꞌan na ngitso: “Ja vajnꞌanhin”, majoꞌ xe tyiꞌcüangueeꞌ juu jñꞌoon na icoꞌxen jon, juu tsanꞌñeen, veꞌ tsanquintuhin, min tyiꞌcꞌoon juu ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon na conduihin jñꞌoon na mayuuꞌ. Majoꞌ minninchen tsꞌan na vangueeꞌ juu chaꞌxjen na coꞌxen jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, juu na viꞌntyjii jon nnꞌan, quindë ya itsꞌaahanꞌ quiiꞌ tsꞌon tsanꞌñeen chaꞌxjen na ntꞌue tsꞌon nquii jon. Ndö vaa na itsiꞌmanhanꞌ ndëëhë na aa mayuuꞌ cotsamꞌan yo Cristo. Minninchen tsꞌan na itso juu na itsijonhin yo Cristo, chuhanꞌ na cꞌoon tsanꞌñeen chaꞌxjen na tomꞌaan nquii jon.
Jñꞌoon xco na iquenhanꞌ xjen
ꞌOꞌ ntyjë na viꞌntyji ꞌoꞌ, jñꞌoonva na macüji na iquenhanꞌ xjen na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ, chito jñꞌoon xcohanꞌ, jñꞌoon jndyohanꞌ. Maninꞌjuuntyihanꞌ na jndë tondyehoꞌ na toxenꞌchen na quinanꞌvengiö ntyjëëhë. Majoꞌ juu jñꞌoon na macüji na iquenhanꞌ xjen jaa, conduihanꞌ jñꞌoon xco. Ee juu na tovamꞌaan Cristo, yo ninꞌjuu na conanꞌvehoꞌ jñꞌoonꞌñeen, conanꞌmanhanꞌ na mayuuꞌhanꞌ. Nndaꞌ matsjö ngꞌe juu na condui najaan, jndë tyeꞌ na vacüenon juu na icoꞌxenhanꞌ quiiꞌ nꞌon nnꞌan, ndoꞌ juu na condui naxuee na mayuuꞌ, condixueehanꞌ.
Ndoꞌ minninchen tsꞌan na itso juu na vamꞌaan juu ntyja ꞌnaanꞌ Cristo na nquii jon conduihin naxuee, majoꞌ jndooꞌ juu ncüiichen tyje juu na mantyi vantyja tsꞌon, ninvaa tsixuan tsanꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ najaan. 10 Majoꞌ minninchen tsꞌan na viꞌntyjii juu tyje juu na mantyi vantyja tsꞌon tsanꞌñeen Cristo, ninnquiiꞌchen vamꞌaan juu ntyja ꞌnaanꞌ juu na condui naxuee. Ndoꞌ na nndaꞌ, taviꞌnan ncüii nnon jnan na ntsꞌaahanꞌ na ngacüaaꞌhin tonnon Tyoꞌtsꞌon. 11 Majoꞌ juu tsꞌan na jndooꞌ juu tyje juu na mantyi vantyja tsꞌon Cristo, ninmꞌaan tsanꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ najaan, ndoꞌ vamꞌaan juu ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Ndoꞌ ngꞌe juu najaanꞌñeen jndë sinchjaanꞌhanꞌhin, joꞌ ndincyaahanꞌ na ncüaaꞌ tsꞌon yuu va nato na vja juu.
12 ꞌOꞌ ntyjë na conduihoꞌ ntsinda na viꞌntyjihoꞌ, macüji tsonvahin ngꞌe na jndë sitꞌman tsꞌon Tyoꞌtsꞌonhoꞌ jnan na nanꞌxuanhoꞌ, ngꞌe na njon jndyi xueeꞌ Cristo ngiohoꞌ. 13 ꞌOꞌ ta na conintquehoꞌ, macüji jñꞌoonvahin na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ ngꞌe cotsataꞌjnꞌaanntyihoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo. Juu jon mancüiixjen mꞌaan jon xjen na tquen Tyoꞌtsꞌon tsoñꞌen. ꞌOꞌ ntyjë nnꞌan ndyua, macüji jñꞌoon nnon tsonvahin na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ ngꞌe condëë cotaꞌntjonhoꞌ juu yutyia.
14 ꞌOꞌ na conduihoꞌ ntsinda ncö, macüji jñꞌoonva na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ, ngꞌe jndë cotsataꞌjnꞌaanhoꞌ nquii tyëëhë Tyoꞌtsꞌon. ꞌOꞌ ta na conintquehoꞌ, macüji jñꞌoonva na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ ngꞌe cotsataꞌjnꞌaanntyihoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo na juu jon mancüiixjen mꞌaan jon xjen na tquen Tyoꞌtsꞌon tsoñꞌen. Ndëë ꞌoꞌ ntyjë nnꞌan ndyua, macüji jñꞌoonva na matscüenönhanꞌ na mꞌanhoꞌ ngꞌe na nanꞌxuanhoꞌ najndëhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ jñꞌoonꞌ jon mꞌaanhanꞌ quiiꞌ nꞌonhoꞌ ndoꞌ na condëë cotantjonhoꞌ juu yutyia.
Tyiꞌnanꞌvengiö juu na tixuan tsonnangue
15 Tyiꞌnanꞌvengiohoꞌ juu na tsixuan tsonnangue min ꞌnan na min nnonhanꞌ. Ee xe na aa itsiviꞌntyjii tsꞌan joo ꞌnan na itsixuanhanꞌ, itsiꞌmanhanꞌ na tyiꞌyuuꞌ na viꞌntyjii juu tyëëhë Tyoꞌtsꞌon. 16 Ee tsoñꞌen na tsixuan juu tsonnangue, chaꞌna juu na ntꞌue jndyi tsꞌon siꞌtsꞌo ꞌnaanꞌ tsꞌan, yo juu na itsꞌaahanꞌ na conanꞌcjaaꞌ nnꞌön ꞌnan na ninꞌcüinjanhanꞌ, yo ninꞌjuu na conanꞌntsa jaa yo ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na nanꞌxuan, ninnquiiꞌchen juu na tsixuan tsonnangueva itsꞌaahanꞌ na cojooꞌ nnꞌön ntyja ꞌnaanꞌ nanꞌminꞌ, chito nquii tyëëhë Tyoꞌtsꞌon itsꞌaahanꞌ. 17 Majoꞌ juu na tsixuan tsonnangue yo tsoñꞌen natyia na ntꞌue jndyi nꞌon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, vantycüiihanꞌ. Majoꞌ juu tsꞌan na itsꞌaa ꞌnan na ntꞌue tsꞌon Tyoꞌtsꞌon, jeꞌquintycüii na mꞌaan juu.
Nquii na conduihin natyia na itsuehin cjooꞌ Cristo
18 ꞌOꞌ ntyjë, conduihoꞌ ntsinda ncö. Joo ndyumin, ndyu na matsꞌiahanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na tsixuan juu tsonnangue. Ndoꞌ jndë jndyehoꞌ jñꞌoon na nnintyincyooꞌ nquii juu na tyiꞌquindoꞌ juu Cristo. Ndoꞌ naneinhin jndye nnꞌan mꞌan na conduihan na tyiꞌquijndooꞌhan Cristo. Mangꞌe na nndaꞌ, covaaꞌ nnꞌön na xjen neinhin juu na tsixuan tsonnangue vantycüiihanꞌ. 19 Joo nanꞌñeen, tjihan quiiꞌ ntꞌan jaa, min tyiꞌyuuꞌ na tonduihan tmaanꞌ na condui jaa. Ee xe na aa mayuuꞌ na vantyja nꞌonhan jon chaꞌxjen na chuhanꞌ, jeꞌquitjihan quiiꞌ ntꞌan. Majoꞌ jntyꞌehan jaa chaꞌ quitsiꞌman jndyoyuhanꞌ na tyiꞌcꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌ tmaanꞌ na condui jaa.
20 Majoꞌ ꞌoꞌ jndë tyincyaa Jesucristo na nanꞌxuanhoꞌ Espíritu Santo, ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, tsoñꞌenhoꞌ cotsataꞌjnꞌaanhoꞌ nin jñꞌoon na conduihanꞌ na mayuuꞌ. 21 Chito macüji jñꞌoonvahin na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ ngꞌe na tyiꞌquindiohoꞌ nchu vaa tsixuan jñꞌoon na mayuuꞌ, matscüenönhanꞌ ngꞌe mancüiixjen cotaꞌjnꞌaan juu jñꞌoonꞌñeen. Matsꞌa na nndaꞌ ee mangiohoꞌ na juu jñꞌoon na mayuuꞌ jeꞌquitscüequenhanꞌ juuhanꞌ jñꞌoon quintu, 22 ¿Nin tsꞌan conduihin tsan quintu? Manquiintyi tsꞌan na icüjiꞌ juu jñꞌoon na Jesús, chito conduihin Cristo. Tsan na nndaꞌ vaa jñꞌoon na incyaa, conduihin tsꞌan na tyiꞌquindoꞌ juu Cristo ee incyaa juu jñꞌoon na nquii Jesús, chito jnda Tyoꞌtsꞌonhin, yo ninꞌjñꞌoon na icüjiꞌ tsanꞌñeen na nquii Tyoꞌtsꞌon chito conduihin tye Jesús. 23 Ndoꞌ minninchen tsꞌan na incyaa juu jñꞌoon na nquii Jesús chito conduihin jnda Tyoꞌtsꞌon, juu tsanꞌñeen min tyiꞌcꞌoon juu ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon na conduihin Tyëëhë. Majoꞌ juu tsꞌan na icüjiꞌ jndyoyu na nquii Jesús conduihin jnda Tyoꞌtsꞌon, juu tsanꞌñeen mꞌaan juu ntyja ꞌnaanꞌ tyëëhë Tyoꞌtsꞌon.
24 Majoꞌ nquehoꞌ, quitquen ya yahoꞌ cüenta joo jñꞌoon na tondye jndyeehoꞌ, quinanꞌveyahoꞌhanꞌ quiiꞌ nꞌonhoꞌ. Ee xe na aa contꞌahoꞌ na nndaꞌ, yajoꞌ ninnquiiꞌchen conanꞌjonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jnda Tyoꞌtsꞌon ndoꞌ mantyi yo nquii jon na conduihin Tyëëhë. 25 Ee ndö vaa jñꞌoon na jndë tcoꞌ Jesucristo ꞌndyo jon ndëëhë na nninncyaa jon na tyiꞌquintycüii na cotantꞌö yo ñuan njanhan.
26 Macüji jñꞌoonmin ngꞌe mꞌan nnꞌan na ninꞌquitjueꞌhan ꞌoꞌ juu nato na itsiviꞌnnꞌanhanꞌ. 27 Majoꞌ ꞌoꞌ jndë tyꞌonhoꞌ cüenta Espíritu Santo. Nquii jon imꞌaan jon quiiꞌ nꞌonhoꞌ. Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, tyiꞌicanhanꞌ ncüiichen tsꞌan na ntsiꞌman ndëëhoꞌ nchu vaa na icanhanꞌ na ntꞌue tsꞌon Tyoꞌtsꞌon na quintꞌahoꞌ. Ee nquii Espíritu Santo itsiꞌman jon ndëëhoꞌ tsoñꞌen ngꞌe conduihin jñꞌoon na mayuuꞌ, chito itsiviꞌnnꞌan jon. Joꞌ chuhanꞌ na quinanꞌjontyenhoꞌ yo Cristo, chaꞌxjen jndë siꞌman Espíritu Santo ndëëhoꞌ.
28 Ndoꞌ ꞌoꞌ ntyjë na conduihoꞌ ntsinda na viꞌntyji ꞌoꞌ, cꞌontyenhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo, chaꞌ juu xjen ya na ncüjeeꞌ ntcüeꞌ jon, ncꞌön na minꞌncüii tyiꞌquindyiiꞌ nnꞌön na tonnon jon, min jeꞌcꞌön na jnꞌan. 29 ꞌOꞌ covaaꞌ nꞌonhoꞌ na nquii Jesucristo jndyoyu conduihin. Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ vaa, mantyi covaaꞌ nꞌonhoꞌ na ncüii cüii tsꞌan na vamꞌaan juu ntyja ꞌnan na chuhanꞌ, condui tsanꞌñeen tsꞌan na tui ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon.