3
Nnꞌan na condui ntsinda Tyoꞌtsꞌon
Vaa tꞌman jndyi na njon juu na viꞌntyjii Tyëëhë jaa. Xe ngꞌe juuhanꞌ, joꞌ na itsiquijndyuhanꞌ jaa ntsinda nquii jon. Ndoꞌ mancüiixjen joꞌ condui jaa. Majoꞌ joo nnꞌan na conanꞌjonhan ntyja ꞌnaanꞌ juu na tsixuan tsonnangue, ndiquitjiꞌhin cüenta na nndaꞌ condui jaa ngꞌe min nquii jon tataaꞌ nꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌ na condui jon. ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ na viꞌntyji ꞌoꞌ, naneinhin condui jaa ntsinda nquii Tyoꞌtsꞌon, majoꞌ vitjachen na ntsiꞌman jon nchu vaa nnanꞌxuan na tonnonchen. Majoꞌ covaaꞌ nnꞌön xjen na nnintyincyooꞌ nndaꞌ Cristo, yajoꞌ ntsijonhanꞌ jaa yo nquii jon ngꞌe njntyꞌia ndëë nchu vaahin. Ndoꞌ ncüii cüii tsꞌan na nndaꞌ vaa na ntyja tsꞌon juu Cristo, iquen nquiihin na jiꞌua conduihin, chaꞌxjen nquii Cristo conduihin na jiꞌuahin.
Majoꞌ ncüii cüii tsꞌan na itsꞌaa ya juu na itsitjahin, tyiꞌninꞌcüaꞌngueeꞌ tsanꞌñeen juu ntji na tquen Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxenhanꞌ, ee juu ntjiꞌñeen itsijndaꞌhanꞌ na juu tsꞌan na itsꞌaa na nndaꞌ, vaa jnaanꞌ juu. Ndoꞌ ꞌoꞌ covaaꞌ nꞌonhoꞌ na jndyo Cristo na tuihin na tsꞌanhin chaꞌ quitsinduuꞌ jon jnan na nanꞌxuan, ndoꞌ juu jon minꞌncüii jnan tyiꞌquitsixuan jon. Minninchen tsꞌan na ninnquiiꞌchen vamꞌaan juu ntyja ꞌnaanꞌ jon, chito na ninnquiiꞌchen itsitjahin. Majoꞌ juu tsꞌan na iꞌndyii nquiihin na itsitjahin, tyiꞌcocüjiꞌ juu cüenta ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon, min tyiꞌcovaaꞌ tsꞌon juu ntyja ꞌnaanꞌ jon. ꞌOꞌ ntyjë na conduihoꞌ ntsinda, taninncyahoꞌ na ntsiviꞌnnꞌan tsꞌanhoꞌ na ngitso juu cuaa nquii na itsitja tsꞌan nnon Tyoꞌtsꞌon. Juu tsꞌan na ninnquiiꞌchen itsꞌaa juu ꞌnan na chuhanꞌ chaꞌxjen na sijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon na quitsamꞌan, condui tsanꞌñeen na jndyoyuhin na tonnon nquii jon chaꞌxjen na condui nquii Cristo. Majoꞌ juu tsꞌan na ninnquiiꞌchen itsꞌaa ꞌnan na tsixuanhanꞌ jnan, mꞌaan tsanꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ yutyia. Ee ntyjantyi xjen na tyeꞌ tsoñꞌen, itsixuan yutyia jnan. Mangꞌe na nndaꞌ, nquii jnda Tyoꞌtsꞌon jndyo jon chaꞌ ntsityuiiꞌ jon joo ꞌnan itsꞌaa yutyia.
Minninchen tsꞌan na tui xcohin ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, juu tsanꞌñeen tyiꞌxeꞌncyaahin na vi ntyja ngaca na ntsitjahin ncüii cüii nnon jnan, ngꞌe nquii jon mꞌaan jon quiiꞌ tsꞌon juu. Joꞌ ngꞌe na jndë tui xcohin ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, xeꞌncyaahin na ninvito ntsitjahin. 10 Ndö vaa na ncüaaꞌ nnꞌön nin nnꞌan na condui ntsinda Tyoꞌtsꞌon ndoꞌ nin nnꞌan conduihan ntsinda juu yutyia. Juu tsꞌan na tyiꞌvamꞌaan ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na chuhanꞌ, min tyiꞌviꞌntyjii juu ntyje juu na vantyja nꞌonhan Cristo, chito jnda Tyoꞌtsꞌon condui tsanꞌñeen.
Tyiꞌntꞌaaha na veꞌ conduë nquë na conanꞌvengiö ntyjë na vantyja nꞌon Cristo
11 Ndö vaa jñꞌoon na tondye jndyeehoꞌ xjen na tëntyja nꞌonhoꞌ Cristo, na chuhanꞌ na cüivengiö ntyjë na vantyja nꞌonhan jon. 12 Min tyiꞌntꞌahoꞌ chaꞌ na sꞌaa Caín. Juu tsanꞌñeen tomꞌaan jon ntyja ꞌnaanꞌ yutyia, mangꞌe joꞌ iscueeꞌ jon tyje jon. Ndoꞌ ¿Ndu na iscueeꞌ jonhin? Sꞌaa jon na nndaꞌ ngꞌe tovamꞌaan jon ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan tyia, majoꞌ tyje jon tovamꞌaan juu chaꞌxjen na chuhanꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon.
13 Mangꞌe joꞌ, ꞌoꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ, tyiꞌnanꞌtiuhoꞌ na jen ñoncya na coquenonhoꞌ na joo nnꞌan na nanꞌxuan ntyja ꞌnaanꞌ tsonnangue mꞌanhan na jndohan ꞌoꞌ. 14 Ee covaaꞌ nnꞌön na jndë jntꞌui jaa nato na cotsu nnꞌan ndoꞌ jndë sacꞌë juu nato na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ na cotaꞌndoꞌ ñuan njanhan. Nndaꞌ vaa na covaaꞌ nnꞌön ngꞌe conanꞌveꞌngiö ntyjë na vantyja nꞌonhan Jesús. Minninchen tsꞌan na tyiꞌviꞌntyjii juu nnꞌan, ninvaa mꞌaan juu nacje ꞌnaanꞌ na cotsu ñuaan nnꞌan. 15 Majoꞌ minninchen tsꞌan na itso na vantyja tsꞌon juu Jesús, majoꞌ ninmꞌaan juu na jndooꞌ juu ncüii tyje juu na mantyi vantyja tsꞌon, juu tsanꞌñeen conduihin tsꞌan na itscüje nnꞌan. Ndoꞌ covaaꞌ nꞌonhoꞌ ncüii tsꞌan na itscüje nnꞌan, ntyja ꞌnaanꞌ nquii juu tyiꞌitsixuan juu na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ ñuaanꞌ juu. 16 Ndö vaa na itsiꞌmanhanꞌ na viꞌntyjii Jesucristo jaa ee tyincyaa nquiihin na jnanꞌcueeꞌ nnꞌanhin ntyja njanhan. Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, icanhanꞌ na quinanꞌvengiö ntyjëëhë na vantyja nꞌonhan jon, cuaa nquii min xe na aa nnanꞌcüje nnꞌan jaa ntyja ꞌnaanhanꞌ. 17 Majoꞌ xe na aa mꞌaan ncüii tsꞌan na vantyja tsꞌon juu Jesucristo, ndoꞌ min ꞌnaanꞌ jon, ndoꞌ iquen jon cüenta na ncüiichen tyje jon na mantyi vantyja tsꞌon juu na itsitjahanꞌ ꞌnanhin, majoꞌ tyiꞌninꞌncyaa jon ꞌnan na icanhanꞌ tsanꞌñeen, ndoꞌ na nndaꞌ, juu na viꞌ ntyjii Tyoꞌtsꞌon nnꞌan, taꞌnan covitincyooꞌ na icoꞌxenhanꞌhin ntyja ꞌnaanꞌ na vamꞌaan juu. 18 ꞌOꞌ ntyjë na conduihoꞌ ntsinda na viꞌntyjihoꞌ, chito veꞌ xiaꞌntyi na nduë na conanꞌvengiö nnꞌan, mantyi quinanꞌman na nndaꞌ nchu vaa na vja na cotsamꞌan.
Ndö vaa na nninncyaahanꞌ na tꞌman qui nnꞌön Tyoꞌtsꞌon.
19 Ndö vaa na itsiꞌmanhanꞌ na conanꞌjön yo juu jñꞌoon na conduihanꞌ na mayuuꞌ, ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ mꞌan na minꞌncüii tyiꞌquindyiiꞌ nnꞌön na tonnon Tyoꞌtsꞌon, 20 Ee minꞌcya ro na covicjë quiiꞌ ñuan njanhan na conanꞌtja jaa na tonnon jon, covaaꞌ nnꞌön na nquii jon tꞌmanntyichen conduihin, chichen joo jñꞌoonꞌñeen na mꞌaanꞌ nnꞌön, ndoꞌ joo na covicjë, tsoñꞌenhanꞌ ntyjii jndaꞌ jonhanꞌ. 21 Yajoꞌ ꞌoꞌ ntyjë na viꞌntyjihoꞌ, xe tyquiiꞌ ñuan njanhan covicjë na tyiꞌconanꞌtja jaa, itsiꞌmanhanꞌ condëë conanꞌndyooꞌ jaa na tonnon jon yo na minꞌncüii tyiꞌquindyiiꞌ nnꞌön. 22 Ndoꞌ ngꞌe joꞌ, nninncyaa jon jñꞌoon na cotan nnon jon ngꞌe na cotaꞌncꞌuë joo jñꞌoon na iquen jon ndëë na cotoxenhanꞌ, ndoꞌ mantyi yo joo ꞌnan na contꞌa na caveeꞌ nchjii jon. 23 Ndoꞌ ndö vaa jñꞌoon na iquen jon ndëë na iquenhanꞌ xjen jaa, na cantyja nnꞌön yo nquii jnda jon Jesucristo. Tquen jon jñꞌoon na quintꞌa na nndaꞌ ndoꞌ cüivengiö ntyjëëhë na mantyi vantyja nꞌon jon, chaꞌxjen nquii Jesucristo tquen jon na quintꞌahanꞌ. 24 Minninchen tsꞌan na ivangueeꞌ juu jñꞌoon na icoꞌxen jon, itsijon tsanꞌñeen yo nquii Tyoꞌtsꞌon, nquii jon mꞌaan jon quiiꞌ tsꞌon juu. Ndoꞌ ndö vaa na itsiꞌmanhanꞌ ndëë nnꞌan na mꞌaan jon quiiꞌ nnꞌön ngꞌe na incyaa jon na nanꞌxuan nquii Espíritu Santo.