2
Cüejon quintꞌahoꞌ yo nnꞌan, min nanninñenꞌ, min nantya
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ nquii Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa na taquintyja na tꞌman conduihin, tantꞌahoꞌ na njon ngiohoꞌ ncüii tsꞌan, majoꞌ ncüiichenhin tyiꞌquinjon ngioho. Cüa, nnduë xe na aa ntsque ve nnꞌan naijon na covatjonhoꞌ na conanꞌtꞌmaanꞌhoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ ncüii joohin tsantyahin na cüe jon ndiaa na yantyichen, ndoꞌ ñjon tsiꞌxꞌee sꞌon ijan ntꞌö jon. Majoꞌ ncüiichen tsanꞌñeen tsanjñenꞌhin, veꞌ ndiaa tjaaꞌ cüe juu. Majoꞌ juu tsanꞌñeen na cüe jon ndiaa na yantyichen, xe na aa conanꞌjñꞌoonꞌhoꞌhin ndoꞌ nnduehoꞌ nnon jon: “Nndaꞌ ta, quijmanꞌ chjo ndöhin naijon na yantyichen.” Majoꞌ nnon juu tsanjñenꞌ nnduehoꞌ: “Ndö cüentyjeꞌ”, Oo xe na aa nnduehoꞌ nnon juu: “Quijmanꞌ tyuaa ndyo na vequityën.” Ya na contꞌahoꞌ na nndaꞌ, yajoꞌ tyiꞌcüejon contꞌahoꞌ yo nnꞌan. Ñꞌenhan na njonhin ngiohoꞌ, majoꞌ ndyiiꞌ nnꞌan na tyiꞌquinjonhan ngiohoꞌ. Ndoꞌ na nndaꞌ, itsiꞌmanhanꞌ na conduihoꞌ nnꞌan na tyia conanꞌtiu na tyiꞌjndyoyu cotjiꞌhoꞌ cüenta nchu vaa na njon condui ncüii cüii tsꞌan.
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ na viꞌntyjihoꞌ, quindyehoꞌ chjo jñꞌoon na matsjö. Covaaꞌ nnꞌön na icüji Tyoꞌtsꞌon nanninñenꞌ na conduihan cüentaaꞌ nquii jon. Itsꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja nꞌonhan jon ntsijonhanꞌ joohan chaꞌvijon tsantya na minꞌncüii nnon tyiꞌitsitjahanꞌhin. Ndoꞌ joo nnꞌan na conanꞌviꞌngiohan jon, jndë tcoꞌ jon ꞌndyo jon na tsoñꞌen na condui jon na ityeꞌntjon jon, ntsiquindaaꞌ jonhanꞌ joohan. Majoꞌ ꞌoꞌ contꞌahoꞌ na tyiꞌquinjon nque nanninñenꞌ. Ndoꞌ mangiohoꞌ na nque nantyaꞌñeen contꞌaviꞌhan ꞌoꞌ. Manquehin cotsachohinhoꞌ ntꞌö jüe chaꞌ quitꞌuiiviꞌhanꞌhoꞌ. Ndoꞌ manquentyi nantya na conanꞌneinhan jñꞌoon tsanꞌ cjooꞌ xueeꞌ Cristo, nquii jon na taquintyja na tꞌman conduihin ntyja ꞌnaanhoꞌ, majoꞌ ꞌoꞌ xueeꞌ jon njon jndyihanꞌ ngiohoꞌ, manquii jon na tyiiꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jon.
Vaa jñꞌoon na tquen Tyoꞌtsꞌon na taquintyja na tꞌman icoꞌxenhanꞌ. Itsohanꞌ: “Cüiviꞌntyjiꞌ minninchen tsꞌan chaꞌxjen na viꞌntyji nquii ꞌuꞌ.” Juu jñꞌoonvaꞌ xe na aa mavangueeꞌhanꞌ vaquinjonꞌ matsaꞌ. Majoꞌ xe veꞌ cotjihoꞌ nin nnꞌan na contꞌahoꞌ na njon, yajoꞌ itsijndaꞌhanꞌ na conanꞌxuanhoꞌ jnan, ee jñꞌoon na tquen Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxenhanꞌ, juuhanꞌ itsinchuꞌhanꞌ na jndë conanꞌtjahoꞌ. 10 Ee xe na aa vangueeꞌ tsꞌan tsochen jñꞌoon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, ndoꞌ xe na aa itsitjahin ntyja ꞌnaanꞌ min veꞌ ninncüiihanꞌ, condui tsanꞌñeen tsꞌan na taꞌnan siquindë juu joo jñꞌoonꞌñeen, ndoꞌ na nndaꞌ, chujnan juu nnon Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaan tsoñꞌen jñꞌoonꞌ jon na icoꞌxenhanꞌ. 11 Ee manquiintyi jon na itso jon: “Tyiꞌncꞌonꞌ yo tsꞌan na veꞌ ndöꞌ ro”, mantyi itso jon: “Tyiꞌntscueꞌ tsꞌan.” Ndoꞌ xe na aa mavangueꞌ na tyiꞌcomꞌanꞌyaꞌ yo tsꞌan na veꞌ ndöꞌ ro, majoꞌ xe na aa iscueꞌ tsꞌan, jndë chujnanꞌ ndëë tsoñꞌen ntji ꞌnaanꞌ jon na icoꞌxenhanꞌ. 12 Vaa jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ itsiquindyaa Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ. Ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ majuuntyihanꞌ, joꞌ ntcoꞌxen jon ꞌoꞌ na aa conanꞌvehoꞌhanꞌ, ndoꞌ aa taꞌnan. Mangꞌe joꞌ quintꞌahoꞌ cüenta nin jñꞌoon na nanꞌneinhoꞌ ndoꞌ nin ꞌnan na ntꞌahoꞌ. 13 Ee xe naneinhin na tyiꞌcꞌön na ntyꞌia ro nnꞌan ngiö, yajoꞌ juu xjen na ntcoꞌxen jon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ jnanhan, min tyiꞌxeꞌcꞌoon jon na ntyꞌia rö ntyjii jon. Majoꞌ xe naneinhin mꞌan na ntyꞌia ro nnꞌan ngiö, yajoꞌ mantyi ncyꞌoon jon na ntyꞌia rö jaa ntyjii jon juu xjen na ntcoꞌxen jon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ jnanhan.
ꞌNan na itsꞌaa tsꞌan, tsiꞌmanhanꞌ na aa vantyja tsꞌon juu Tyoꞌtsꞌon
14 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, xe na aa conduë na vantyja nnꞌönhin, majoꞌ xe tyiꞌquitejndei jaa tsꞌan ꞌnan na itsitjahanꞌhin, xe na aa nndaꞌ vaa na contꞌa, juu na vantyja nnꞌönhin, veꞌ jnꞌaanhanꞌ. Ndoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon, ¿Aa ntsinꞌman jon ñuan njanhan veꞌ ngꞌe na conduë na nndaꞌ? Tyiꞌjeꞌquindëë. 15 Cüa, nduë, xe na ncüii ntyjëëhë tsansꞌa, oo ncüii tsanscu na vantyja tsꞌon juu Cristo, juu xjen na itsitjahanꞌ ndiaa na ntcüe juu oo ꞌnan na ntcüaꞌ juu, 16 Ndoꞌ xe ncüiihoꞌ ngitso juu nnon tsanꞌñeen: “Ya ntyjë, cjaꞌ ntcüeꞌ vaꞌ. Quityio Tyoꞌtsꞌon jnꞌaan ꞌuꞌ na nninjndaꞌ ndiaa na ntcüeꞌ yo ꞌnan na ntcüaꞌ.” Ndoꞌ na nndaꞌ jñꞌoon tsuꞌ nnon tsanꞌñeen, xe tyiꞌninncyaꞌ ꞌnan na icanhanꞌhin, ¿Yuu vaa na itejndeihanꞌhin? 17 Ndoꞌ mantyi ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja tsꞌon tsꞌan Cristo, majoꞌ tyiꞌninꞌncyaa juu ꞌnan na itsitjahanꞌ ncüiichen tsꞌan, juu na vantyja tsꞌon tsanꞌñeen, veꞌ jnꞌaanhanꞌ. Nnꞌan na vantyja nꞌonhan na contꞌa na nndaꞌ, juu na vantyja nꞌonhan, itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon tsꞌoo.
18 Majoꞌ mꞌaan tsꞌan na ntsintcüeꞌ juu jñꞌoon nnön na ngitso juu: “ꞌUꞌ xiaꞌntyi na vantyja tsonꞌ Tyoꞌtsꞌon, majoꞌ ja matejndei nnꞌan ꞌnan na icanhanꞌhin.” ꞌUꞌ na nndaꞌ vaa na matsuꞌ, quitsiꞌmanꞌ nnön nchu vaa na vantyja tsonꞌhin na tyiꞌcotejndeiꞌ nnꞌan ꞌnan na icanhanꞌhin, ndoꞌ ja yo na matejndei nanꞌñeen, ntsiꞌman nnonꞌ na vantyja tsꞌön jon. 19 Matsuꞌ na vantyja tsonꞌ na ninncüii Tyoꞌtsꞌon mꞌaan. Juu jñꞌoonꞌñeen mayuuꞌhanꞌ, majoꞌ itsiquijñꞌeenhanꞌ ꞌuꞌ na mꞌaanꞌ tsonꞌ na xiaꞌntyi joꞌ ꞌnan icanhanꞌ ntyja ꞌnanꞌ. Ee nque yotyia na cotyentjonhan nnon yutyia tque, mantyi vantyja nꞌonhan na ninncüii Tyoꞌtsꞌon mꞌaan, ndoꞌ na nndaꞌ cotjiꞌhin cüenta, coquityuehin ata coviquijntyꞌehin. 20 Condui ꞌuꞌ tsꞌan na tsanꞌ xquenꞌ. Aa icanhanꞌ na quitsiꞌman nnonꞌ na ncüii tsꞌan na vantyja tsꞌon juu, majoꞌ min tyiꞌcotejndei juu nnꞌan, juu na vantyja tsꞌon tsanꞌñeen veꞌ jnꞌaanhanꞌ. 21 Chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌ tsochiihi Abraham. Juu jnda jon Isaac, tyincyaa jonhin nnon Tyoꞌtsꞌon na tyio juuhin cjooꞌ ncüii nnontyiu chaꞌvijon na ninncyaa tsꞌan quiooꞌ nnon jon. Ndoꞌ ngꞌe na siquindë tsanꞌñeen jñꞌoon na tso Tyoꞌtsꞌon nnon juu, joꞌ tquen jonhin na tajnan tsixuan juu. 22 Yajoꞌ quitquenhoꞌ cüenta na juu na tovantyja tsꞌon jon Tyoꞌtsꞌon, juuhanꞌ siꞌmanhanꞌ yo ꞌnan na sꞌaa jon. Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, juu na vantyja tsꞌon jon, tquenhanꞌ juuhanꞌ na quindëhanꞌ. 23 Ndoꞌ na nndaꞌ, juu jñꞌoon na tji Moisés, siquindëhanꞌ juuhanꞌ. Itsohanꞌ: “Nquii Abraham, tovantyja tsꞌon jon Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, joꞌ tquen jonhin na conduihin tsꞌan na tajnan tsixuan.” Ndoꞌ mantyi na itsininhanꞌ na condui tsanꞌñeen tsꞌan na ya jñꞌoonhin yo Tyoꞌtsꞌon.
24 Yajoꞌ itsiꞌmanhanꞌ na tquen Tyoꞌtsꞌon tsꞌan na tajnan tsixuan juu xengꞌe ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na itsꞌaa juu, chito veꞌ xiaꞌntyi ngꞌe na vantyja tsꞌon juuhin. 25 Ndoꞌ majoꞌntyi itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ tsanscuntjaaꞌ Rahab. Ee nque nnꞌan na jñon Josué tsjoonꞌ tsanscuꞌñeen na tyequitquenhan cüenta nchu vaa juu tsjoonꞌñeen, tejndei juu nanꞌñeen ndoꞌ jñon ntcüeꞌ juuhan ncüiichen nato, chaꞌ nque sondaro tsjoonꞌ juu tyíꞌnanꞌcüjehan joo nanꞌñeen. Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ vaa ꞌnan sꞌaa juu, tquen Tyoꞌtsꞌonhin na tajnan tsixuan juu na tonnon jon. 26 Juu siꞌtsꞌo ꞌnaanꞌ tsꞌan, vi na jnde jnduiꞌ juu na ndyiiꞌ na vandoꞌ juu, conduihanꞌ tsꞌoo. Manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ juu tsꞌan na veꞌ vantyja ngue tsꞌon juu Tyoꞌtsꞌon, majoꞌ tyiꞌquitejndei juu ncüiichen tsꞌan yo ꞌnan na icanhanꞌhin, juu na vantyja tsꞌon tsanꞌñeen, itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon tsꞌoo.