3
Ntyja ꞌnaanꞌ tsa tsꞌan
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ, nque nnꞌan na conanꞌmanhan jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ndëë nnꞌan, jantyichen na ntcoꞌxen jon joo nanꞌñeen. Ngꞌe joꞌ, yantyichen na tyiꞌjndyehoꞌ na ntsaqueꞌhoꞌ juu tsꞌianꞌñeen. Tsoñꞌen jaa jndye nnon min na tyiꞌcaquinjoonꞌ ꞌnan contꞌaha. Majoꞌ xe na aa tyiꞌcotsitja tsꞌan ntyja ꞌnaan jñꞌoon na itsinin jon, conduihin tsan na tque itsꞌaa, ee xe na aa iquen jon cüenta ꞌndyo jon, nndëë ntquen jon xjen ninvaa siꞌtsꞌo ꞌnaanꞌ jon. Chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌ quitso, cotyꞌi frenon jndyue oꞌ chaꞌ ntquën xjen oꞌ na cꞌo oꞌ yuu va na ntꞌue nnꞌön, ndoꞌ yo joo frenonꞌñeen cotquën xjen ninvaa siꞌtsꞌo ꞌnaan oꞌ. Ndoꞌ mantyi cꞌoonꞌ nꞌonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ ntꞌaandaa. Tꞌmanhanꞌ ndoꞌ jndei mꞌaan jndye na vantyquehanꞌ joohanꞌ. Majoꞌ juu tsꞌan na vayꞌoonhanꞌ, chjo tscaaꞌ pala ꞌnaanꞌhanꞌ, majoꞌ yo juuhanꞌ itsꞌaa jon na cjahanꞌ minꞌcya ro yuu va na ntꞌue tsꞌon jon. Mantyi ntyja ꞌnaanꞌ tsa tsꞌan. Chjohanꞌ quityquiiꞌ siꞌtsꞌo njanhan, majoꞌ yo joohanꞌ conanꞌsꞌa jaa, conanꞌntcu jaa, na jndye nnon ꞌnan na vaquinjonꞌ contꞌa. Ndoꞌ mantyi ncüii ntqueenꞌchon chjo, min na chjohanꞌ, majoꞌ nndëë ntscüꞌahanꞌ ninvaa ncüii jndëë tque. Manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ natëꞌ na contꞌa ya na conanꞌnën jñꞌoon tyia cjooꞌ ncüiichen tsꞌan. Ntyja ꞌnan na itsꞌaa tsa tsꞌan natëꞌ, itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon chon. Ee joohanꞌ matꞌmanntyi jnan nanꞌxuanhanꞌ, chito minꞌcya ro ncüiichen nnon siꞌtsꞌo njanhan. Ndoꞌ joohanꞌ contꞌahanꞌ na ninvaa siꞌtsꞌo njanhan nanꞌxuanhanꞌ jnan. Ee yo joohanꞌ conanꞌjmiinꞌ jaa ndëë nnꞌan tso xuee na cotsamꞌan. Joo yotyia na mꞌanvꞌio, joohan cotyiꞌhan chon jaa na conanꞌnën jñꞌoon tyia. Nque nnꞌan condëë conanꞌxionꞌhan ncüii cüii nnon quiooꞌ na cotsacaꞌ yo ncüii cüii nnon quintsa yo tsoñꞌen quiooꞌ na cotsamanꞌ tsia, yo ninꞌquiooꞌ na mꞌan quityquiiꞌ ndaandue, ndoꞌ tondëë tonanꞌxionꞌ nanꞌñeen joo quiooꞌñeen. Majoꞌ juu tsa tsꞌan, taꞌnan tsꞌan na nndëë ntsixionꞌhanꞌ chaꞌ na tyiꞌnanꞌnën jñꞌoon tsanꞌ. Juu tsa tsꞌan itsichonntyichenhanꞌ, ndiquindëë ntquen tsꞌan xjenhanꞌ. Itsiꞌndaaꞌhanꞌ nnꞌan, itsijonhanꞌ joohanꞌ chaꞌvijon ndaa ꞌndyo quitsu ntscueeꞌhanꞌ tsꞌan. Yo ndaha conanꞌtꞌmaanꞌ jaa nquii Tyoꞌtsꞌon na conduihin tyëëhë, ndoꞌ mayo joontyihanꞌ conduë jñꞌoon tsanꞌ cjo nnꞌan na mantyi sia jonhan na jndui joohan chaꞌna nquii jon. 10 Conanꞌtꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌon yo jndyuë, ndoꞌ mantyi mayo joohanꞌ conanꞌnën jñꞌoon tsanꞌ cjo nnꞌan. ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, taviquichuhanꞌ na contꞌaha na nndaꞌ. 11 Ndaa ya yo ndaa jaquitson, mangiö na jeꞌquinduiꞌhanꞌ na maninꞌjuuntyi tsuiꞌ. 12 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, mangiohoꞌ tyiꞌjeꞌquitꞌuiiꞌ tëquichi tsꞌoon tëmanco, min tyiꞌjeꞌquitꞌuiiꞌ tëndëꞌ tsꞌoon tëndë. Mantyi ndaa ya yo ndaaja quitson, min tyiꞌxeꞌquinduiꞌhanꞌ na maninꞌjuuntyi tsuiꞌ.
Juu na jndaꞌ nquen nnꞌan, ve nnonhanꞌ min
13 Xe na aa mꞌaan tsꞌan quiiꞌ ntꞌanhoꞌ na jndaꞌ xquen juu ndoꞌ tꞌman vaa na ivaaꞌ tsꞌon juu, cꞌoon juu na ntyꞌia ro nnꞌan nchjii juu, ndoꞌ quitsꞌaa juu tsoñꞌen chaꞌxjen na chuhanꞌ chaꞌ cüityincyooꞌ na conduihin tsꞌan na jndaꞌ xquen. 14 Majoꞌ xe na aa conanꞌtëëꞌ jndyi nꞌonhoꞌ nnꞌan, ndoꞌ yo na conanꞌquinjon nquehoꞌ, chintyi ntyjehoꞌ, yajoꞌ tyiꞌnanꞌntsahoꞌ na conanꞌtiuhoꞌ na conduihoꞌ nnꞌan na jndaꞌ nquen. Ee ya na contꞌahoꞌ na nndaꞌ, nnintyincyooꞌ jndyoyu na conanꞌviꞌnnꞌan nquehoꞌ na conduehoꞌ na mayuuꞌ na jndaꞌ nquenhoꞌ. 15 Tsꞌan na nndaꞌ tsixuan, juu na jndaꞌ xquen juu, chito nquii Tyoꞌtsꞌon tyincyaahanꞌ, cüejonhanꞌ juuhanꞌ tsixuanhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ tsonnangueva. Cüejonhanꞌhanꞌ yo chaꞌxjen juu na jndaꞌ nquen nnꞌan na tyiꞌcꞌonhan nacje ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon. Juu na nndaꞌ vaa na jndaꞌ nquenhan, nquii yutyia incyaa juu na nanꞌxuanhinhanꞌ. 16 Ee minninchen tsꞌan na itsitëëꞌ jndyi tsꞌon juu ntyje, ndoꞌ na itsiquinjon nquiihin, chito nque ntyje juu, tsojnaanꞌ joꞌ conanꞌntjaꞌ nnꞌan ndoꞌ contꞌahan tsoñꞌen nnon natyia. 17 Majoꞌ juu na incyaa Tyoꞌtsꞌon na jndaꞌ xquen tsꞌan, nein min ꞌnan na itsꞌaahanꞌ. Navejndyee juu tsꞌan na tsixuanhanꞌ, mꞌaan juu na ntjuꞌ ꞌnan na itsitiu juu. Jndë joꞌ majuuntyihanꞌ itsꞌaahanꞌ na intꞌue juu nchu vaa chaꞌ joo nnꞌan na conanꞌntjaꞌhan, quintjo ya ntcüeꞌhan yo ntyjehan. Ndoꞌ mantyi conduihin tsꞌan na ya ñuan tsixuan juu yo ntyje juu, ndoꞌ min vandyaꞌ ntyjii ncüii tsꞌan yo juu, majoꞌ itsꞌaa juu na njon nchu vaa na ntyjii tsanꞌñeen. Tꞌman vaa na mꞌaan juu na ntyꞌia nnꞌan ntyjii juu. Tyiꞌquitsꞌaa juu na vayꞌoon juu jñꞌoon yo ncüii tsꞌan, majoꞌ ncüiichen tsanꞌñeen, min tyiꞌquitsue juu nnon juuhin. Ndoꞌ mantyi tyiꞌquitsꞌaa juu na ve vaa ntyja na vamꞌaan juu. Mantyi jndye vaa na itejndei juu nnꞌan. 18 Chaꞌxjen ncüii tsꞌan innonꞌ juu ꞌnan chaꞌ ngueꞌ ntjon, manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌan na itsichon juu na quintjo ya ntcüeꞌ nnꞌan na conanꞌntjaꞌhin yo ntyjehan. Juu na itsichon tsanꞌñeen, tsꞌian na itsꞌaa juu na quintjo ya nanꞌñeen, jndye nnon ꞌnan ya coveꞌ ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌianꞌñeen.