4
Quitjueꞌcjehoꞌ nnon Tyoꞌtsꞌon
¿Ndu ñꞌenhoꞌ na conanꞌquinanhoꞌ ndyiaꞌ yo ntyjehoꞌ, conanꞌntjaꞌhoꞌ yohan? ¿Nin tsꞌiaanꞌ na nndaꞌ vaa mꞌanhoꞌ? Aa chi nndaꞌ vaa ngꞌe na ntꞌue jndyi nꞌonhoꞌ na cuaa ꞌnan ndueehoꞌ. Joohanꞌ cotquenhanꞌ xjen ꞌnaanhanꞌhoꞌ na conanꞌquitaꞌhoꞌ tyiaꞌ yo ntyjehoꞌ. Min ꞌnan na conanꞌcjaaꞌ jndyi nꞌonhoꞌ na cuenhanꞌ ndueehoꞌ, majoꞌ ngꞌe na nndiquindëë ntꞌahoꞌ na nndaꞌ, joꞌ nnanꞌcueeꞌhoꞌ tsanꞌñeen chaꞌ ꞌnaanꞌ juu ntjohanꞌ ndueehoꞌ. Ntꞌue jndyi nꞌonhoꞌ na cuen ꞌnaan nnꞌan ndueehoꞌ, ndoꞌ jnaanꞌ na tacuenhanꞌ, joꞌ conanꞌquinanhoꞌ ndyiaꞌ yo nnꞌan, conanꞌntjaꞌhoꞌ yohan. Ndoꞌ ꞌnan na ntꞌue jndyi nꞌonhoꞌ, tyiꞌcuenhanꞌ ndueehoꞌ ngꞌe na tyiꞌcotanhoꞌ nnon Tyoꞌtsꞌon na nninncyaa jonhanꞌ na ninjntꞌuehoꞌ. Ndoꞌ xjen na cotanhoꞌ nnon jon na ꞌnan na ntꞌue nꞌonhoꞌ, itscuꞌhanꞌ na ninncyaa jonhanꞌ ngꞌe cochueꞌ nꞌonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na cotanhoꞌhanꞌ. Ee veꞌ cotanhoꞌ na quitejndei jonhoꞌ, chaꞌ nguein ꞌnan na nninjntꞌuehoꞌhanꞌ chaꞌxjen na caveeꞌ nꞌonhoꞌ. Ndoꞌ na nndaꞌ xjen nnꞌanhoꞌ, itsijonhanꞌhoꞌ chaꞌvijon nanntcu na mꞌan sꞌahan, majoꞌ cotꞌahan jndyue mañoon nannon. ¿Aa tyiꞌcovaaꞌ nꞌonhoꞌ na joo nnꞌan na neiinꞌ jndyi nꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌ juu na tsixuan tsonnangue, conduihan nnꞌan na tyiꞌquijndooꞌhan Tyoꞌtsꞌon? Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, minninchen tsꞌan na ntꞌue tsꞌon juu na ntsijonhin yo juu ꞌnan na tsixuan tsonnangue, nquii juu itsꞌaa juu na conduihin tsꞌan na jndooꞌ juu Tyoꞌtsꞌon. Oo ¿Aa mꞌaanꞌ nꞌonhoꞌ na veꞌ jnꞌaan juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui na itso jon: “Juu Espíritu Santo na tyincya Ja na cꞌoon Jon quiiꞌ nꞌonhoꞌ, tꞌman vaa na viꞌntyjii Jon ꞌoꞌ, ndoꞌ ntꞌue jndyi tsꞌon Jon na xiaꞌntyi Ja quinanꞌvengiohoꞌ?”
Nndaꞌ vaa na itsiquindyi jñꞌoonꞌñeen. Majoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon tꞌman vaa na itejndei jon jaa chaꞌ nndëë ntji jaa ntyja ꞌnaan ꞌnan na ntꞌue jndyi nnꞌön na tyia nanꞌxuanhanꞌ. Ee mantyi vaa ncüiichen jñꞌoon na jndui na sinin Salomón na itsohanꞌ: “Joo nnꞌan na conanꞌntsahin, icoꞌ Tyoꞌtsꞌon ndëë nanꞌñeen, majoꞌ nque nnꞌan na conanꞌndyiaꞌhin na tonnon jon, itejndei jonhan.” Mangꞌe na nndaꞌ itsiquindyihanꞌ, joꞌ quitjueꞌcjehoꞌ nnon jon. Juu xjen na itsichon yutyia na quinanꞌtjahoꞌ, quitaꞌhoꞌ nnon juu. Ee xe na aa ntꞌahoꞌ na nndaꞌ, yajoꞌ nnannon juu ꞌoꞌ. Quinanꞌndyooꞌhoꞌ na mꞌaan Tyoꞌtsꞌon, yajoꞌ mantyi nquii jon ntsindyooꞌhin yohoꞌ. ꞌOꞌ na nanꞌxuanhoꞌ jnan, quitjihoꞌ ntyja ꞌnaanhanꞌ chaꞌ nduihoꞌ na ntjuꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na cotsamꞌanhoꞌ. ꞌOꞌ na ve vaa na mꞌaanꞌ nꞌonhoꞌ na conanꞌjonhoꞌ yo Tyoꞌtsꞌon, quintcüeꞌ nꞌonhoꞌ chaꞌ nndëë nanꞌxuanhoꞌ na jiꞌuahoꞌ na tonnon jon. Ngꞌe na ngiohoꞌ na conanꞌtjahoꞌ nnon Tyoꞌtsꞌon, joꞌ ncyahoꞌ na quitsichjooꞌ jndyihanꞌ nꞌonhoꞌ, quityueehoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. ꞌNan na incyaahanꞌ na neinhoꞌ ndoꞌ na concohoꞌ natyia na conanjonhoꞌ, quitsityia jndyihanꞌ ngiohoꞌ ata na ntycyaa ndaa ndëëhoꞌ. 10 Quitjueꞌcjehoꞌ nnon Cristo, nquii jon na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa. Quindue jndyoyuhoꞌ nnon jon ꞌnan na conanꞌtjahoꞌ, yajoꞌ ntsiquinjon jonhoꞌ.
ꞌUꞌ tyiꞌncüjiꞌ cüenta na aa itsitja tsꞌan na vantyja tsꞌon
11 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, tananꞌneinhoꞌ jñꞌoon tyia nacjo ntyjehoꞌ. Ee na itsinin tsꞌan jñꞌoon tyia nacjo ntyje juu na mantyi vantyja nꞌonhan Cristo, ndoꞌ na icüjiꞌ juu cüenta na conanꞌtja nanꞌñeen, icüjiꞌ tsanꞌñeen jñꞌoon tyia nacjooꞌ jñꞌoon na iquen Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxenhanꞌ. Ndoꞌ itsꞌaa nquii juu na conduihin jüe na icüjiꞌ juu cüenta nin jñꞌoon na coꞌxenhanꞌ, chito conduihin tsꞌan na itsiquindë juu jñꞌoonꞌñeen. 12 Xiaꞌntyi nquii Tyoꞌtsꞌon tquen jon jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ, ndoꞌ na manquiintyi jon ntcoꞌxen jon jaa ntyja ꞌnaanꞌ na conanꞌtja jaa na tonnon jon. Juu jon tsixuan jon na ntsinꞌman jon ñuan njanhan oo na aa ncjuꞌ jon jaa vꞌio. Ngꞌe na nndaꞌ, tyiꞌnanꞌxuanhoꞌ na ngitoxenhoꞌ ntyjehoꞌ na aa conanꞌtjahin tonnon nquii jon.
Joo ꞌnan na conanꞌjntꞌa na nntꞌa, min tyiꞌjndaꞌ na aa nnduihanꞌ
13 Vaa jñꞌoon na ninꞌquitsjö ndëë ꞌoꞌ na conduehoꞌ na xeevahin oo ꞌio cha ncꞌohoꞌ ncüiichen tsjoon, na ntjohoꞌ joꞌ ncüii chu na nntꞌahoꞌ jnda sꞌon. 14 Ndoꞌ min tyiꞌquindiohoꞌ nin ꞌnan na ngenonhoꞌ ꞌio cha. Ee itsijonhanꞌ ntyja na cotsamꞌan chaꞌvijon chincyutsꞌo na chjoviꞌ xjen covityincyooꞌhanꞌ, ndë joꞌ cotsu ntcüeꞌhanꞌ. 15 Yantyichen na quinduehoꞌ: “Xe na aa ntꞌue tsꞌon Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ xe na aa nninncyaa jon na cotsamꞌanntyë, ntꞌa ꞌnan na mꞌaanꞌ nnꞌön.” 16 Majoꞌ ya na conanꞌjndaꞌhoꞌ na nin ncüii nnon ꞌnan na nntꞌahoꞌ na min tyiꞌcotan jndyeehoꞌ nnon Tyoꞌtsꞌon na aa ntꞌue tsꞌon jon na nnduihanꞌ, ndoꞌ na nndaꞌ xjen nnꞌanhoꞌ, conanꞌntsa nquehoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na nntꞌahoꞌ. Ndoꞌ juu nanꞌñeen tyia tsixuanhanꞌ. 17 Ndoꞌ juu jñꞌoonꞌñeen, itsiquindyihanꞌ na juu tsꞌan na ntyjii juu nin ꞌnan na chuhanꞌ na quitsꞌaa juu, min tyiꞌquitsꞌaa juuhanꞌ, majndaꞌ na vaa jnaanꞌ juu.