5
Nantya na vatꞌio contꞌa, quitquenhan cüenta
ꞌOꞌ nantya, quitquen yahoꞌ cüenta jñꞌoon na mantsjö ndëëhoꞌ. Quitsichjooꞌhanꞌ nꞌonhoꞌ ndoꞌ jndei quityueehoꞌ ngꞌe jndë mangüentyja xjen na ngenonhoꞌ naviꞌ. Ee ꞌnan na conanꞌtjonhoꞌ na itsityahanꞌhoꞌ, jndë vandiꞌndaaꞌhanꞌ. Ndoꞌ mantyi joo ndiaa ya ꞌnaanhoꞌ, cocüaꞌ quintyꞌuahanꞌ. Ndoꞌ mantyi joo sꞌon ꞌnaanhoꞌ, sꞌon ijan yo sꞌon xuee, coꞌon tscüahanꞌ, ndoꞌ juu tscüaꞌñeen icüjiꞌ jndyoyuhanꞌ na conanꞌtycüiiꞌ ꞌoꞌ sꞌonꞌñeen ndëë nnꞌan. Mangüentyja xjen na viꞌ jndyi ntquenonhoꞌ, ndoꞌ juu naviꞌñeen ntsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon chon na ntscohanꞌ ninvaa siꞌtsꞌo ꞌnaanhoꞌ. Majoꞌ ngueemin na matsꞌia conanꞌjndyentyichenhoꞌ sꞌon ndoꞌ naneinhin jndë tindyo na ntcoꞌxen Tyoꞌtsꞌon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ na conanꞌtjahan. Majoꞌ matsjö ndëëhoꞌ, cꞌoonꞌ nꞌonhoꞌ nchu vaa tontꞌahoꞌ yo moso ꞌnaanhoꞌ na totyjehan ꞌnaanhoꞌ na tueꞌ. Tonanꞌviꞌnnꞌanhoꞌ nanꞌñeen na tyiꞌquindë xoquituꞌ na totyionhoꞌhin. Ndoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na tsoñꞌen najndei na conduihin, jndë indyii jon na conanꞌxuaa nanꞌñeen ndëëhoꞌ na nndaꞌ contꞌahoꞌ. ꞌOꞌ taquintyja na ya mꞌanhoꞌ tsonnanguevahin. Coninncyatohoꞌ yo minninchen nnon ꞌnan na caveeꞌ ngiohoꞌ. Chaꞌxjen conanꞌquiꞌmën quiooꞌ na ndëcya nnanꞌcuëëꞌ juu oꞌ, manndaꞌ ro itsijonhanꞌ ꞌoꞌ na coninncyañꞌenhoꞌ yo tsoñꞌen nnon ꞌnan na ntꞌue nꞌonhoꞌ, ndoꞌ min tyiꞌquitquenhoꞌ cüenta na mavaaviꞌ xjen na ntꞌuiiviꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ. Majoꞌ ꞌoꞌ contꞌahoꞌ na nque nanmꞌannꞌian quityiꞌhan joo nnꞌan cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon vancjo chaꞌ quitꞌuiiviꞌhanꞌhin, ata contꞌahoꞌ na quinanꞌcüje nanꞌñeen joohan, ndoꞌ min tanchu ya na nndëë ngitaꞌhin na tyiꞌntꞌahoꞌ natëꞌhin.
Cꞌonhoꞌ na tꞌman nꞌonhoꞌ quityquiiꞌ na inchjehanꞌ ꞌoꞌ
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, cüendooꞌhoꞌ na mancüjeeꞌ nndaꞌ jon, tyiꞌndyioonꞌ nꞌonhoꞌ na coquenonhoꞌ nanꞌminꞌ. Quitquenhoꞌ cüenta ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌan na inonꞌ ntjon. Juu tsanꞌñeen iminndooꞌ jon ndaatsuaꞌ na ngioo jndyee yo ndaatsuaꞌ na matsꞌia chaꞌ ngueꞌ ntjon ꞌnaanꞌ jon na ntyjee jonhanꞌ na nninjntꞌuehinhanꞌ. Ngꞌe na tajndye xjen vitja na ncüjeeꞌ ntcüeꞌ ta Jesús, joꞌ yo na tꞌman nꞌonhoꞌ cüendooꞌtyenhoꞌhin, chaꞌxjen juu tsanꞌñeen na iminndooꞌ jon na ngueꞌ ntjon ꞌnaanꞌ jon.
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Jesús, tyiꞌntyiooꞌ jnan ntyjehoꞌ yo ꞌnan na coquenonhoꞌ, ee xe na aa contꞌahoꞌ na nndaꞌ, ncüjiꞌ Tyoꞌtsꞌon cüenta na nquehoꞌ vaa jnanhoꞌ. Ndoꞌ mantyi cañjoonꞌ nꞌonhoꞌ na nquii jon na conduihin na ntcoꞌxen jon nnꞌan ntyja na conanꞌtjahan, mavaaviꞌ xjen na nndyo ntcüeꞌ jon. 10 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ, joo nnꞌan na toninncya jñꞌoon na siꞌman Tyoꞌtsꞌon ndëëhin ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na nguaa, tomꞌanhan na tꞌman nꞌonhan quityquiiꞌ joo naviꞌ na toquenonhan. Mantyi nquehoꞌ ncyahoꞌ na joo jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na toquenon nanꞌñeen, nnanꞌmanhanꞌ ndëëhoꞌ na mantyi cꞌonhoꞌ na tꞌman nꞌonhoꞌ quiiꞌ ꞌnan na coquenonhoꞌ. 11 ꞌOꞌ mangiohoꞌ na nque nnꞌan na contjotyenhan ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon min na coquenonhin naviꞌ, joo nanꞌñeen conduihin nnꞌan na mꞌanhan na neinhan. Jndë jndyehoꞌ jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ juu Job, na tontjotyenhin ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon min na jndye nnon naviꞌ na toquenon jon. Ndoꞌ mantyi cotquenhoꞌ cüenta na joo ꞌnan ya na totsꞌaa Tyoꞌtsꞌon yohin vi na jndë tenon naviꞌñeen. Ee nquii jon, ya ñuan tsixuan jon ntyja ꞌnaan nnꞌan ndoꞌ ntyꞌia rohan ntyjii jon.
12 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, ndö jñꞌoon na tꞌmanntyichen na matsjö ndëëhoꞌ. Ya na ncüiihoꞌ ninꞌquitsiꞌman nquiiꞌ juu na mayuuꞌ cüii jñꞌoon na itso juu, tyiꞌngitso juu na ntyjii Tyoꞌtsꞌon. Min tyiꞌngitso juu na nquii jon na mꞌaan quiñoonꞌndue ndyiaaꞌ jon na nndaꞌ vaa chaꞌxjen na tso juu. Min tyiꞌngitso juu na nquii jon na tquen tsonnangue ntyjii jon ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na itso juu. Xjen na itso juu na mayuuꞌ ncüii jñꞌoon, cüiyuuꞌhanꞌ. Ndoꞌ xe na aa itso juu na tyiꞌyuuꞌ ncüii jñꞌoon, cüityincyooꞌ na tyiꞌyuuꞌhanꞌ. Ya na conanꞌneinhoꞌ chaꞌna tsjö ndöꞌ, tana itsijndaꞌhanꞌ na quitꞌuii Tyoꞌtsꞌonhoꞌ.
Jndye nnon itsꞌaa Tyoꞌtsꞌon xengꞌe na conanꞌnën nnon jon
13 Xe na aa ndyiiꞌ ncüii ꞌoꞌ na vaa ncüii nnon ꞌnan na nchjehanꞌhin, quitsinin juu nnon Tyoꞌtsꞌon chaꞌ quitejndei jonhin. Ndoꞌ mantyi xe na aa ndyiiꞌ ncüii ꞌoꞌ na neiinꞌ juu, quitsitꞌmaanꞌ juu Tyoꞌtsꞌon na ita juu alabanzas. 14 Ndoꞌ xe na aa mꞌaan nin ꞌoꞌ na viiꞌ juu, queenꞌ juu nnꞌan na conintquehan ndëë nnꞌan na conduihan tmaanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon na cꞌohan na mꞌaan juu. Ndoꞌ vi na jndë squehan joꞌ, quitanhan nnon Tyoꞌtsꞌon na quitsinꞌman jonhin, ndoꞌ yo xueeꞌ ta Jesús quityeehin nchenꞌhin. 15 Ndoꞌ juu jñꞌoon na cotan nanꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ juu ngꞌe na vantyja nꞌonhan jon, ntyja ꞌnaanꞌ juuhanꞌ ntsinꞌman jon tsanviiꞌñeen ndoꞌ ntsue jonhin. Ndoꞌ mantyi juu tsanꞌñeen, xe na aa vaa jnaanꞌ juu, ntsitꞌman tsꞌon jonhin. 16 Mangꞌe na nndaꞌ, joo ntyjehoꞌ na vantyja nꞌon jon, ncüii ro ncüiihoꞌ quitjiꞌ jndyoyuhoꞌ ndëëhan ntyja ꞌnaanꞌ ncüii cüii nnon ꞌnan na conanꞌtjahoꞌ. Ndoꞌ mantyi nque ntyjehoꞌ na itꞌuii tycuhin, ninnquiiꞌchen quinanꞌneinhoꞌ nnon Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanhin na quitsinꞌman jonhan. Juu tsꞌan na vantyja tsꞌon juu Cristo na jndë tquen Tyoꞌtsꞌonhin na tajnan tsixuan juu, nquii najndei na condui jon, tꞌman vaa na covityincyooꞌhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoon na ican tsanꞌñeen nnon jon. 17 Nquii Elías tonduihin tsꞌan na toninncyaa jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon. Ndyu na toxenꞌchen totsinin jon jñꞌoon ntyja nchu vaa ꞌnan na nguaa. Matsꞌanhin chaꞌxjen minꞌcya ro jaa. Nquii jon yo manchaꞌchen tsꞌon jon tcan jon na tyíꞌnguaꞌ, ndoꞌ siquindë Tyoꞌtsꞌon jñꞌoon na tcan jon ee ndye chu xoncüe tatuaꞌ. 18 Ndoꞌ vi ndëcya, tcan jon na quitsꞌaa Tyoꞌtsꞌon na cuaꞌ nndaꞌ, ndoꞌ tuaꞌ, ndoꞌ ntjon na jnon nnꞌan tueꞌhanꞌ.
19 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, xe ncüiihoꞌ na vajnaanꞌ juu jñꞌoon na mayuuꞌ ndoꞌ ntsitycyaaꞌhin ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, ndoꞌ ncüiichen ntyjehoꞌ ntejndei jonhin na ntcüeꞌ juu, 20 Cañjoonꞌ nꞌonhoꞌ na minninchen ncüii ꞌoꞌ na itsintcüeꞌ juu tyje juu nato na tyiꞌya na njon tsanꞌñeen na itsitjahin nnon Tyoꞌtsꞌon, tsinꞌman jonhin na tyiꞌquitsu ñuaanꞌ juu. Ndoꞌ xengꞌe na nndaꞌ sꞌaa tsanꞌñeen yohin, itsꞌaa jon na juu jnan na nintotsixuan juu, jndë sitꞌman tsꞌon Tyoꞌtsꞌonhin.