10
Anggelo iuot pan Kornilius ta iposa pan
Ngan tuanga Sisaria madidnga paraunga aea* ede togid Rom ieda Kornilius imamado. Ei imugamuga ngan panua paraunga ad iaoa ede toa tiuato Itali ad. Ei gisingada ele luma lolo tilolon ngan Deo ga lolod matua ngan ei. Be ikakado mamaron ila pagid panua lululunga ad ga iraring somisomi ga ila pan Deo. Be lailai ede boloma ngan ado imata tol, Deo ipasolan ei ngan danga ede mambe ianun, ta igera anggelo ton Deo inam pan ta ikeo, “Oe, Kornilius.”
Ta Kornilius imata inono ei, be imataud ta ikeo, “Maron, madongan?”
Ta anggelo ikeo ga, “Deo imata nanan lem raring ga lem mamaron ngan gid panua lululunga ad ta igera lem kadonga toa ne mambe tenainga ikado ei ga itin igelgel. Toa patautene sula panua etangada ga tila ngan tuanga Iopa ngan badanga eaba ede ieda Saimon toa tiuato ei Petrus. Ei imamado pan Saimon ede pade toa ibokoboko ngan roputnga masilau itin kukul. Ele luma imadmadid labiai.”
Io, anggelo iposa pan bedaoa ga kus ta itnan ei ga ila. Be ei ibaba ele paeaeanga rua ga tinam pan toman ngan ele eaba paraunga aea ede toa ikakado ele naurata ga ilolo matua ngan Deo. Ei iaoa inasi pagid ngan danga toa ngada ne, ga kus ta isula gid ga tila Iopa.
Deo ipasolan danga ede pan Petrus mambe ianun
Arobad ngan ado sae, gid panua toa Kornilius isula gid oa tilalala ga tipaboloma tuanga. Be Petrus idae ga ila luma ipaoeai ta idio iraring. 10 Be pitoreanei ta ikim ian danga eta, ta idio isangsanga gid panua tikakado annga maitne. Be mole mao Deo ipasolan ei ngan danga ede mambe ianun, 11 ta igera bubur ipokakai, be danga mambe malo kapei ede tikaukau imata toa pange oa ta tipakantutu ga isulug ga inam tanoeai. 12 Be gadae ngan malo toa oa, gid masilau toa aed pange imata ede ga ede timamado, ga gid paria ga mota, ga man pade. 13 Ta babanga ede ikeo pan bedane, “Petrus, dae ta rau gid ta ean.”
14  *Be Petrus ikeo ga, “Maron, gau narangrang mao tau! Ngansa mugaeai ga inam, gau naean danga eta toa aoam ikarara gai ngan mao, ga danga eta paeamao ngan matam mao pade.”
15  *Be babanga iposa parua aea pan ta ikeo, “Saoa danga Deo ikeo ga eine kemi, irangrang ngan eao keo ga eine paeamao mao.”
16 Be kadonga toa ne iuot patol, ga kus ta malo toa oa idae manmanae ga ila buburiai.
17 Be Petrus italingalinga ngan danga toa igera oa ipu madongan. Be mole mao gid panua toa Kornilius isula gid oa tibeta ngan Saimon ele luma ienono sida. Ta tiuot ngan ta timadmadid ala aea atama iaoai, 18 ta tibaba ga tibeta, “Saimon toa ieda ede pade Petrus ta imamado?”
19 Be danga toa Petrus igera oa, ei imata nanan maitne, be Itautau Tutui ikeo pan bedane, “Ega, panua tol tiloilo eao. 20 Dae ta sulug pagid ta la toman ngan gid. Be lolom ede ga ede ngan mao, ngansa gau nasula gid.”
21 Io, Petrus isulug ga ila ta ikeo ga, “Gau tota eko, gimi ailoilo gau. Be gimi anama ngan saoa?”
22 Ta tikeo, “Madidnga paraunga aea Kornilius isula gai. Ei eaba tutui ga ilolon ngan Deo, ta gid Iuda toa ngada oa tipakuru ngan ei. Be anggelo tutui ede ikeo pan ngan isula gai ga anama ngan badanga go ga la ele lumaeai, ta irangrang ngan ilongo saoa posanga eao keo pan ngan.” 23 Tota Petrus ibada gid ga tidudunga lumaeai ta timan aea kaluae.
Petrus ila Kornilius ele lumaeai
Ado sae Petrus gisingada panua toa tol oa tikakagid ngan lalalanga, be Petrus iuaeoae edengada Iopa ad tila toman ngan ei. 24 Idio ta ado sae tiuot Sisaria, be Kornilius isangasanga gid. Ei ibaba isobosobo ga iuaeoae motean ga tinam tiluplup. 25 Idio ta Petrus idudunga ta Kornilius igera ei, be ikor iae boloma Petrus iaepuiai ta iraring ga ila pan. 26  *Be Petrus idada ei ga idae ta ikeo, “Dae madid. Gau eababa pade mambe eao.”
27 Idio ta tiposaposa, be Petrus idudunga ta igera panua busa tiluplup ga timamado. 28 Ta ikeo pagid, “Gimi aoatai, gai Iuda lemai apu ikeo ga itutui ngan gai anam aluplup toman ngan gimi alu padengada mao, ga anam boloma pagimi mao pade. Be Deo ipasolan gau mambe gau narangrang ngan nakeo ga eaba eta paeamao ngan imata mao, ga irangrang ngan naeadi mambe ei iaoa ikarara gai ngan asokon gid mao pade. 29 Tota oadla gid panua tinam ngan badanga gau, be lolog ede ga ede ngan nanam toman ngan gid mao. Toa bedaoa ta nabeta gimi, ababa gau ga nanama ngan saoa?”
30 Ta Kornilius ikeo ga, “Ado tol ila na, nararing leg lumaeai mambe lailai patautene ngan ado imata tol. Be mole mao eaba ede imadid matageai, be ele danga sisid mil ga mil tau. 31 Ta ikeo, ‘Kornilius, Deo ilongo lem raring ga imata nanan lem mamaron ngan gid panua lululunga ad. 32 Tota sula panua ga tila Iopa ngan badanga Saimon toa ieda ede pade Petrus ga inam. Ei imamado lumaeai pan Saimon ede pade toa iboko ngan roputnga masilau tinid kukul toa labiai oa.’ 33 Tota nasula leg panua manmanae ga tila ngan badanga eao, ta eine kemi ngan eao nama. Ta labone, gai toa ngada ne amamado Deo imatai ngan longonga posanga toa ngada na Maron ibada pago ngan keonga pagai.”
Petrus ipaola posanga Kornilius ele lumaeai
34  *Idio ta Petrus ipaola posanga ta ikeo ga, “Labone naoatai tautaunga mambe Deo ikado kadonga bagbage kelede ngan alu eta mao. 35 Be ei itin igelgel ngan panua ngan alu toa ngada ne toa tilolon ngan ei ga tikado kadonga tutui. 36 Gimi aoatai ngan posanga toa Deo iabalan ga ila pagid panua Israel ad. Eine ato kemi ngan Iesus Kristus, ei Maron ngan danga toa ngada ne, be Deo ele kadonga lolo tarui aea inam pagita ngan eaba tota nena. 37  *Be gimi aoatai ngan gid kadonga toa iuot Iudea pade. Matamata gid kadonga toa oa iuot ngan tibur Galili, muriai ngan Ioanes ipaola posanga pagid panua ngan badanga paliliunga. 38  *Gimi aoatai mambe Deo isio Iesus Nasaret aea ta idol Itautau Tutui ga iura kapei pan. Ta ilalala alele be ikakado naurata kemikemi ga ikakado kemi gid panua sapadua eaba paeamao ipaeabu ngan gid, ngansa Deo imamado toman ngan ei.
39 “Be gai agera danga toa ngada ne ei ikado ngan tuanga Ierusalem ga tibur togid Iuda, ta apamatua aea posanga. Be gid tipakantutu ei ngan abei tabala ga imate. 40 Be ngan ado tol aea, Deo ipei ei mulian ngan ele matenga, ta ilongean gai edengada ta agera ei. 41  *Panua toa ngada oa tigera ei mao, be Deo isio gai edengada motean ta apamatua aea posanga. Gai aeanean ga aunun toman ngan ei muriai ngan ele daenga mulian. 42  *Ta ei iposa matua pagai ta apamatua aea posanga ga apaola ga ila pagid panua bedane: Ei eaba toa Deo isio ngan patutuinga posanga ngan gid panua toa ngada ne matad bibita ga gid matemate pade. 43  *Gid panua toa ngada oa tibabada Deo iaoa tipamatua aea posanga pade, ta tikeo ga sapadua lolod matua ngan ei, Deo ga isamum led kadonga sasat ngan ei ieda.”
Gid panua alu padengada ad tibada Itautau Tutui
44  *Petrus iposaposa maitne, be Itautau Tutui isulug ga idae pagid panua toa ngada oa tilongolongo posanga toa oa. 45 Be gid panua Iuda ad toa lolod matua ngan Iesus ga tinam toman ngan Petrus, tikakrik ngansa tigera mambe Deo itok Itautau Tutui ga idae ngan gid panua alu padengada ad. 46  *Be tilongo mambe maed iposaposa ngan gid posanga imata ede ga ede ga tisoasoa Deo ieda.
Tota Petrus ikeo, 47 “Sai ga irangrang ngan ipakala gid panua toa ne ngan badanga paliliunga ngan eau? Ngansa gid tibada Itautau Tutui lalaede mambe gita pade.” 48  *Tota ikeo ngan gid panua toa oa manta tibada paliliunga ngan Iesus Kristus ieda. Idio ta tibeta ei ngan idio imamado toman ngan gid ngan ado edengada.
* 10:1 Ngan posanga Grik ngan lain toaine, posanga idil toa ne madidnga paraunga aea ipu bedane: madidnga toa imugamuga ngan panua paraunga ad buno. * 10:14 Wkp 11.1-47, Ese 4.14 * 10:15 Mk 7.15,19 * 10:26 PA 14.13-15, PM 19.10 * 10:34 Lo 10.17, Ro 2.11 * 10:37 Mt 4.12-17 * 10:38 Mt 3.16, Lu 4.17-21 10:38 Posanga idil toa ne isio inasi posanga idil ede ngan Grik ipu ga bedane: Deo itok bude ga idae ilaborai ngan sionga ei. Be posanga idil toa ne ipu ede pade eine edaeda toa ne Kristus. * 10:41 Lu 24.42-43, PA 1.8 * 10:42 PA 17.31, 1Pe 4.5 * 10:43 Ais 53.5-6, Jer 31.34, PA 2.38 * 10:44 PA 11.15, 15.8 10:45 Ngan posanga Grik, idil toa ne gid panua Iuda ad eine ga bedane: gid panua toa tipalu gid. * 10:46 PA 2.4, 19.6 * 10:48 PA 19.5