11
Petrus ipalongo iuaeoae Ierusalem ngan gid danga iuot
Idio ta gid panua ato ad ga oaeoaed ngan tibur toa ngada oa Iudea tilongo mambe gid alu padengada tibada Deo ele posanga. Ta ngan ado toaiua, Petrus ilalala ga ila Ierusalem, be gid panua toa tiparpar ngan palunga tiselele ei *ta tikeo, “Eao kamado dudunga ngan luma togid panua tibada palunga mao ga ean toman ngan gid?”
Tota Petrus iaoa inasi tutui pagid ngan danga toa ngada oa iuot ta ikeo, *“Gau namamado ngan tuanga Iopa ga nararing. Be Deo ipasolan gau ngan danga ede mambe anunug, ta nagera danga mambe malo kapei ede tikaukau imata toa pange oa, ta tipakantutu ga isulug buburiai ga inam tutui pagau. Be gadae ngan malo toa oa nagera gid masilau aed pange imata ede ga ede, mud ga saksak, ga gid paria ga mota ga man pade. Be nalongo babanga ede ikeo pagau bedane, ‘Petrus, dae ta rau gid ta ean.’
“Be gau nakeo ga, ‘Maron, gau narangrang mao tau. Ngansa mugaeai ga inam, naean danga eta toa aoam ikarara gai ngan mao ga danga eta paeamao ngan matam mao pade.’
“Be babanga isulug buburiai ga inam parua aea ta ikeo ga, ‘Saoa danga Deo ikeo ga eine kemi, irangrang ngan eao keo ga eine paeamao mao.’ 10 Be kadonga toa ne iuot patol, ga kus ta malo toman ngan aea danga toa ngada oa idae ga iluai mulian buburiai.
11 “Be mole mao, panua tol tinam tiuot pagau. Tisula gid Sisaria ga tinam, ta timadid gaot ngan luma toa namamado ngan oa. 12 Be Itautau Tutui ikeo pagau ta nala toman ngan gid, be ikeo ga irangrang ngan lolog ede ga ede mao. Tota nala, be oaeoaeg toa lima ga ede ne tila toman ngan gau, ta gaingada ala adudunga eaba toa oa ele lumaeai. 13 Ta ei ipalongo lemai mambe ei igera anggelo ede imadmadid boloma pan toa ele lumaeai oa, ta ikeo pan bedane, ‘Sula panua etangada ga tila Iopa ngan badanga Saimon toa tiuato ei Petrus. 14  *Ei ga ipalongo gimi ngan edap toa Deo ga ibada gimingada lem luma lolo mulian ngan.’
15  *“Tota nala naposa pagid, be mole mao Itautau Tutui isulug ga idae ngan gid lalaede mambe matamata idae ngan gita. 16  *Ta gau matag nanan Maron ele posanga bedane, ‘Ioanes ipaliliu ngan eau, be gimi ga abada paliliunga ngan Itautau Tutui.’ 17 Deo ibada tenainga toa ne ga ila pagid lalaede mambe ibada pagita ngan ado toaiua loloda matua ngan Maron Iesus Kristus mugaeai. Tota gau sai ga narangrang ngan napaidi Deo ngan saoa danga iuangga ikado?”
18  *Io, tilongo posanga toa oa ga kus ta tiselele pade mao, be tisoa Deo ieda ta tikeo ga, “Tota Deo ilongean gid alu padengada ga tipul lolod ta tibada madonga kemi pade!”
Gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Antiok
19  *Ngan ado toa tipamate Stepan ga tipaieiei gid panua lolo matua ad, gid busa tiaoa alele. Ta edengada ngan gid tila Ponisia ga Saiprus ga Antiok, be tipapaola ato kemi ga ila pagid Iuda kekelegid. 20 Be panua edengada Saiprus ad ga Sairini ad tila Antiok ta tiposaposa pagid alu padengada pade, ta tipaola ato kemi ngan Maron Iesus. 21 Be Maron iura ienono ngan gid, ta panua busa tau lolod matua ta tipul lolod ga tinam pan Maron.
22  *Be gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Ierusalem tilongo ad posanga toa bedaoa ta tisula Barnabas ga ila Antiok. 23 Ta ei inam ta igera Deo ele kadonga lolo marum aea ienono ngan gid, ta itin igelgel ga ipamatua gid toa ngada oa lolod, ta ikeo ga gid manta matad tutui pan Maron. 24 Barnabas toa ei eaba kemi, ga ilolo matua tau, ga iuon ngan Itautau Tutui. Ta panua busa tau tinam tidudunga ngan iaoa kelede ton Maron.
25  *Idio ta Barnabas itnan gid ta ila Tarsus ngan ilonga Saulus. 26 Iuot ngan ei ga kus ta ibada ei ga ila Antiok. Ta gisirua tidio toa eoa ngan rai dodol ede, be tiluplup toman ngan gid iaoa kelede ton Kristus ga tipapaoatai ipom kapei. Ta ngan ado toaiua ngan tuanga Antiok, eiua matamata ngan tiuato gid aluagau ngan edaeda ne Kristien.
27 Be ngan ado toaiua, gid panua edengada toa tibabada Deo iaoa titnan Ierusalem ga tila Antiok. 28  *Ede ngan gid ieda Agabus. Ei idae imadid, ta ngan Itautau Tutui iura, iposa motean ngan sapanga kapei ga iuasasa ngan tibur toa ngada oa tanoeai. Ta muriai, sapanga toa ne iuot ngan ado toaiua Klodius iman maron kapei Rom aea. 29 Tota gid aluagau kelede kelede matad inasi led pat ga danga sisid, ta tirau posanga ngan eabalannga luanga ga ila pagid oaeoaed ngan tibur Iudea. 30  *Tota tidol luanga toa oa ga idae Barnabas ga Saulus bagedeai, ta tisula gisirua ta tibada ga ila pagid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus toa eoa.
* 11:3 PA 10.28, Gal 2.12 * 11:5 PA 10.9-48 * 11:14 PA 16.31 * 11:15 PA 2.4 * 11:16 PA 1.5 * 11:18 PA 13.48, 14.27 * 11:19 PA 8.1-4 * 11:22 PA 4.36 * 11:25 PA 9.30 * 11:28 PA 21.10 * 11:30 PA 12.25