2
Itautau Tutui isulug ga inam
*Idio ta eaneannga kapei Pentekos* aea iuot, ta gid aluagau toa ngada oa tila tiluplup ngan tibur kelede. Mole mao, tilongo danga mambe rai kapei tau iaoa ingongo buburiai ga inam, ta ele tandanga iuon ngan luma toa timamado ngan oa. *Be tigera danga mambe dinga imaemae ibilin ga idae ngan gid kelede kelede. *Ta gid toa ngada oa, Itautau Tutui iuon lolodeai, ta maed ikakado posanga ngan gid tuanga padengada led posanga mambe Itautau Tutui iparangrang gid ngan.
Be ngan ado toaiua, gid panua edengada Iuda ad toa tilolon ngan Deo timamado ngan tibur togid alu toa ngada ne tanoeai, be tila Ierusalem ngan eaneannga ta timan kaluae. Be tilongo tandanga toa oa, ta gid busa tinam tiluplup, be titalingalinga, ngansa tilongo posanga iuotot ngan gid kelede kelede led posanga. Tikakrik ga timatala ta tikeo, “Ega, panua toa tiposaposa ne, gid toa ngada ne Galili ad na? Tota ikamado ga talongo tiposaposa ngan gita kelede kelede leda posanga toa tnatnada tipopo gita ngan? Gita Iuda ada, be tamamado alele ngan tibur ga gid ne: Partia, ga Midia, ga Elam, ga Mesopotemia, ga Iudea, ga Kapadosia, ga Pontus, ga Esia, 10 ga Prigia, ga Pampilia, ga Isip, ga tibur togid Libia boloma ngan tuanga Sairini, ga gid kaluae Rom ad. 11 Gita edengada tibutibuda Iuda ad, be padengada tipul gid ga tinasi raring togita Iuda. Edengada inu Krit ad, ga tibur Arebia ad, be gita toa ngada ne talongo gid panua Galili ad ne tiposaposa ngan Deo ele naurata kapeipei ngan gita kelede kelede leda posanga!” 12 Tota gid toa ngada oa tikakrik ga titalingalinga, ta tibetabeta pol ngan gid ta tikeo, “Oae! Kadonga toa ne madongan?”
13 Be padengada tigalinge ngan gid ta tikeo ga, “Eine tilasu unnga oain tau!”
Petrus ipaola posanga ga ila pagid ipom
14 Idio ta Petrus idae imadid toman ngan gid aluagau sangaul igegea ede, ta iposa kapei ta ikeo, “Gimi panua Iuda ami, ga gimi toa ngada ne amamado Ierusalem, gau ga napatarui posanga toa ne ga ila pagimi. Alongo kemi leg posanga. 15 Ngansa gid panua toa ne timangamanga ngan oain aea unnga mambe gimi akeo ngan ne mao, ngansa patautene gaisala ngan ado imata lima ga pange. Ado imata toa ne ununnga aea mao. 16 Be kadonga toa ne iparangrang posanga ton Ioel toa ibada Deo iaoa mugaeai ga bedane,
 
17  *“ ‘Deo ikeo ga bedane, “Boloma ngan ado muriai ga muriai tau,
gau ga natok Tautaudig Tutui ga idae ngan gid panua toa ngada ne.
Ta lemi gergeu arangaranga ga taine ga tibabada aoag,
be lemi kakau iririau ga tigera gid danga napasolan pagid,
be lemi kapeipei ga anununud.
18 Ga pade, gau ga natok Tautaudig Tutui
ga idae ngan leg paeaeanga arangaranga ga taine ngan ado toaiua.
Ta gid ga tibada aoag.
19 Be gau ga napasolan gid danga iuot mariambai ta ipamatala gid panua.
Be tanoeai, eine ga nakado sing ga dinga ga basu kapei iuot,
ta iman kilala ngan ado kapei toa oa.
20 Be ado ga ipul ei ga iuot dodom,
ga taiko ga ila iuot mambe sing.
Gid danga toa ne ga iuot ga imuga.
Ga kus ta Maron ele ado kapei ga iuot, ta ele taranga ga iuot masaeai.
21 Ta ngan ado toaiua, oangga sai ibaba Maron ieda,
eine ga ibada mulian ei.” ’
 
22 “Gimi panua Israel ami, alongo leg posanga ga bedane: Iesus Nasaret aea, ei eaba toa Deo ipasolan pagimi toman ngan gid kilala ipamatala gimi ga gid uisinga toa Deo ikado eaba toa ne ibageai rabu ngan gimi. Be gimi aoatai kemi ngan danga toa ngada ne. 23 Be gimi adol eaba toa ne ga idae pagid panua bagedeai toa tiuatai ngan Deo ele apu mao. Ta gid tilua gimi ta apatoto ei ngan abei tabala ga imate. Be kadonga toa ne inasi posanga toa Deo irau motean oa. 24 Be Deo ipei ei mulian ngan ele matenga. Itnan ei ga idio ngan ieieinga kapei matenga aea oa mao, ngansa matenga irangrang ngan ikisi ei mao. 25  *Ngansa mugaeai Devit ibode posanga ngan ei ga bedane,
 
“ ‘Gau nagera Maron imamado matageai somisomi.
Ei idio boloma ngan bageg oatai,
ta irangrang ngan danga eta ikado ga lolog ede ga ede mao.
26 Tota gau tinig igelgel ta nakakado posanga tingelgel aea.
Be naoatai kemi mambe Deo ga ikado tinig ga iuot pau, ta nabada madonga kemi somisomi, ta nadio nasangasanga.
27 Ngansa eao ga tnan gau ga nadio ngan tibur togid matemate mao.
Be lem eaba tutui, eao ga longean ipat ga idio ibuda mao pade.
28 Eao pasolan gau ngan edap mata bibita aea,
ta gau ga tinig igelgel kapei matameai.’
 
29  *“Oaeoaeg, gau naposa masaeai pagimi ngan tibuda Devit. Ei imate ta titaian ei, be aea denga ienono pagita ga irangrang ngan labone. Posanga toa ikado ne, iposa ngan ei mulian mao. 30  *Be ei ibada Deo iaoa pade, ta iuatai mambe Deo iposa tautaunga gadae, ngan ei itub ede ga ibada naurata maron aea mambe ei. 31  *Ei iuatai motean ngan danga toa ne, ta iposa ngan Kristus ele daenga mulian. Ta ikeo ga Deo ga itnan ei ga idio ngan tibur togid matemate mao, ga irangrang ngan ipat ibuda mao pade. 32 Be eaba toa iposaposa ngan ne, eine Iesus. Deo ipei ei mulian ngan ele matenga, ta gai toa ngada ne agera bedane ta apamatua aea posanga. 33  *Tota Deo Tamada isoa ei ga idae ngan ibage oatai, ta ibada Itautau Tutui pan mambe iposa tautaunga ngan. Ta labone itok Itautau Tutui ga idae ngan gid panua toa ne, mambe patautene gimi ageragera ga alongolongo. 34  *Ngansa Devit idae ga ila buburiai mambe Iesus mao. Be ikeo,
 
“ ‘Maron Deo ikeo pan ag Maron bedane:
“Eao dio mamado ngan bageg oatai
35 ga irangrang ngan nadol am miri itamatama
ga tidio aem ibuloloeai.” ’
 
36  *“Tota nakim gimi panua Israel ami toa ngada ne aoatai kemi bedane: Iesus toa apatoto ei ngan abei tabala ne, Deo idol ei ga iuot Maron ga Kristus pade.”
Panua busa tipul lolod ga tibada paliliunga
37 Gid ipom tilongo posanga toa ne, be igal lolod ta tikeo pan Petrus ga gid panua ato ad padengada bedane, “Oaeoaemai, gai ga akado mado?”
38 Ta Petrus ikeo pagid, “Gimi kelede kelede apul lolomi ga abada paliliunga ngan Iesus Kristus ieda, ta Deo isamum lemi kadonga sasat. Tota gimi ga abada Itautau Tutui mambe tenainga ila pagimi. 39  *Ngansa Deo ele posanga tautaunga toa ne eine ngan gimingada lemi gergeu, ga gid panua aluai ad, ga panua sapadua ada Maron Deo ibaba gid.”
40 Be ngan posanga busa pade Petrus ipabib led ga ikado posanga matua bedane, “Manta abeta Deo ta ibada gimi mulian, ngan kado ta amukuru toman ngan gid panua papaeamao labone ad!” 41  *Gid ipom toa lolod matua ngan posanga toa ne, dabad iuot mambe bunoringring tol. Tibada paliliunga ta titlan gid panua lolo matua ad ngan ado toaiua.
Gid panua lolod kelede ta timamado
42  *Gid panua toa oa timarum tau ngan kadonga ga gid ne: longonga gid panua ato ad led paoatainga, ga kadonga lolo kelede aea, ga matad nanan Iesus imedameda ngan teinga bret, ga led kadonga raring. 43 Gid kelede kelede timataud, ngansa tigera gid panua ato ad tikakado uisinga iman kilala ta ipamatala gid. 44  *Be gid panua lolo matua ad toa ngada oa tinam tiluplup somisomi, be gid kelede kelede led danga sisid iman gid toa ngada oa led. 45 Gid tilongean ad tano ga danga sisid ta panua tiuol, ta tipotapota ga ila pagid sapadua tipapauis. 46 Ado ga ado, lolod kelede ta tila tiluplup Deo ele lumaeai, ta titei bret ngan luma ga luma ngan matad nanan Iesus imedameda. Be tianean ad annga toman ngan led kadonga mamaron, ga tinid igelgel. 47  *Tisoasoa Deo ieda, be panua padengada toa lolod matua ngan Iesus mao, lolod marum ngan gid. Be Maron ibada mulian panua papau, ta igalbatan dabad ga idae ado ga ado.
* 2:1 Wkp 23.15-21, Lo 16.9-11 * 2:1 Gid Iuda tikado eaneannga Pentekos aea ngan matad nanan Deo ikado kemi gid, ta titenai led annga imatua papau edengada ga ila pan. Gera posanga ngan IM 34.22. * 2:3 Mt 3.11 * 2:4 Mk 16.17, PA 4.31, 10.44-46, 19.6 * 2:17 Jol 2.28-32 * 2:25 Sng 16.8-11 * 2:29 1Kin 2.10 * 2:30 2Sml 7.12, Sng 89.3-4, 132.11 * 2:31 Sng 16.10 * 2:33 PA 5.32, 7.55-56 * 2:34 Sng 110.1 * 2:36 PA 5.30-31 2:36 Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. * 2:39 Ais 57.19 * 2:41 PA 2.47, 4.4 * 2:42 PA 20.7 * 2:44 PA 4.32-35 * 2:47 PA 6.7, 11.21