3
Eaba iae paeamao iuot kemi
Lailai ede ngan ado imata tol, Petrus ga Ioanes tidae ga tila Deo ele lumaeai. Somisomi tirararing ngan ado imata toa oa. Be eaba ede imamado, iae paeamao toa aea popongai ga inam. Ado ga ado panua tisoa ei ga ila ta tidol ei ga idio imamado boloma ngan Deo ele luma aea atama toa ieda Imata Kemi, ta ei idio igaugau pat pagid panua toa tidudunga ngan Deo ele luma aea ala. Ei igera mambe Petrus ga Ioanes tiuangga tidudunga ngan Deo ele luma aea ala ta igau pat pagisirua. *Be Petrus ga Ioanes matad inono ei, ta Petrus ikeo, “Matam inam pagairua.” Tota imata idae pagisirua, ta iuangga ibada danga eta pagid.
*Be Petrus ikeo, “Gau leg pat silva ga gol mao, be danga toa ienono pagau ne, gau ga nabada pago. Ngan Iesus Kristus Nasaret aea ieda nakeo pago, dae ta lalala!” Tota ikisi ibage oatai ta ilua ei ga idae. Be mole mao, iaepu toman ngan iae aea tue iuot matua pade. Tota idug ga idae ta ilalala alele. Ga kus ta idudunga Deo ele lumaeai toman ngan gisirua, be ilalala ga idugdug ga isoasoa Deo ieda. Be gid ipom tigera ei ilalala ga isoasoa Deo ieda, 10 ta tiuatai mambe ei eaba toa igaugau pat boloma ngan Deo ele luma aea atama Imata Kemi. Tota tikakrik ga timatala ngan danga toa iuot ngan ei.
Petrus ipaola posanga Deo ele lumaeai
11 Eaba toa mugaeai igaugau pat, ei itin igelgel ta iluku Petrus ga Ioanes, be gid panua toa ngada oa tikakrik kapei tau ta tilado ga tinam pagid ngan tibur toa tiuato Naparpar ton Solomon. 12 Petrus igera bedaoa ta ikeo pagid, “Gimi panua Israel ami, ikamado ga akakrik ngan kadonga toa ne ga matami inono gairua? Kado gimi aoangga gairua lemai kadonga itutui tau, ta ngan ipu toaine uramai ngan kadonga eaba toa ne ga ilalala pade. Eine mao. 13  *Deo togid tibutibuda Abraam, ga Aisak, ga Iakop idol edaeda kapei ga idae ngan ele paeaeanga Iesus. Be gimi adol ei ga idae pagid Rom bagedeai. Pailat irau posanga ngan ilongean ei ga iuot, be gimi apul murimi ngan ei toa Pailat imatai oa. 14 Gimi apul murimi ngan eaba tutui toa Deo ele ul ienono ngan ei, be abeta Pailat ngan ilongean eaba ipapamate panua ta ila pagimi. 15 Gimi apamate eaba toa ne. Ei madonga kemi ipu, be Deo ipei ei mulian ngan ele matenga. Gairua agera kadonga toa ne iuot ta apamatua aea posanga toa ne. 16 Gai lolomai matua ngan Iesus ieda, ta ngan kadonga lolo matua aea toa ne, eaba toa ne iuot kemi. Gimi agera ga aoatai ngan eaba toa ne, be itin iuot kemi ngan Iesus ieda ga ngan kadonga lolo matua aea ngan ei.
17  *“Be oaeoaeg, labone naoatai mambe gimingada ami madidnga aoatai ngan saoa danga toa gimi akado oa mao. 18 Be ngan kadonga toa ne, Deo iparangrang posanga toa ikado motean pagid panua toa ngada oa tibada iaoa mugaeai. Tikeo ga eaba tiuato Kristus*, ei ga ibada ieieinga ga imate. Ta labone posanga toa ne iuot tautaunga. 19  *Tota gimi manta apul lolomi ta aluagimi ga ala pan Deo, ta ei ga isamum lemi kadonga sasat. 20 Oangga akado bedaoa, eine Maron ga imamado toman ngan gimi ga iaran gimi, ta isula eaba toa ei isio motean ngan badanga gimi mulian, eine Iesus Kristus. 21 Be ei ga idio buburiai ta isanga ado toa Deo isio ngan kadonga danga toa ngada ne ga iuot pau, mambe ele panua tututui tibada iaoa ngan mugaeai. 22  *Ngansa Moses ikeo ga bedane, ‘Muriai, ami Maron Deo ga ikado eaba ede ga ibada iaoa ga iuot mambe gau rabu ngan sobosobomi. Ta gimi manta alongo eaba toa oa ilinge ngan saoa danga ikeo pagimi ngan. 23 Ta oangga sai ilongo eaba toa oa ele posanga mao, eine Deo ga ipaeabu ngan ei, ta irangrang ngan imado toman ngan ele panua pade mao.’
24 “Be gid panua toa tibada Deo iaoa ngan ado toaiua Samuel imamado ga ilalala ga inam, gid toa ngada oa tiposa ngan kadonga toa iuotot labone. 25  *Posanga togid panua tibada Deo iaoa, ga posanga toa Deo irau toman ngan tibutibuda, eine ipalongo ngan gid danga toa Deo iposa tautaunga ngan. Ta gimi ga abada gid danga toa oa, mambe ikeo pan Abraam ngan ga bedane, ‘Ngan eao tibum ede, gau ga nakado kemi ngan gid alu toa ngada ne tanoeai.’ 26  *Ngan ado toaiua Deo isula ele paeaeanga ga inam, matamata isula ei ga ila pagimi ta ikado kemi ngan gimi, ta iuangga gimi kelede kelede atnan lemi kadonga papaeamao.”
* 3:4 PA 14.9 * 3:6 PA 4.10, 16.18 * 3:13 IM 3.6, 15, Lu 23.13-25, PA 2.23 * 3:17 Lu 23.34, 1Ti 1.13 * 3:18 Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. * 3:19 PA 2.38 * 3:22 Lo 18.15,18-19 * 3:25 OM 22.18 * 3:26 PA 13.46