23
Paulus imata inono gid panua patutuinga posanga ad ta ikeo, “Oaeoaeg, naoatai kemi mambe leg idil eta paeamao Deo imatai mao. Namamado toa bedane mugaeai ga irangrang ngan patautene.” *Paulus ikeo bedane ga kus ta madidnga kapei tenainga aea ieda Ananaias ikeo pagid panua toa timadid boloma pan Paulus ngan tipoda iaoa. *Ga kus ta Paulus ikeo, “Eao eaba pakakanga am! Eao mambe didnga ede imotmot be tisama ngan pulo ga imata kemi sapaean. Deo ga itapa go ngansa eao mamado be keo ga nasi apu ta rau ag posanga. Ta eao keo ga tipoda gau, be lem kadonga toa ne itutui ngan apu mao!”
Be gid panua toa timadid boloma tikeo bedane, “Eao kamado posa paeamao bedane pan Deo ele madidnga kapei tenainga aea?”
*Ta Paulus ikeo, “Oaeoaeg, gau naoatai mao mambe eaba toa ne ei madidnga kapei tenainga aea. Gau leg idil paeamao, ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane, ‘Irangrang ngan eao posa paeamao ngan am madidnga mao.’ ”
*Be Paulus iuatai mambe rabu ngan gid panua patutuinga posanga ad, edengada ngan gid eine Sadiusi, be padengada Parisi, tota ibaba kapei ga ila pagid bedane, “Oaeoaeg, gau Parisi ede ga tamag pade ei Parisi. Gau namadid ngan posanga ngansa gau lolog matua ngan Deo ipei mulian gid panua matemate.” Ei ikeo bedaoa ga kus ta aoa parau iuot rabu ngan gid Parisi ga Sadiusi ta timapoga. *Be gid Sadiusi somisomi tikeo ga irangrang ngan gid matemate tidae mulian mao, ga tikeo ga gid anggelo ga antu eine danga tautaunga mao pade. Be gid Parisi lolod matua ngan gid danga toa ne.
Tota arerengad kapei tau, ta madidnga apu ad edengada togid Parisi timadid ta tiposa matua bedane, “Eaba toa ne ele idil eta paeamao mao. Kado anggelo eta, mao lausio eta ibada posanga pan tautaunga.” 10 Idio ta led posanga ila oanaoana tau, ta madidnga kapei paraunga aea imataud, ngan kado ta tidada Paulus alele ga tipaeabu ngan itin. Tota ikeo ga ele panua paraunga ad tibada ei ga ila aluai ngan gid ta ila idudunga led lumaeai.
11  *Be bong ngan ado sae, Maron imadid boloma pan Paulus ta ikeo, “Eao lolom pu. Ngansa lalaede mambe eao pamatua leg posanga nene Ierusalem, eine ga eao kado bedane pade toa Rom.”
Gid Iuda tirau posanga ngan pamatenga Paulus
12 Be gaisala ngan ado sae gid Iuda edengada tirau posanga ngan pamatenga Paulus ta tiposa tautaunga gadae, ngan gid ga tian mao ga tiun mao ga irangrang ngan tirau ei ga imate. 13 Be gid panua toa tirau posanga oa, dabad iasal sangaul pange. 14 Gid tila pagid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda ta tikeo, “Gai akado posanga tautaunga gadae ta akeo ga aean eta mao ga irangrang ngan arau Paulus ga imate. 15  *Tota patautene gimingada panua patutuinga posanga ad aeabalan posanga ga ila pan madidnga kapei paraunga aea ngan ei ibada Paulus ga inam pagimi. Be gimi ga apakaka ei ta akeo ga aoangga aoatai kemi ngan ele posanga ipu etangada. Be gai ga amumul edapeai ta arau ei motean ngan inam iuot eko.”
16 Be Paulus iliu ele gergeu ede ilongo ngan posanga toa tirau oa, ta ila idudunga ngan luma togid panua paraunga ad ta ipalongo Paulus.
17 Ta Paulus ibaba madidnga ede paraunga aea ga inam pan ta ikeo, “Eaba iriau toa ne ele posanga ede pan madidnga kapei paraunga aea. Be irangrang ngan eao tal ei ga ila pan?” 18 Tota ibada ei ga ila pan madidnga kapei paraunga aea.
Ta eaba paraunga aea ikeo pan aea madidnga bedane, “Paulus toa tapalnge ei ga imamado lemai lumaeai, ibaba gau ga nala pan ta ibeta gau ngan natal eaba iriau toa ne ga inam pago, ngansa ele posanga ede pago.”
19 Io, madidnga kapei paraunga aea ikisi kakau toa oa ibage ta ibada ei ga ila digedige ta ibeta ei, “Eao oangga kado saoa posanga pagau?”
20 Ta ikeo, “Gid Iuda tirau posanga ngan betanga eao ta tikeo ga sabale eao bada Paulus ga isulug ga ila pagid panua patutuinga posanga ad. Be gid tiuangga tipakaka eao ta tikeo ga tibeta nanan ngan ei. 21 Be eao longo led posanga padam. Ngansa led panua toa dabad iasal sangaul pange timumul ngan raunga ei toa edapeai oa. Gid tiposa tautaunga gadae ngan tian mao ga tiun mao ga irangrang ngan tirau ei ga imate. Be patautene tisangasanga eao ngan kolinga led posanga.”
22 Tota madidnga kapei paraunga aea isula eaba iriau toa oa ga ila be iposa matua pan bedane, “Keo pan eaba eta ngan eao pabib leg ngan posanga toa ne mao.”
Tisula Paulus ga ila pan gavana Peliks ngan tuanga Sisaria
23 Ga kus ta madidnga kapei paraunga aea ibaba ele madidnga rua ga tinam pan ta ikeo, “Gimirua abada leda panua paraunga ad buno rua toman ngan panua sangalima sangaul rua tiladlado ngan os ga panua ido ad buno rua pade. Ta gimi akoromot lemi danga sisid ngan langa Sisaria labone bong ngan ado imata lima ga pange. 24 Ga pade, abada os etangada ngan Paulus aea badanga ga ila pan gavana Peliks. Ngan kado ta gid Iuda tipaeabu ngan ei.”
25 Ta madidnga kapei paraunga aea ibode laulau ede aea posanga bedane:
 
26 Gau Klodius Lisias nabode laulau toa ne ga ila pago eaba kapei gavana Peliks.
 
Ado kemi ila pago.
 
27  *Eaba toa ne, gid Iuda tiluku ei ta tiuangga tirau ei ga imate, be gau nanam toman ngan leg panua paraunga ad ta nabada ei mulian bagedeai, ngansa nalongo mambe ei eaba Rom aea. 28  *Ta naoangga naoatai kemi ngan saoa posanga tisol ei ngan, ta nabada ei ga ila pagid led panua patutuinga posanga ad. 29 Be nagera mambe posanga toa tisol ei ngan eine ngan led apu aea nasinga kekelen, be ipu eta irangrang ngan tapamate ei ngan mao, ga tadol ei ngan luma panasnga aea ngan mao pade. 30  *Be nalongo posanga mumulnga mambe tirau posanga ngan pamatenga ei, ta manmanae nasula ei ga ila pago. Be nakeo pagid panua toa tisol ei ngan posanga, ngan gid manta tila pago ta tipamadid ei ngan posanga eao matameai. Leg posanga tota tedane.
 
31 Ngan bong toaiua tota gid panua paraunga ad tinasi ad madidnga ele posanga ta tibada Paulus ga ila irangrang ngan tuanga Antipatris. 32 Ta ngan ado sae tilongean gid panua toa tiladlado ngan os ga tila toman ngan ei, be gid padengada tiluagid mulian led lumaeai Ierusalem. 33 Be tinam tiuot Sisaria ga kus ta tibada laulau toa oa ga ila pan gavana, ta tibada Paulus pade ga ila pan. 34 Gavana iuato laulau toa oa ga kus ta ibeta ngan Paulus ele tuanga ienono ngan tibur isaoa. Be ilongo mambe ei tibur Silisia aea 35 ta ikeo, “Oangga gid panua toa tisol go ngan posanga tinam tiuot, eine ga napatutui am posanga.” Ga kus ta ikeo ga tibada ei ga ila ngan Erot ele luma gavman aea ta timariala ngan ei.
* 23:2 Ins 18.22-23 * 23:3 Mt 23.27 * 23:5 IM 22.28 * 23:6 PA 26.5 * 23:8 Mt 22.23 * 23:11 PA 27.24, 28.16,23 * 23:15 PA 25.3 * 23:27 PA 21.30-33, 22.25-27 * 23:28 PA 22.30 * 23:30 PA 24.1-9