24
Gid madidnga togid Iuda tisol Paulus ngan posanga Peliks imatai
Ado lima ila ga kus ta madidnga kapei tenainga aea Ananaias itnan Ierusalem ta isulug ga inam Sisaria toman ngan kapeipei edengada ga eaba ede ieda Tertulus toa ele oatainga kapei ngan apu togid Rom. Gid tiuangga tipalongo gavana ngan posanga toa tisol Paulus ngan. Tibaba Paulus ga inam idudunga ga kus ta Tertulus ikeo bedane, “Eaba kapei Peliks, eao lua gai kapei tau ta amamado kemi be lolomai itarui. Ga pade, oangga saoa danga ienono kemi ngan alu togai ne mao, eao somisomi patutui ngan lem oatainga kapei. Lem kadonga imata ede ga ede ipasolan gai ngan tibur toa ngada ne mambe lem kadonga toa ne kemi. Tota eaba kapei Peliks, gai aposa kemi ila pago. Be gau tinig ngan napaidi go mole tau mao. Tota nabeta matua eao, ngan lem kadonga lolo marum aea, longo lemai posanga kauteta bua.
*“Gai agera eaba paeamao toa ne ipamasmasi gid Iuda lolod ngan tuanga toa ngada ne tanoeai, be ei madidnga ede ngan gid panua iaoa ede toa tiuato gid Nasaret ad. 6-8  *Ga pade, ei itoba ngan kadonga luma ton amai Deo ga iuot paeamao. Tota gai aluku ei.* Ta oangga eao gal nanan ei ngan posanga toa ngada ne, eao ga ot ngan posanga lalaede mambe gai asol ei ngan.”
Io, gid Iuda pade tilua Tertulus ngan ele posanga solsolnga aea ta tikeo ga eine tautaunga.
Paulus ipaola ele posanga ga ila pan Peliks
10 Idio ta gavana igagal but ga but pan Paulus, ta Paulus ikado ele posanga bedane, “Gau naoatai mambe eao madmadid ngan rai busa mambe eaba patutuinga posanga am ngan alu toa ne. Tota tinig igelgel ngan kolinga posanga toa tisolsol gau ngan ne eao matameai. 11 Oangga eao beta nanan, eao ga oatai kemi mambe ado sangaul igegea rua ila ga kus, gau nalalala ga nala Ierusalem ngan kadonga raring. 12 Be gid Iuda tigera gau aoag isokangai toman ngan eaba eta Deo ele lumaeai mao, ga tigera gau napamasmasi gid ipom lolod gadudunga ngan luma raring aea mao, ga led tuangai mao pade. 13 Ga pade, irangrang ngan tipasolan mambe posanga toa tisol gau ngan eine tautaunga mao. 14 Be posanga ede naoaoa ngan gau mulian pago eine ga bedane: Gau eaba ede ngan gid panua tinasnasi Maron ele Edap, ta nararing somisomi ga ila pan Deo togid tibutibumai tota bedane. Be gid Iuda tiuato iaoa toa ne ‘panua iaoa ede pade.’ Be gau lolog matua ngan apu aea posanga toa ngada oa ga laulau togid panua tibabada Deo iaoa. 15  *Ga pade, lolog matua ngan Deo ta nasangasanga ei ngan peinga mulian gid matemate. Eine ga ipei mulian gid panua tututui ga panua papaeamao pade. Gid Iuda pade lolod matua lalaede bedane. 16 Tota somisomi urag pakpakia ta natoba ngan nasinga kadonga tutui ta irangrang ngan naoatai kemi mambe leg idil eta paeamao Deo imatai mao, ga gid panua matadeai mao pade.
17 “Be ngan rai edengada namamado alele ngan tibur padengada. Ga kus ta naluagau mulian pagid alu togau Ierusalem, be nabada lualuanga ga ila pagid panua lululunga ad ga nabada tenainga ga ila pan Deo pade. 18  *Be ngan ado toa tigera gau Deo ele lumaeai, gau tinig aea muk eta Deo imatai mao. Be ipom eta timamado toman ngan gau mao, ga panua etangada arerengad mao pade. 19 Be gid Iuda edengada Esia ad tiluku gau. Ta oangga led posanga eta ngan solnga gau, kemi ngan tinam matameai ta tisol gau. 20 Be labone tinama mao. Tota gid panua nene toa tigera gau namadid ngan posanga ngan ado toaiua pagid panua patutuinga posanga ad, kemi ngan gid tipaola posanga ngan leg idil isaoa paeamao. 21  *Be kado leg posanga idil kelede ga oaine ikado ga lolod imasmasi. Ngan ado toaiua namadid rabu ngan gid, eine nababa bedane, ‘Gau lolog matua ngan Deo ipei mulian gid matemate. Be ngan ipu toaine ta tipamadid gau ngan posanga.’ ”
22  *Io, Peliks iuatai kemi ngan gid panua tinasnasi Maron ele Edap, tota isula gid ga tiluagid be ikeo, “Oangga madidnga kapei paraunga aea Lisias inama, eine ga napatutui lemi posanga.” 23 Ga kus ta ikeo pan eaba paraunga aea ta imariala ngan Paulus, be ikeo ga tilongean ei ga ilalala alele luma iloleai ga tilongean iuaeoae ngan kianga ei ga tilualua ei.
Peliks ipakala Paulus ngan luma panasnga aea ga irangrang ngan rai rua
24 Ado edengada ila ga kus ta Peliks inam toman ngan iadaoa ieda Drusila. Ei taine Iuda aea. Ta Peliks ikeo ga tibada Paulus ga inam pan ta ilongo ele posanga ngan kadonga lolo matua aea ngan Iesus Kristus. 25 Ta Paulus iposaposa ngan kadonga tutui, ga ngan pakalanga gita mulian ngan kadonga sasat, ga ngan Deo ipamadid gita ngan posanga muriai, be Peliks imataud ta ikeo, “Patautene ikaranga. Eao la, ta oangga ado eta kemi, eine ga nababa go pade ga nam pagau.” 26 Be Peliks iuangga isanga Paulus ngan parumrumnga ei ngan pat eta, tota ibaba ei ga inam pan pabusa ta iposaposa toman ngan ei.
27 Io, rai rua ila ga kus ta Porsius Pestus ibada Peliks imul. Be Peliks, toa mugaeai ngan itnan naurata gavana aea, iuangga ikado ga gid Iuda tinid igelgel ngan ei, ta ilongean Paulus ga itnan luma panasnga aea mao.
* 24:5 PA 17.6 * 24:6-8 PA 21.28-30 * 24:6-8 Ngan laulau edengada ngan posanga Grik tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane: Be gai aoangga anasi lemai apu ta apamadid ei ngan posanga. 7 Be madidnga kapei paraunga aea Lisias inama toman ngan panua paraunga ad busa ta tisuparan gai alele, be tidada ei bagemaiai. 8 Ta ikeo ga gai manta asol ei ngan posanga eao matameai. * 24:15 Ins 5.28-29 * 24:18 PA 21.17-28 * 24:21 PA 23.6 * 24:22 PA 23.26