25
Paulus ikeo ga Kaisa manta ipatutui aea posanga
Idio ta Pestus inam iuot ngan tuanga Sisaria ngan badanga mul gavana aea ngan tibur Iudea. Be ado tol ila ga kus ta ilalala ga ila Ierusalem. *Be toa eoa gid madidnga tenainga ad ga gid madidnga togid Iuda tikado led posanga solsolnga aea ngan Paulus ga ila pan Pestus, ta tibeta matua ei *ngan ilongo led posanga ngan badanga Paulus ga ila Ierusalem ta imadid ngan posanga. Be gid tiuangga timumul edapeai ta tirau ei ga imate. Ta Pestus ikoli led posanga bedane, “Paulus imamado Sisaria ngan luma panasnga aea, be gau teta pade ga nala toa eoa. Tota kemi ngan lemi madidnga etangada tinam toman ngan gau, ta oangga ele idil etangada paeamao, kemi ngan tipamadid ei ngan posanga.”
Io, Pestus imamado toman ngan gid ngan tuanga Ierusalem ga irangrang mambe ado lima ga tol mao sangaul. Ga kus ta isulug ga ila Sisaria. Be ngan ado sae ta idio imado ngan ele mul patutuinga posanga aea ta ikeo ga tibada Paulus ga inam. *Io, Paulus inam iuot, ta gid Iuda toa tinam Ierusalem ga tinam tibalil ngan ei ta tisolsol ei ngan posanga papaeamao busa, be tirangrang ngan tipasolan mambe led posanga tautaunga mao.
Tota Paulus ikoli led posanga solsolnga aea bedane, “Gau leg idil eta paeamao ngan apu togid Iuda mao, ga ngan Deo ele luma mao, ga ngan Kaisa mao pade.”
Be Pestus iuangga ikado gid Iuda ga tinid igelgel ngan ei, ta ibeta Paulus bedane, “Eao oangga la madid ngan posanga toa Ierusalem, ta napatutui am posanga toa eoa na?”
10 Ta Paulus ikeo, “Patautene namadmadid pagimi panua patutuinga posanga ami ton Kaisa, ta eine tutui ngan tipamadid gau toa nene. Be eao oatai kemi mambe leg idil eta paeamao pagid Iuda mao. 11 Be oangga leg idil eta paeamao ga irangrang ngan namate ngan, goibe kemi ngan namate. Be oangga led posanga solsolnga aea tautaunga mao, irangrang ngan eaba eta idol gau ga nadae bagedeai mao. Kemi ngan Kaisa ipatutui ag posanga!”
12 Io, Pestus ikakamur toman ngan ele madidnga edengada ga kus ta ikeo bedane, “Eao keo ga kemi ngan Kaisa ipatutui am posanga, tota eao ga la pan Kaisa.”
Pestus ibeta Agripa ngan imata inasi Paulus ele posanga
13 Ado edengada ila ga kus ta maron kapei Agripa toman ngan iliu ieda Bernaisi tinam tiuot Sisaria ngan kadonga posanga kemi ga ila pan Pestus. 14  *Gisirua timamado ado busa tede toa eoa, ta Pestus iaoa inasi pan maron kapei ngan Paulus aea posanga. Ta ikeo, “Eaba ede imamado ngan luma panasnga aea toa Peliks itnan ei ga imamado. 15 Be ngan ado toaiua nala Ierusalem, gid madidnga tenainga ad ga gid kapeipei togid Iuda tisol eaba toa oa ngan posanga ta tibeta gau ngan raunga posanga ngan pamatenga ei.
16 “Be nakoli led posanga bedane, ‘Gai Rom lemai nasinga eta ilongean gai ngan dolnga eaba eta ga idae aea miri itamatama bagedeai sapaean mao. Manta imadid ngan posanga ta irangrang ngan ikoli posanga ga ila pagid panua toa tisolsol ei oa, ga kus ta io.’ 17 Tota ngan ado toaiua tinam tiuot nene, gau nakado aea gerei mao. Manmanae ngan ado sae nadio namado ngan mul patutuinga posanga aea ta nakeo ga tibada ei ga inam. 18 Be ngan ado imata toa tisol ei ngan posanga, gau naoangga gid ga tisol ei ngan posanga papaeamao etangada. Be mao. 19 Posanga toa aoad parau ngan, eine ngan gid Iuda led kadonga raring aea ga ngan eaba mate ede ieda Iesus. Be Paulus ikeo ga ei imata bibita. 20 Tota gau naoatai kemi ngan edap isaoa ga naot ngan posanga toa ne ipu mao. Ta nabeta ei, ‘Eao kim la Ierusalem ta napatutui am posanga toa eoa na?’ 21 Be Paulus ikeo ga kemi ngan idio imamado ngan luma panasnga aea ga irangrang ngan ada maron kapei tau ipatutui aea posanga. Tota nakeo ga timariala ngan ei ga irangrang ngan nailo edap eta ngan sulanga ei ga ila pan Kaisa.”
22 Idio ta Agripa ikeo pan Pestus bedane, “Gau pade nakim nalongo eaba toa ne ele posanga.”
Ta Pestus ikeo, “Goibe, sabale ta eao longo ele posanga.”
23 Io, ngan ado sae Agripa ga Bernaisi tidol ad sogonga kemikemi ta tidudunga ngan luma patutuinga posanga aea toman ngan gid madidnga paraunga ad ga gid madidnga tuangai ad. Ta Pestus ikeo ga tibada Paulus ga inam. 24 Idio ta Pestus ikeo, “Maron kapei Agripa ga gimi panua toa ngada ne, agera eaba toa ne. Gid panua Iuda ad toa ngada oa tibeta matua gau ngan tuanga Ierusalem ga nene pade, ta tingangar ta tikeo ga eaba toa ne, kemi ngan imata bibita pade mao. 25 Be gau naot ngan ele idil eta paeamao ngan pamatenga ei mao. Be ei iuangga ikim Kaisa ipatutui aea posanga, tota narau posanga ngan sulanga ei ga ila pan Kaisa. 26 Be gau naoatai kemi ngan saoa posanga ga nabode ga ila pan ada maron ngan ei ne mao. Tota nabada ei ga inam imadid matamiai. Ta nabeta eao maron kapei Agripa ga gimi toa ngada ne pade, alua gau ta agal nanan eaba toa ne aea posanga, ta irangrang ngan nabode posanga tutui eta ngan ei. 27 Ngansa oangga nasula eaba eta ngan luma panasnga aea ga ila pan Kaisa sapaean, be napalongo ngan ipu saoa toa ila ngan oa mao, eine itutui mao.”
* 25:2 PA 24.1 * 25:3 PA 23.15 * 25:7 PA 24.5-6 * 25:14 PA 24.27