26
Paulus ipaola posanga ga ila pan Agripa
Ga kus ta Agripa ikeo pan Paulus bedane, “Goibe, toa patautene eao posa ngan eao mulian ta gai alongo.”
Tota Paulus isoa ibage ga idae ngan pakokonga gid ga mumun. Ta ikoli led solsolnga bedane, “Maron kapei Agripa, labone eine kemi tau ngan gau namadid matameai ta nakoli posanga toa gid Iuda tisol gau ngan ne. Ga pade, eine kemi tau ngan namadid matameai, ngansa eao oatai kemi ngan nasinga togita Iuda ga gid posanga toa somisomi aoada isokangai ngan. Tota nabeta matua eao, lolom itarui ta longo leg posanga kauteta.
“Gid Iuda toa ngada oa tiuatai kemi ngan kadonga toa somisomi nakakado mugaeai ga inam, ngan gau gergeu maitne ag tuanga ipuiai, ga muriai ngan tuanga Ierusalem pade. *Tiuatai ngan gau mugaeai ga inam, ta oangga tikim, eine tirangrang ngan tininipu pago ngan gau mugaeai naman Parisi. Ngan nasinga raring aea togita Iuda, panua iaoa eta led nasinga ikulupu tau mambe togid Parisi mao. *Gau lolog matua ngan Deo ta nasangasanga ei ngan iparangrang ele posanga tautaunga toa ikado pagid tibutibuda mugaeai. Be ngan ipu toaine ta tipamadid gau ngan posanga. Ngan Deo ele posanga tautaunga toa ne, gid lum sangaul igegea rua togita Israel somisomi urad pakpakia ta tiraring bong ga ado, ngansa lolod iminmin tau ngan Deo iparangrang posanga toa ne. Be maron kapei, ngan ipu toaine ta gid Iuda tisolsol gau. Ikamado ga edengada ngan gimi aeadi mambe Deo ga ipei mulian gid matemate mao, ta akeo ga irangrang ngan lolomi matua ngan mao?
*“Gau pade mugaeai naoangga kemi ngan napaeabu ngan Iesus Nasaret aea ieda ta napaieiei ele panua ngan edap imata ede ga ede. 10 Ta nakado toa bedaoa ngan tuanga Ierusalem. Gid madidnga tenainga ad tidol edag kapei ta tisula gau ngan dolnga Maron ele panua tututui busa ga tidudunga ngan luma panasnga aea. Ta somisomi oangga tiraurau posanga ngan pamatenga gid, gau pade lolog kelede ngan ad pamatenga. 11 Somisomi nala ngan gid luma raring aea ngan tuanga ga tuanga ta napanas gid ta natoba ngan kadonga gid ga tipul murid ngan Maron. Be nakado bedane kekelen mao. Ngan leg malmalnga, nalagalaga ngan gid tuanga togid alu padengada ta napaieiei gid.”
Paulus ininipu pade ngan Iesus iuot pan edapeai
(Panua Ato ad 9.1-19, 22.6-16)
12 Paulus ikeo pade bedane, “Be ngan leg lalalanga ede, gid madidnga tenainga ad tidol edag kapei ta tisula gau ga nala ngan tuanga Damaskus. 13 Be maron, arobad ngan ado toaiua, nagera taranga isulug buburiai ga inam, be taranga toa oa iasal tau ado ele taranga ta ibaliu ngan gau toman ngan gid panua toa gaingada alalala. 14 Gai toa ngada oa atap ga asulug tanoeai, ta nalongo babanga ede ngan lingeda Ibru ikeo pagau bedane, ‘Saulus, Saulus, eao kamado paieiei gau? Ngan eao lem kadonga toa ne, eao ga paeabu ngan go mulian mambe tatado aem ga idaedae ngan ido imata.’
15 “Ta nakeo, ‘Maron, eao sai?’
“Ta Maron ikeo, ‘Gau Iesus toa paieiei gau ne. 16 Be dae madid. Ngansa gau naot pago ngan sionga eao ta man leg paeaeanga ga bebeg, ta eao ga kado posanga ngan saoa danga eao gera, ga ngan saoa danga ga napasolan pago. 17 Be gau ga nabada go mulian pagid lem panua bagedeai ga pagid alu padengada bagedeai. Be nasula go ga la pagid 18  *ngan kadonga gid ga matad pal, ta tipul gid ga titnan madonga Satan ibageai ngan tibur dodom, ta tinam timado Deo ibageai ngan tibur merengai. Toa bedaoa ta nasamum led kadonga sasat, ta gid ga tibada anad toa Deo isio ngan gid panua lolod matua ngan gau, ga leg ul ienono ngan gid.’ ”
Paulus ininipu pan Agripa ngan ikado Deo ele naurata
19 Paulus ikeo pade bedane, “Maron kapei Agripa, gau nagera danga bubur aea toa Maron ipasolan pagau ne, be natolatola ngan ilinge mao. 20 Matamata napaola posanga ga ila pagid panua Damaskus, ga kus ta nakado bedaoa pade Ierusalem, ga ngan tibur toa ngada oa Iudea, ga pagid alu padengada. Nakeo ga manta tipul lolod ga ila pan Deo, ta led kadonga manta ipasolan mambe tipul lolod tautaunga. 21 Ngan ipu toaine gid Iuda tiluku gau toa Deo ele lumaeai ta titoba ngan pamatenga gau. 22 Be Deo ilualua gau ga irangrang ngan labone. Tota namadmadid toa eko ta napaola posanga ga ila pagimi panua edami kapeipei ga gimi panua edami mao. Gau napaola posanga eta pade mao. Leg posanga lalaede mambe Moses ga gid panua tibabada Deo iaoa mugaeai tikeo ngan. Tikeo ga bedane: 23  *Kristus* ga ibada ieieinga ga imate. Ga kus ta imuga ngan panua toa ngada ne ngan daenga mulian ngan matenga. Be ei ga ipaola Deo ele posanga mambe taranga ta itara gid panua Iuda ad ga gid alu padengada.”
Paulus ikeo ga Agripa manta ilolo matua ngan Iesus
24 Paulus iposaposa maitne be Pestus ibaba matua bedane, “Paulus, eao mangamanga! Eao bada oatainga kapei tau ta ikado laboram ga imangamanga.”
25 Be Paulus ikeo, “Eaba kapei Pestus, gau namangamanga mao. Leg posanga toa ne tautaunga ga inasi oatainga kemi. 26 Ngansa maron kapei Agripa iuatai kemi ngan posanga toa nakakado ne. Tota narangrang ngan naposa pan be namataud mao. Ngansa gau naoatai kemi mambe gid danga toa ne ienono mumulnga pan mao. Eine iuatai kemi ngan, ngansa iuot masaeai.” 27 Ta Paulus ipul imata ga ila pan Agripa ta ikeo, “Maron kapei Agripa, eao lolom matua ngan posanga togid panua tibada Deo iaoa na? Gau naoatai mambe lolom matua.”
28 Ta Agripa ibeta Paulus bedane, “Madongan? Eao oangga mole mao kado gau ga naot Kristien toa patautene?”
29 Ta Paulus ikeo, “Goibe, oangga mole tede, mao mole tau mao, nararing ga ila pan Deo ngan eao kekelego mao, be ngan panua toa ngada ne tilongolongo leg posanga, kemi ngan gimi aot lalaede mambe gau, be sen eta ienono ngan bagemi ga aemi mao.”
30 Io, tota maron kapei idae imadid toman ngan gavana ga Bernaisi ga gid panua toa gisingada timamado. 31 Ta tilalala ga tila be tiposaposa pol ngan gid ta tikeo, “Eaba toa ne ele idil eta paeamao ngan pamatenga ei mao ga ngan dolnga ei ngan luma panasnga aea mao pade.”
32 Ga kus ta Agripa ikeo pan Pestus bedane, “Man ga eaba toa ne ibeta ngan Kaisa ilongo aea posanga mao. Toa bedaoa ta eao longean ei ga itnan luma panasnga aea.”
* 26:5 Plp 3.5-6 * 26:6 PA 23.6, 28.20 * 26:9 PA 8.3 * 26:18 Ais 42.16, Ep 2.2, Kol 1.13 * 26:23 Lu 24.44-47, 1Ko 15.20 * 26:23 Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.