27
Tidol Paulus ga idae oagaeai ngan ila Rom
Tota tirau posanga ngan gai* ga alado ngan oaga ga ala ngan tibur kapei Itali. Tirau posanga toa oa ga kus ta tidol Paulus asingada panua padengada ngan luma panasnga aea ga tidae madidnga paraunga aea ibageai ieda Iulius. Ei ede ngan gid panua paraunga ad ton Kaisa. *Ta gai adae ngan oaga ede tuanga Adramitium aea toa iuangga ilado ga ila ngan tuanga edengada ngan tibur kapei Esia. Tota alado ga ala, be Aristarkus, eaba ede Masedonia aea ngan tuanga Tesalonika, inam toman ngan gai.
Be ngan ado sae adudunga ngan tuanga Saidon, ta Iulius ikado kadonga lolo marum aea pan Paulus ta ilongean ei ga ila pagid iuaeoae ta tilua ei. Ga kus ta atnan Saidon ta alado ga asal inu Saiprus aea madlo, ngansa rai kapei isoka gai. Tota alado ga aore ngan madaoan kapei ta aot iadag ngan tibur kapei Silisia ga Pampilia. Ga kus ta alado pade ga adudunga ngan tuanga Maira ngan tibur kapei Lisia. Be toa eoa madidnga kapei paraunga aea igera oaga ede tuanga Aleksandria aea toa iuangga ilado ga ila ngan tibur kapei Itali, ta ikeo ga gaingada adae ngan. Ga kus ta aot ga ala, be aladlado kautedengada amai ado busa, be ikulupu tau ngan gai ga irangrang ngan asal tuanga Nidus aea lab. Ngansa rai isoka gai paeamao tau ta arangrang ngan ala pade mao. Tota alado ga asal inu Krit boloma ngan tabele imata ieda Salmone. Be ikulupu tau ngan gai asalsal lab ga irangrang ngan adudunga ngan tibur ede tiuato Igal Kemikemi, boloma ngan tuanga Lasea.
Ado busa ila na, be tibur paeamao ta irangrang ngan aladlado kemi mao, ngansa gid Iuda led ado kapei plesenga annga aea ila na. Tota Paulus ipabib led bedane, 10 “Leg panua, gau nagera mambe oangga taladlado pade ga tala, eine ga kulupu tau ngan gita, ta leda danga sisid ga iduaea toman ngan leda oaga, be gita pade ga taduaea.” 11 Be madidnga paraunga aea ilongo Paulus ele posanga mao, be inasi posanga ton madidnga oaga aea ga oaga itama. 12 Be igal toa oa, eine kemi ngan amomono mole ngan mao. Ta irangrang ngan asanga aoara lolo kus toa eoa mao. Tota gid busa tirau posanga ta tikeo ga atnan igal toa oa ta oangga arangrang, eine ga alado ga ala ngan tuanga ede ieda Piniks ta adio toa eoa ga irangrang ngan aoara lolo kus. Tuanga Piniks toa oa ienono ngan inu Krit be imata ingata ado ele dilnga pan saut, ga imata iadag pan not.
Sariaba kapei tau iuot
13 Idio ta moromoro kemi ede ilele ga inam, ta tiadi mambe tibur kemi toa tikim ne tota iuot. Ta tidada nagun ga idae, ta gai alado boloma tau ga asal inu Krit aea lab. 14 Be mole mao rai paeamao ede tiuato sariaba iuot manmanae ga inam ta isoka gai. 15 Tota sariaba toa oa ipapa lemai oaga, ta arangrang ngan asoka sariaba toa oa mao. Gai atobatoba ga mao, tota alongean sariaba ga isusuran gai ga ala. 16 Ta gai alado ga asal inu kakauede ieda Kauda aea madlo. Be sariaba itilak lemai oaga aea mon kakauede ga iuangga itnan gai, be ikulupu tau ngan gai ngan dadanga mulian ga inam. 17 Be oaga aea panua naurata ad tidada mon kakauede ga idae ga kus ta tipaklou oaro ta timol ngan oaga kapei, ngan kado ta oaga imapoga. Be timataud pade, ngan kado ta oaga idae tor ga pak ngan sia ede ngan tibur kapei Sirtus. Tota tipasil nagun ga isulug kautede ngan kadonga oaga ga ipatpat manmanae tau mao. 18 Be sariaba toa isusuran gai paeamao tau, ta ngan ado sae atado lemai danga sisid ga isulug tadiai ta ikado ga oaga malamalan. 19 Be ngan ado tol aea timataud kapei tau ta baged tnan oaga aea nale ga namuganga toman ngan aea napaela ga isulug tadiai. 20 Be ado busa agera ado imata mao ga gigima mao, ngansa sariaba toa oa iuraura tau ga isusuran gai. Tota gid panua oagaeai tiadi mambe gai arangrang ngan aot kemi iadag mao, be aduaea.
21 Be ado busa gid panua lolod ede ga ede ta tianean annga mao, ta Paulus idae imadid rabu ngan gid ta ikeo, “Leg panua, man ga alongo leg posanga toa nakado oadla pagimi ngan tatnan inu Krit mao. Toa bedaoa ta irangrang ngan danga kulupu toa ne iuot ngan gita mao, ga leda danga sisid iduaea mao pade. 22 Be labone nakeo pagimi, manta apamatua lolomi, ngansa eaba eta ngan gimi ga iduaea mao. Leda oaga kekelen ga iduaea. 23 Ngansa gau eaba ede ton Deo ga nakakado ele naurata. Ta made bong ele anggelo ede inam imadid saligeai 24  *ta ikeo, ‘Paulus, mataud mao. Eao ga la madid ngan posanga toa Kaisa imatai. Be ega, gid panua toa gimingada aladlado ngan oaga ne, ngan Deo ele kadonga lolo marum aea pago, ikeo ga eta ngan gimi ga imate mao.’ 25 Anggelo ikeo pagau toa bedaoa, tota gimi manta apamatua lolomi, ngansa gau lolog matua ngan Deo ta naeadi ei ngan saoa danga ikeo pagau ngan, eine ga iuot tautaunga. 26  *Be gita manta tapatpat ga irangrang ngan tadae tor ngan inu eta.”
27 Io, bong sangaul igegea pange ila ga kus, be sariaba isusuran gai maitne ga aore ngan tad kapei Adriatik. Be bong irabu, oaga aea panua naurata ad tiadi mambe apatpat ga apaboloma tanopu. 28 Tota tipasil oaro ede ga isulug matapuiai ga ila tung tanoeai, ta tileoa ga iuot leoa sangaul rua. Be apat kautede ga ala, ta tileoa pade ga iuot leoa sangaul leoa lima. 29 Be timataud, ngan kado ta oaga idae tor ngan sia aea patpat, tota titado nagun pange pan oaga ise ga isulug. Ga kus ta tiraring ngan ado manta ipara manmanae ga idae. 30 Be oaga aea panua naurata ad tiloilo edap eta ngan tiaoa ga titnan oaga, tota tipakantutu mon kakauede ga isulug tadiai. Be tipakaka ta tikeo ga titado nagun edengada oaga idamai ga isulug. 31 Be Paulus ikeo pagid panua paraunga ad toman ngan ad madidnga bedane, “Oangga gid panua toa ne tidio oagaeai mao, eine gimi ga aduaea.” 32 Tota gid panua paraunga ad tiket mon kakauede toa oa aea oaro ta tilongean ga ipat ga ila.
33 Be teta pade ado ipara ga idae, ta Paulus iuangga ipamatua gid panua lolod ngan eannga, ta ikeo pagid, “Ngan ado sangaul igegea pange lolomi ede ga ede ta aean annga eta mao. 34 Tota naposa matua pagimi, aean annga etangada ta ipamatua gimi ga irangrang ngan aot kemi. Ngansa eta ngan gimi ga iduaea mao ga mao tau.§ Gimi toa ngada ne ga aot kemi.” 35 Io, iposa bedaoa ga kus ta ngan gid toa ngada oa matad, ibada bret ta iposa kemi pan Deo ngan. Ga kus ta itei ta ian. 36 Tota gid toa ngada oa lolod iluai mulian ta gid pade tibada ga tian. 37 Be gai panua toa oagaeai oa, dabamai iuot buno rua sangalima sangaul rua igegea lima ga ede (276). 38 Aean ga itara gai ga kus ta titado wit aea samare toa ngada oa ga isulug tadiai ta oaga malamalan.
Oaga imapoga
39 Ado ipara ga idae, be oaga aea panua naurata ad titalingalinga ngan tanopu toa oa. Be tigera mambe igal oa kemi, ta tikeo ga oangga tirangrang, eine ga tingata aea lab ta tidae tos ngan. 40 Tota tiket gid nagun aea oaro ta tidio matapuiai, be tipola gid kepenga ad oaro ta tisulug tadiai ta tipatutui oaga ele ladladonga ngan. Be tidada nale kakauede ga idae, ta sariaba itilak gai ga ala, be tiuangga tipatutui oaga ga ingata lab toa oa. 41 Be mao. Oaraoara idada gai, ta oaga idae tor ngan siainu ede rabu, ta oaga idama idae kas ga ienono. Be dubam kapeipei ipodapoda oaga ise ga imapmapoga.
42 Be gid panua paraunga ad tirau posanga ngan pamatenga gid panua toa tiaud gid oa, ngan kado ta etangada tiaoal ga tiaoa ga tila. 43 Be madidnga paraunga aea itin ngan Paulus imate mao, tota ipakoko gid panua paraunga ad ta tipamate gid mao. Be ikeo ga sapadua tiuatai eaoalnga, manta tidug ga tisulug ta tiaoal ga timuga ga tidudunga labiai. 44 Be ikeo ga gid padengada manta tibada abei itultul, mao oaga iribrib etangada, ta tipat ngan ga tidudunga labiai. Be ngan kadonga toa bedane gai toa ngada oa adae kemi labiai.
* 27:1 Imata mambe Lukas idae ga ila toman ngan Paulus masin ngan ado toaiua, tota ngan lain toa ne ga ila, ibode posanga idil ga oaine gai. 27:1 Ngan posanga Grik ngan lain toaine, posanga idil toa ne madidnga paraunga aea ipu bedane: madidnga toa imugamuga ngan panua paraunga ad buno. * 27:2 PA 19.29 27:9 Somisomi gid Iuda tiplese annga ngan ado toaiua, ngansa matad nanan Deo ilolo isat ngan gid ta isamum led kadonga sasat. Eine iuot ngan taiko Septemba mao Oktoba. Be eine gid led aoara lolo. * 27:24 PA 23.11 * 27:26 PA 28.1 § 27:34 Posanga idil toaine, eta ngan gimi ga iduaea mao ga mao tau, ngan posanga Grik ikeo ga Irangrang ngan launimi idil eta blos mao, be posanga idil toa ne ipu tota bedaoa.