6
Tisio panua lima ga rua ngan luanga gid panua ato ad
*Ngan taun toaiua gid aluagau dabad ilalala ga idae, be ado ede selelenga iuot rabu ngan gid. Gid aluagau toa tiposaposa Grik tiselele oaeoaed toa tiposaposa Ibru, ngansa somisomi oangga tilualua gid panua tipapauis, eine matad sapian gid Grik led asapsape. Tota gid panua ato ad sangaul igegea rua tibaba gid aluagau toa busa oa ga tinam tiluplup, ta tikeo ga, “Oangga gai atnan naurata ngan paolanga Deo ele posanga, be aboko ngan danga sisid aea potanga, eine kemi mao. Tota oaeoaemai, gimi manta asio panua lima ga rua toa edad kemi rabu ngan gimi, be Itautau Tutui iuon lolodeai, ga led oatainga kemi. Ta gai ga adol gid ga tikisi naurata toa ne. Be gai ga amarum ngan raring ga ngan paolanga Deo ele posanga.”
Io, gid panua toa ngada oa tinid igelgel ngan posanga toa ne, ta tisio Stepan, eaba ede iuon ngan Itautau Tutui ga ilolo matua tau ngan Iesus. Ga tisio Pilip ga Prokorus ga Nikanor ga Timon ga Parmenas ga Nikolas. Nikolas toa ei eaba Iuda aea mao. Ei eaba Antiok aea be ipul ei mugaeai ta inasi raring togid Iuda. Tital gid panua toa ne ga tila pagid panua ato ad, ta gid tidol baged ga idae ngan gid ta tiraring.
*Tota Deo ele posanga iuasasa, be gid aluagau dabad ilalala ga idae kapei ngan tuanga Ierusalem, be panua busa tenainga ad, gid pade tipul gid ga tinasi kadonga lolo matua aea ngan Iesus.
Tipamadid Stepan ngan posanga
Be Deo iura ga ele kadonga lolo marum aea iuon Stepan iloleai, ta ei ikakado gid uisinga kapeipei iman kilala rabu ngan gid ipom. Be panua edengada tidae ta aoad parau pan Stepan. Gid panua toa oa Sairini ad, ga Aleksandria ad, ga Silisia ad, ga Esia ad, be led luma raring aea, eine tiuato luma raring aea togid panua tiboko paeaeanga mugaeai be labone timado kemi. 10  *Be Itautau Tutui ibada oatainga kemi tau pan Stepan, ta tirangrang ngan tiasal ele posanga mao.
11 Tota tiparumrum panua edengada ngan pat, ta gid panua toa oa tisol Stepan ngan posanga pakakanga ta tikeo, “Gai alongo eaba toa ne ikakado posanga papaeamao ngan Moses ga Deo!”
12 Be tipamasmasi gid ipom ga kapeipei ga madidnga apu ad lolod, ta tila boloma pan ta tiluku ei, ta tibada ei ga ila pagid panua patutuinga posanga ad. 13 Be tidol panua edengada ta tipakaka ngan oaoanga ngan ele kadonga ta tikeo, “Eaba toa ne somisomi ikakado posanga paeamao ngan luma toa Deo ele ul ienono ngan ne ga ngan ele apu pade. 14 Gai alongo ei ikeo ga Iesus Nasaret aea ga ipaeabu ngan luma toa ne ga ipalele leda nasinga toa Moses ipaoatai tibutibuda ngan.”
15 Ta gid panua toa timamado ngan patutuinga posanga oa, matad inono Stepan, be tigera imata mambe anggelo ede imata.
* 6:1 PA 4.35 * 6:7 PA 2.41, 16.5 * 6:10 Lu 21.15